Praktyki zagraniczne szansą na rozwój

logo

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Praktyki zagraniczne szansą na rozwój”

realizowanego w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o umowę

PO WER VET-2016-1-PL01-KA102-023605

podpisaną z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

 

Dotyczy uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu

 

 

§ 1.

 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów projekcie pt.: „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój” . Za proces rekrutacyjny i wszystkie działania przewidziane niniejszym regulaminem odpowiada Komisja Rekrutacyjna , powołana przez Dyrektora szkoły, pełniącego obowiązki koordynatora tego projektu.

 

§ 2.

Informacje o projekcie

 

 1. Projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu zwanym dalej ZSTiO, w okresie 01.09.2016 – 30.06. 2018 r.

 2. Projekt skierowany do uczniów pobierających naukę w zawodach: technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie , mechanik pojazdów samochodowych oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego.

 3. W ramach projektu uczniowie wyjadą na praktyki zagraniczne do Portugalii i Hiszpanii.

 4. Przed wyjazdem na praktyki uczniowie będą uczestniczyć w przygotowaniu kulturowo-językowym, organizowanym przez szkołę

 5. Zespół projektowy zamierza zrekrutować ostatecznie 64 uczniów, którzy wezmą udział w praktykach zawodowych:

 • I grupa: 16 uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
  w budownictwie,

 • II grupa: 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych
  i mechanik pojazdów samochodowych,

 • III grupa: 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa,

 • IV grupa: 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk.

Zostanie przygotowana również lista rezerwowa uczestników projektu - min. 3 uczniów rezerwowych dla każdej grupy wyjazdowej.

Łącznie w wyniku procesu rekrutacyjnego zamierza się zrekrutować minimum 76 potencjalnych uczestników projektu.

 1. Ze względu na specyfikę działań realizowanych w ramach projektu przewiduje dwa etapy rekrutacji; rekrutację wstępną i ostateczną.

Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie na skutek rekrutacji wstępnej zobowiązani są uczestniczyć w przygotowaniu językowo – kulturowym, obejmującym:

 • zajęcia kulturowe – 5 godz. dla każdej grupy,

 • zajęcia z języka angielskiego w tym branżowego w wymiarze 30 godzin dla każdej grupy zawodowej,

 • zajęcia z psychologiem – 5 godz. dla każdej grupy.

Program zajęć będzie opracowany przez prowadzących i zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora szkoły-koordynatora projektu. Udział uczniów w przygotowaniu językowo-kulturowym jest obowiązkowy.

Szczegółowe harmonogramy wszystkich działań i zajęć będą systematycznie podawane do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową i na tablicy informacyjnej projektu.

 1. Po zakończeniu w/w zajęć, komisja rekrutacyjna dokona rekrutacji ostatecznej, kwalifikując uczniów do wyjazdu na praktyki.

 2. Uczniowie zakwalifikowani w wyniku rekrutacji ostatecznej do dalszego udziału w projekcie, zobowiązani są wziąć udział w praktykach zawodowych zorganizowanych przez organizacje :

 • EUROMOB w Portugali w okolicy Porto:

3 – tygodniowe dla uczniów kształcących się w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie oraz mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych

 • EUROMIND w Hiszpanii w Sewilli:

2 – tygodniowe dla uczniów kształcących się w zawodach: technik budownictwa i technik informatyk.

 1. Terminy praktyk zawodowych:

 • I grupa: uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
  w budownictwie: 23.01 – 10.02.2017r.

 • II grupa: uczniowie kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych: 30.01 – 17.02.2017r.

 • III grupa: uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk: 22.01 – 02.02.2018r.

 • IV grupa: uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa: 29.01 – 09.02.2018r.

 

§ 3.

Zasady rekrutacji uczniów do projektu

 

 1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w Zespole Szkół Technicznych
  i Ogólnokształcących
  im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu w składzie:

 • Beata Gajewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych,

 • Katarzyna Kozera – nauczyciel języka angielskiego,

 • Agnieszka Tarkowska – nauczyciel języka polskiego.

 1. Terminy składania dokumentów rekrutacyjnych przez zainteresowanych uczniów:

 • I grupa: od 01.09.2016 do 16.09.2016r.

 • II grupa: od 01.09.2016 do 16.09.2016r.

 • III grupa: od 01.09.2017 do 15.09.2017r.

 • IV grupa: od 01.09.2017 do 15.09.2017r.

  1. Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych - sekretariat szkoły.

  2. Proces rekrutacji poprzedzony będzie akcją informacją, obejmującą bezpośrednie spotkania z uczniami, ich rodzicami, umieszczanie informacji na tablicy projektu oraz na stronie internetowej szkoły.

  3. Do udziału w projekcie może zgłosić się osoba, która jest uczniem klas wymienionych w § 2. pkt. 2.

  4. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie powinien złożyć następujące dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy – osoba ucząca się (PO WER – Załącznik VII)

 • Kwestionariusz osobowy (załącznik 1);

 • Zgoda – oświadczenie rodziców/opiekunów (załącznik 2);

 • Oświadczenie ucznia (załącznik 3);

 • Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4).

  1. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

  2. Proces rekrutacji będzie dwu etapowy i będzie obejmował rekrutację wstępną i ostateczną.

  3. Proces rekrutacji wstępnej i ostatecznej każdej z grup zostanie zakończony sporządzeniem listy głównej
   i rezerwowej przez Komisję Rekrutacyjną oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w siedzibie ZSTiO w pobliżu biura projektu (parter budynku głównego) oraz na stronie internetowej szkoły.

  4. Wyniki rekrutacji wstępnej i ostatecznej zostaną przedstawione zgodnie z harmonogramem:

I grupa: rekrutacja wstępna: 19.09.2016, rekrutacja ostateczna: 12.12.2016r.

II grupa: rekrutacja wstępna: 19.09.2016, rekrutacja ostateczna: 12.12.2016r.

III grupa: rekrutacja wstępna: 18.09.2017, rekrutacja ostateczna: 11.12.2017r.

IV grupa: rekrutacja wstępna: 18.09.2017, rekrutacja ostateczna: 11.12.2017r.

  1. Od wyników rekrutacji kandydat może wnieść pisemne odwołanie do Dyrektora szkoły w terminie do trzech dni od momentu ogłoszenia wyników. Dyrektor zwraca się do Komisji Rekrutacyjnej o ponowne rozpatrzenie wniosku i uzasadnienie podjętej decyzji. Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu stanowiska Komisji Rekrutacyjnej podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odwołania i przedstawia ją zainteresowanemu uczniowi.

  2. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

 

§ 4.

Kryteria rekrutacji uczestników projektu

 

 1. Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 • być uczniem ZSTiO w Sandomierzu pobierającym naukę w zawodach: technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych i technik informatyk, monter zabudowy i robót wykończeniowych
  w budownictwie oraz mechanik pojazdów samochodowych

 • posiadać dowód osobisty lub paszport z datą ważności co najmniej na kolejny rok kalendarzowy
  (w przypadku zakwalifikowania do wyjazdu), w przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów tożsamości zadeklarować wyrobienie dokumentu do:

I grupa: 12.12.2016r.

II grupa: 12.12.2016r.

III grupa: 11.12.2017r.

IV grupa: 11.12.2017r.

 • złożyć komplet dokumentów zgodny z regulaminem rekrutacji.

 

 1. Kryteria uwzględnione przy rekrutacji wstępnej:

a)w odniesieniu do uczniów klas II.III i IV z ostatniego roku :

Wyniki- średnia ocen, do uzyskania max.40:

Do 3,00 – 0 pkt

3,0 do 3,9 – 20 pkt

4,0 do 4,9 – 30 pkt

5,0 do 6,0 – 40 pkt

Ocena z zachowania z ostatniego roku- do uzyskania max.40:

Poniżej dobrej – 0 pkt

Dobra – 20 pkt

Bardzo dobra – 30 pkt

Wzorowa – 40 pkt

Frekwencja z ostatniego roku- do uzyskania max.40:

Poniżej 65% – 0 pkt

66-75% – 20 pkt

76 -90% - 30 pkt

91-100% – 40 pkt

Dotychczasowe zaangażowanie ucznia w życie szkoły i jego postawa - max.30 pkt:

 • Aktywny udział w przedsięwzięciach promujących szkołę (imprezy szkolne, międzyszkolne, wolontariat, itp.) – do 10 pkt

 • Aktywny udział w zajęciach praktycznych – do 10 pkt

 • Udział w konkursach i olimpiadach – do 10 pkt

Max. liczba pkt. do uzyskania przez kandydata-ucznia klasy II, III i IV w rekrutacji wstępnej wynosi 150.

 

b) W odniesieniu do kandydata – ucznia klasy I:

Komisja rekrutacyjna uwzględni ilość punktów uzyskanych przez kandydata w procesie rekrutacyjnym przy przyjmowaniu go do szkoły.

 

 1. Uczeń, który aplikuje po raz pierwszy, otrzymuje dodatkowych 10 punktów.

 

 1. Kryteria uwzględniane przy rekrutacji ostatecznej:

 • Wyniki rekrutacji wstępnej (ilość pkt. uzyskanych przez kandydata)

 • Zaangażowanie, osiągnięte efekty z przygotowania kulturowo-językowego-max.100 pkt.

w tym:

 1. Język angielski – max. 60 pkt.:

 • Frekwencja:

Minimalna 70 % - 2 pkt

71 - 80% - 4 pkt

81- 90 % - 6 pkt

91 – 99 % - 8 pkt

100% - 10 pkt

 • Ocena z zajęć języka angielskiego-max.50 pkt.:

Aktywność na zajęciach - 0-10 pkt

Test pisemny - 0–20pkt

Test ustny – 0-20 pkt

 1. Przygotowanie kulturowe – max.20 pkt.

Frekwencja:

Minimalna 60 % - 5 pkt

80 % - 10pkt

100% - 20 pkt

 1. Przygotowanie psychologiczne – max.20 pkt.

Frekwencja:

Minimalna 60 % - 5 pkt

80 % - 10pkt

100% - 20 pkt

Wszystkie punkty są sumowane.

 

 1. Ilość zdobytych punktów przez ucznia wyznacza kolejność na głównej i rezerwowej liście rekrutacyjnej.

 2. W przypadku tej samej ilości uzyskanych punktów pierwszeństwo na liście będzie miał uczeń, który po raz pierwszy bierze udział w projekcie.

 3. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia ucznia z listy głównej, na jego miejsce wchodzi uczeń znajdujący się na pozycji pierwszej listy rezerwowej.

 

§ 4.

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

1. Każdy Uczestnik ma prawo do:

 • nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,

 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,

 • otrzymania materiałów promocyjnych.

 1. Uczestnik zobowiązuje się do:

   • przestrzegania zapisów „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”,

   • zawarcia umowy o staż zgodnie z założeniami Programu PO WER,

   • uczestnictwa w zajęciach i działaniach zaplanowanych w ramach realizacji projektu (podpisy na listach obecności),

   • wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych,

   • wypełnianie wymaganych dokumentów w systemach informatycznych przed, w trakcie i po realizacji tego projektu,

   • współpracy z opiekunami i nauczycielami zaangażowanymi przy realizacji projektu,

   • przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa szczególnie podczas podróży oraz w trakcie pobytu na terenie Portugalii i Hiszpanii,

   • przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania środków odurzających,

   • nie oddalania się samodzielnego od grupy podczas wycieczek i wyjazdów.

 

§5

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
  w przypadku, gdy:

 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSTiO w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacji wstępnej bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);

 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa wyłącznie w przypadku bardzo ważnych powodów osobistych, losowych lub zdrowotnych. Rezygnacja musi być złożona na piśmie. Należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji, (np. zwolnienie lekarskie). W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

 1. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w zadaniach projektowych lub wykluczenia z udziału
  w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa w projekcie.

 

§6

Wykluczenie uczestnika z udziału w projekcie

    1. Zespół projektowy zastrzega sobie prawo wykluczenia ucznia z udziału w projekcie w przypadku:

 • nieobecności na zajęciach organizowanych w ramach realizacji projektu w ilości przekraczającej 20% ogólnej liczby zajęć,

 • drastycznego naruszenia zapisów regulaminu uczestnictwa w projekcie,

 • otrzymanie nagany dyrektora szkoły w trakcie realizacji projektu.

 

§7

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.

 
 
 
 
 

Regulamin projektu 16

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Praktyki zagraniczne szansą na rozwój”

realizowanego w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o umowę

PO WER VET-2016-1-PL01-KA102-023605

podpisaną z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

 

Dotyczy uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu

 

 

§ 1.

 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów projekcie pt.: „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój” . Za proces rekrutacyjny i wszystkie działania przewidziane niniejszym regulaminem odpowiada Komisja Rekrutacyjna , powołana przez Dyrektora szkoły, pełniącego obowiązki koordynatora tego projektu.

 

§ 2.

Informacje o projekcie

 

 1. Projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu zwanym dalej ZSTiO, w okresie 01.09.2016 – 30.06. 2018 r.

 2. Projekt skierowany do uczniów pobierających naukę w zawodach: technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie , mechanik pojazdów samochodowych oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego.

 3. W ramach projektu uczniowie wyjadą na praktyki zagraniczne do Portugalii i Hiszpanii.

 4. Przed wyjazdem na praktyki uczniowie będą uczestniczyć w przygotowaniu kulturowo-językowym, organizowanym przez szkołę

 5. Zespół projektowy zamierza zrekrutować ostatecznie 64 uczniów, którzy wezmą udział w praktykach zawodowych:

 • I grupa: 16 uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
  w budownictwie,

 • II grupa: 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych
  i mechanik pojazdów samochodowych,

 • III grupa: 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa,

 • IV grupa: 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk.

Zostanie przygotowana również lista rezerwowa uczestników projektu - min. 3 uczniów rezerwowych dla każdej grupy wyjazdowej.

Łącznie w wyniku procesu rekrutacyjnego zamierza się zrekrutować minimum 76 potencjalnych uczestników projektu.

 1. Ze względu na specyfikę działań realizowanych w ramach projektu przewiduje dwa etapy rekrutacji; rekrutację wstępną i ostateczną.

Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie na skutek rekrutacji wstępnej zobowiązani są uczestniczyć w przygotowaniu językowo – kulturowym, obejmującym:

 • zajęcia kulturowe – 5 godz. dla każdej grupy,

 • zajęcia z języka angielskiego w tym branżowego w wymiarze 30 godzin dla każdej grupy zawodowej,

 • zajęcia z psychologiem – 5 godz. dla każdej grupy.

Program zajęć będzie opracowany przez prowadzących i zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora szkoły-koordynatora projektu. Udział uczniów w przygotowaniu językowo-kulturowym jest obowiązkowy.

Szczegółowe harmonogramy wszystkich działań i zajęć będą systematycznie podawane do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową i na tablicy informacyjnej projektu.

 1. Po zakończeniu w/w zajęć, komisja rekrutacyjna dokona rekrutacji ostatecznej, kwalifikując uczniów do wyjazdu na praktyki.

 2. Uczniowie zakwalifikowani w wyniku rekrutacji ostatecznej do dalszego udziału w projekcie, zobowiązani są wziąć udział w praktykach zawodowych zorganizowanych przez organizacje :

 • EUROMOB w Portugali w okolicy Porto:

3 – tygodniowe dla uczniów kształcących się w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie oraz mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych

 • EUROMIND w Hiszpanii w Sewilli:

2 – tygodniowe dla uczniów kształcących się w zawodach: technik budownictwa i technik informatyk.

 1. Terminy praktyk zawodowych:

 • I grupa: uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
  w budownictwie: 23.01 – 10.02.2017r.

 • II grupa: uczniowie kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych: 30.01 – 17.02.2017r.

 • III grupa: uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk: 22.01 – 02.02.2018r.

 • IV grupa: uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa: 29.01 – 09.02.2018r.

 

§ 3.

Zasady rekrutacji uczniów do projektu

 

 1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w Zespole Szkół Technicznych
  i Ogólnokształcących
  im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu w składzie:

 • Beata Gajewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych,

 • Katarzyna Kozera – nauczyciel języka angielskiego,

 • Agnieszka Tarkowska – nauczyciel języka polskiego.

 1. Terminy składania dokumentów rekrutacyjnych przez zainteresowanych uczniów:

 • I grupa: od 01.09.2016 do 16.09.2016r.

 • II grupa: od 01.09.2016 do 16.09.2016r.

 • III grupa: od 01.09.2017 do 15.09.2017r.

 • IV grupa: od 01.09.2017 do 15.09.2017r.

  1. Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych - sekretariat szkoły.

  2. Proces rekrutacji poprzedzony będzie akcją informacją, obejmującą bezpośrednie spotkania z uczniami, ich rodzicami, umieszczanie informacji na tablicy projektu oraz na stronie internetowej szkoły.

  3. Do udziału w projekcie może zgłosić się osoba, która jest uczniem klas wymienionych w § 2. pkt. 2.

  4. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie powinien złożyć następujące dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy – osoba ucząca się (PO WER – Załącznik VII)

 • Kwestionariusz osobowy (załącznik 1);

 • Zgoda – oświadczenie rodziców/opiekunów (załącznik 2);

 • Oświadczenie ucznia (załącznik 3);

 • Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4).

  1. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

  2. Proces rekrutacji będzie dwu etapowy i będzie obejmował rekrutację wstępną i ostateczną.

  3. Proces rekrutacji wstępnej i ostatecznej każdej z grup zostanie zakończony sporządzeniem listy głównej
   i rezerwowej przez Komisję Rekrutacyjną oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w siedzibie ZSTiO w pobliżu biura projektu (parter budynku głównego) oraz na stronie internetowej szkoły.

  4. Wyniki rekrutacji wstępnej i ostatecznej zostaną przedstawione zgodnie z harmonogramem:

I grupa: rekrutacja wstępna: 19.09.2016, rekrutacja ostateczna: 12.12.2016r.

II grupa: rekrutacja wstępna: 19.09.2016, rekrutacja ostateczna: 12.12.2016r.

III grupa: rekrutacja wstępna: 18.09.2017, rekrutacja ostateczna: 11.12.2017r.

IV grupa: rekrutacja wstępna: 18.09.2017, rekrutacja ostateczna: 11.12.2017r.

  1. Od wyników rekrutacji kandydat może wnieść pisemne odwołanie do Dyrektora szkoły w terminie do trzech dni od momentu ogłoszenia wyników. Dyrektor zwraca się do Komisji Rekrutacyjnej o ponowne rozpatrzenie wniosku i uzasadnienie podjętej decyzji. Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu stanowiska Komisji Rekrutacyjnej podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odwołania i przedstawia ją zainteresowanemu uczniowi.

  2. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

 

§ 4.

Kryteria rekrutacji uczestników projektu

 

 1. Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 • być uczniem ZSTiO w Sandomierzu pobierającym naukę w zawodach: technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych i technik informatyk, monter zabudowy i robót wykończeniowych
  w budownictwie oraz mechanik pojazdów samochodowych

 • posiadać dowód osobisty lub paszport z datą ważności co najmniej na kolejny rok kalendarzowy
  (w przypadku zakwalifikowania do wyjazdu), w przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów tożsamości zadeklarować wyrobienie dokumentu do:

I grupa: 12.12.2016r.

II grupa: 12.12.2016r.

III grupa: 11.12.2017r.

IV grupa: 11.12.2017r.

 • złożyć komplet dokumentów zgodny z regulaminem rekrutacji.

 

 1. Kryteria uwzględnione przy rekrutacji wstępnej:

a)w odniesieniu do uczniów klas II.III i IV z ostatniego roku :

Wyniki- średnia ocen, do uzyskania max.40:

Do 3,00 – 0 pkt

3,0 do 3,9 – 20 pkt

4,0 do 4,9 – 30 pkt

5,0 do 6,0 – 40 pkt

Ocena z zachowania z ostatniego roku- do uzyskania max.40:

Poniżej dobrej – 0 pkt

Dobra – 20 pkt

Bardzo dobra – 30 pkt

Wzorowa – 40 pkt

Frekwencja z ostatniego roku- do uzyskania max.40:

Poniżej 65% – 0 pkt

66-75% – 20 pkt

76 -90% - 30 pkt

91-100% – 40 pkt

Dotychczasowe zaangażowanie ucznia w życie szkoły i jego postawa - max.30 pkt:

 • Aktywny udział w przedsięwzięciach promujących szkołę (imprezy szkolne, międzyszkolne, wolontariat, itp.) – do 10 pkt

 • Aktywny udział w zajęciach praktycznych – do 10 pkt

 • Udział w konkursach i olimpiadach – do 10 pkt

Max. liczba pkt. do uzyskania przez kandydata-ucznia klasy II, III i IV w rekrutacji wstępnej wynosi 150.

 

b) W odniesieniu do kandydata – ucznia klasy I:

Komisja rekrutacyjna uwzględni ilość punktów uzyskanych przez kandydata w procesie rekrutacyjnym przy przyjmowaniu go do szkoły.

 

 1. Uczeń, który aplikuje po raz pierwszy, otrzymuje dodatkowych 10 punktów.

 

 1. Kryteria uwzględniane przy rekrutacji ostatecznej:

 • Wyniki rekrutacji wstępnej (ilość pkt. uzyskanych przez kandydata)

 • Zaangażowanie, osiągnięte efekty z przygotowania kulturowo-językowego-max.100 pkt.

w tym:

 1. Język angielski – max. 60 pkt.:

 • Frekwencja:

Minimalna 70 % - 2 pkt

71 - 80% - 4 pkt

81- 90 % - 6 pkt

91 – 99 % - 8 pkt

100% - 10 pkt

 • Ocena z zajęć języka angielskiego-max.50 pkt.:

Aktywność na zajęciach - 0-10 pkt

Test pisemny - 0–20pkt

Test ustny – 0-20 pkt

 1. Przygotowanie kulturowe – max.20 pkt.

Frekwencja:

Minimalna 60 % - 5 pkt

80 % - 10pkt

100% - 20 pkt

 1. Przygotowanie psychologiczne – max.20 pkt.

Frekwencja:

Minimalna 60 % - 5 pkt

80 % - 10pkt

100% - 20 pkt

Wszystkie punkty są sumowane.

 

 1. Ilość zdobytych punktów przez ucznia wyznacza kolejność na głównej i rezerwowej liście rekrutacyjnej.

 2. W przypadku tej samej ilości uzyskanych punktów pierwszeństwo na liście będzie miał uczeń, który po raz pierwszy bierze udział w projekcie.

 3. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia ucznia z listy głównej, na jego miejsce wchodzi uczeń znajdujący się na pozycji pierwszej listy rezerwowej.

 

§ 4.

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

1. Każdy Uczestnik ma prawo do:

 • nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,

 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,

 • otrzymania materiałów promocyjnych.

 1. Uczestnik zobowiązuje się do:

   • przestrzegania zapisów „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”,

   • zawarcia umowy o staż zgodnie z założeniami Programu PO WER,

   • uczestnictwa w zajęciach i działaniach zaplanowanych w ramach realizacji projektu (podpisy na listach obecności),

   • wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych,

   • wypełnianie wymaganych dokumentów w systemach informatycznych przed, w trakcie i po realizacji tego projektu,

   • współpracy z opiekunami i nauczycielami zaangażowanymi przy realizacji projektu,

   • przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa szczególnie podczas podróży oraz w trakcie pobytu na terenie Portugalii i Hiszpanii,

   • przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania środków odurzających,

   • nie oddalania się samodzielnego od grupy podczas wycieczek i wyjazdów.

 

§5

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
  w przypadku, gdy:

 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSTiO w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacji wstępnej bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);

 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa wyłącznie w przypadku bardzo ważnych powodów osobistych, losowych lub zdrowotnych. Rezygnacja musi być złożona na piśmie. Należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji, (np. zwolnienie lekarskie). W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

 1. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w zadaniach projektowych lub wykluczenia z udziału
  w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa w projekcie.

 

§6

Wykluczenie uczestnika z udziału w projekcie

    1. Zespół projektowy zastrzega sobie prawo wykluczenia ucznia z udziału w projekcie w przypadku:

 • nieobecności na zajęciach organizowanych w ramach realizacji projektu w ilości przekraczającej 20% ogólnej liczby zajęć,

 • drastycznego naruszenia zapisów regulaminu uczestnictwa w projekcie,

 • otrzymanie nagany dyrektora szkoły w trakcie realizacji projektu.

 

§7

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.

 
 
Komentarze
Nie masz uprawnień do dodawania komentarzy.

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

TEL KOM. 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja