Aktualności

logo

Komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.prof.Z.Strzeleckiego

w Sandomierzu kierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców

z dnia 23.03 2020 rok.

Okres zawieszenia działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej jednostek oświaty został wydłużony w chwili obecnej do 10 kwietnia 2020 roku. Zostały opracowane nowe rozwiązania dotyczące działalności szkoły w okresie ograniczenia jej funkcjonowania związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, które umożliwiają realizację nauki na odległość.

Nowe rozporządzenie MEN regulujące te kwestie zacznie obowiązywać 25 marca 2020 r.

Od tego dnia udział ucznia w zaproponowanych przez nauczyciela formach edukacji zdalnej w okresie zawieszenia zajęć w szkole jest obowiązkowy.

Przekazuję podstawowe informacje o sposobie i trybie realizacji zadań w naszej szkole

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

Nauczanie zdalne będzie odbywało się z wykorzystaniem dostępnych technik, narzędzi, metod

i urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, z uwzględnieniem dostępności do nich przez uczniów w domu, specyfiki nauczanego przedmiotu, z zachowaniem w miarę możliwości dotychczasowego planu lekcji. Ze względu na specyfikę np. zajęć praktycznych możliwa jest korekta tygodniowego planu zajęć zdalnych ze względu na brak możliwości realizacji zagadnień wynikających z PP.

Zajęcia w ramach kształcenia na odległość będą realizowane w szczególności z wykorzystaniem:

-e dziennika,

-szkolnej platformy Moodle 2

-materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN pod adresem www.podręczniki.pl

-materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych,

-materiałów emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia,

-materiałów własnych opracowanych i udostępnionych przez nauczyciela,

-innych zasobów internetowych wskazanych przez nauczyciela.

Obowiązki nauczyciela w tym zakresie.

-ponowne sprawdzenie możliwości techniczno - technologicznych w komunikacji elektronicznej ze wszystkimi uczniami.

-w przypadku stwierdzonego braku komunikacji elektronicznej z uczniem, włącznie do 24 marca(co uniemożliwia podjęcie edukacji zdalnej -brak kontaktu tel, milowego, czy przez e dziennik), przekazanie tej informacji dyrektorowi szkoły, (imię i nazwisko ucznia oraz klasę),

-wybranie najbardziej optymalnych i możliwych do wykorzystania w edukacji zdalnych technik i narzędzi oraz poinformowanie o tym swoich uczniów i ich rodziców,

-jeśli zachodzi taka konieczność wynikająca np. ze specyfiki przedmiotu dokonanie zmian w programie nauczania i zmodyfikowanie bez zbędnej zwłoki rozkładu materiału w e dzienniku .

-opracowanie tygodniowych zakresów treści nauczania i sukcesywnie udostępnianie uczniom na kolejne dni, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć,

-bieżące informowanie uczniów przez zakładkę w e dzienniku o zadaniach, ćwiczeniach , które mają wykonać w domu, podawanie opisów i wyjaśnień co do swoich wymagań i terminach ich realizacji, przekazywanie takich informacji również w inny sposób, jeśli wybrane do zdanego nauczania narzędzie daje takie możliwości,

-zapoznanie uczniów z formami monitorowania i sprawdzania wiedzy,

-zapoznanie uczniów z zasadami oceniania ich pracy i uzyskanie potwierdzenia dokonania tej czynności,

-na bieżąco informować uczniów o ich postępach, sukcesach, trudnościach i problemach,

-dokonywać bieżącej oceny prac zleconych, wykonywanych przez ucznia w okresie zawieszenia zajęć i wpisywać oceny do e dziennika,

-przekazać uczniom i ich rodzicom o możliwości indywidualnych konsultacji przez e dziennik,

-równomierne obciążać uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, uwzględniać ich możliwości psychofizyczne do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączyć przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

-w odniesieniu do uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego pedagog szkolny oraz nauczyciele realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i przekazywania informacji o realizacji tego zadania dyrektorowi szkoły,

Po każdym tygodniu realizacji zdalnego uczenia nauczyciel będzie zobowiązany przekazywać dyrektorowi szkoły informację o aktywności uczniów, zrealizowanych w poszczególnych oddziałach zagadnieniach, udostępnionych materiałach i wykorzystanych narzędziach.

Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

Przypominam, że wprowadzone zapisy, pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym. Proszę więc o analizę programu kształcenia zawodowego i zaproponowanie takiej zmiany wicedyrektor Małgorzacie Augustynowicz, a po akceptacji zmodyfikowanie programów i zaktualizowanie obecnych rozkładów materiałów.

Zachęcam do wykorzystywania w kształceniu praktycznych filmików instruktażowych dostępnych w zasobach internetowych, które mogą pomóc w realizacji choćby części zagadnień przewidzianych w PP .

Obowiązki ucznia w okresie realizacji nauczania w ramach kształcenia na odległość;

Potwierdzenie przez e dziennik

W ramach tygodniowego rozkładu zajęć uczeń jest zobowiązany:

- utrzymywać bieżący kontakt elektroniczny w formie uzgodnionej z wychowawcą klasy i poszczególnymi nauczycielami przedmiotów,

-korzystać z wszystkich materiałów udostępnionych przez nauczyciela i innych pomocy dydaktycznych do zdobycia wiedzy i umiejętności wynikających z podstawy programowej,

-podejmować aktywności określone przez nauczyciela, które będą stanowiły potwierdzenie zapoznania się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceniania ucznia; wykonywać na bieżąco prace domowe, terminowo przekazywać je do oceny w sposób uzgodniony z nauczycielem, respektować inne zalecenia nauczyciela w zakresie pracy zdalnej w domu, np. uczestniczyć w lekcjach online, dokumentować efekty swojej w pracy w domu, przekazywać nauczycielowi terminowo zadane prace,

-zapoznać się z zasadami oceny pracy w ramach kształcenia na odległość ,

-informować na bieżąco o zaistniałych problemach i trudnościach w realizacji powierzonych zadań czy problemach z dostępnością do internetu.

Uczniowie, którzy podczas edukacji zdalnej nie będą wywiązywać się ze swoich obowiązków tzn. nie będą aktywnie uczestniczyć w formach nauki zaproponowanych przez nauczyciela, nie będą na bieżąco wykonywać zadanych prac będą zagrożeni nieklasyfikowaniem z powodu braku ocen a w konsekwencji nieotrzymaniem promocji do następnej klasy.

Proszę rodziców o pozostawanie w kontakcie z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów, bieżące czytanie informacji przekazywanych przez e dziennik, egzekwowanie od swoich dzieci aktywnego uczestnictwa w proponowanych przez nauczycieli formach nauczania zdalnego oraz motywowanie ich do rzetelności i terminowości w wywiązywaniu się ze swoich obowiązków.

Dalsze informacje dotyczące organizacji kształcenia na odległość będą sukcesywnie przekazywane przez dyrekcję szkoły, wychowawców i nauczycieli.

Dyrektor szkoły

Krystyna Kobylakiewicz

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

FAX - 15-832-51-25

TEL KOM. - 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja