Aktualności

logo

 

Zarządzenie Nr 21/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego

w Sandomierzu

z dnia 23.03 2020 roku

w sprawie organizacji zdalnego nauczania w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół

i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, będzie trwał od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 roku.

§ 2

Ustala się na ten czas nowe zasady organizacji realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

 1. Nauczanie zdalne będzie odbywało się z wykorzystaniem dostępnych technik, narzędzi, metod i urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, z uwzględnieniem dostępności do nich przez uczniów w domu, specyfiki nauczanego przedmiotu, z zachowaniem w miarę możliwości dotychczasowego planu lekcji. Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań kształcenia na odległość jest przekazywana uczniom, rodzicom i nauczycielom za pośrednictwem e dziennika funkcjonującego w szkole, w którym wszyscy zainteresowani posiadają indywidualne konta dostępu;
 2. Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym, ustalając zasady organizacji zdalnego nauczania oraz korzystając z informacji przekazywanych za pośrednictwem e-dziennika;
 3. Dyrektor szkoły ustala we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania wynikający z podstawy programowej do zrealizowania w poszczególnych oddziałach. Nauczyciel sukcesywnie udostępnia uczniom treści na kolejne dni, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, by nie powodować nadmiernego obciążania uczniów samodzielną nauką, wspiera ich w realizacji powierzonych zadań. Zobowiązany jest wybierać najbardziej optymalne dla ucznia techniki i narzędzia do pracy zdalnej, dostosowane do specyfiki przedmiotu;
 4. W odniesieniu do uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego pedagog szkolny oraz nauczyciele realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i przekazywania informacji o realizacji tego zadania dyrektorowi szkoły;
 5. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość. Uwzględniając specyfikę poszczególnych zawodów wymiar zajęć praktycznych uczniów w trakcie nauczania zdalnego w poszczególnych oddziałach, z wyłączeniem zajęć praktycznych uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk zmniejsza się według zasady:

-     3 lub 4 godziny zajęć tygodniowo w dotychczasowym planie zastępuje się 1 godziną kontaktu zdalnego nauczyciela z uczniami poprzez różne formy przekazu internetowego (platforma edukacyjna, portal edukacyjny, grupa na portalu społecznościowym i inne uzgodnione w dotychczasowych kontaktach nauczycieli z uczniami),

-     5 lub 6 godzin zajęć tygodniowo z przedmiotu w dotychczasowym planie zajęć zastępuje się 2 godzinami kontaktu zdalnego nauczyciela z uczniami poprzez różne formy przekazu internetowego (platforma edukacyjna, portal edukacyjny, grupa na portalu społecznościowym i inne uzgodnione w dotychczasowych kontaktach nauczycieli z uczniami).

 1. Nauczyciele wychowania fizycznego udostępniają uczniom materiały video oraz instrukcje do wykonywania ćwiczeń relaksacyjnych i sportowych, możliwych do wykonania w warunkach domowych bez potrzeby wykorzystywania specjalistycznego sprzętu. Komunikacja z uczniami odbywa się przez e-dziennik, możliwy również kontakt przez grupy na portalu społecznościowym i inne uzgodnione w kontaktach nauczycieli z uczniami;
 2. Nauczyciel biblioteki udostępnia na bieżąco linki stron internetowych z dostępem do lektur szkolnych i opracowań literackich oraz wirtualnych zasobów bibliotecznych książek i czasopism naukowych. Komunikacja z uczniami odbywa się przez e-dziennik;
 3. Pedagog szkolny realizuje swoje zadania poprzez e-dziennik oraz konsultacje telefoniczne po uprzednim uzgodnieniu terminu przez e-dziennik.

§3

Prowadzenie zajęć w formie zdalnego nauczania organizowane jest w sposób umożliwiający monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikację ich wiedzy i umiejętności. Nauczyciele poprzez e dziennik zapoznają uczniów i ich rodziców z kryteriami i zasadami oceniania, informują na bieżąco o postępach w nauce, napotkanych problemach i uzyskanych ocenach. Oceny bieżące uczniów wynikające ze zdalnego nauczania zapisują w dzienniku kolorem zielonym. Nauczyciele informują uczniów przez e dziennik o zadaniach, ćwiczeniach, które mają samodzielnie wykonać w domu, podają wyjaśnienia, materiały pomocnicze oraz wymagania i terminy realizacji. Zlecając uczniowi samodzielną pracę, udzielają wsparcia przy realizacji. Czynniki obiektywne, które towarzyszą edukacji zdalnej m.in. mniejszy dostęp ucznia do nauczyciela, ograniczenia związane z Internetem czy trudności wynikające ze specyfiki przedmiotu mogą mieć negatywny wpływ na efekty pracy ucznia w domu. Nauczyciele są zobowiązani te czynniki uwzględnić przy zlecaniu prac domowych i ocenianiu wiedzy i umiejętności uczniów.

§4

 1. Dokumentowanie realizacji tygodniowego zakresu treści nauczania przez nauczyciela w ramach zdalnego nauczania odbywa się z wykorzystaniem e-dziennika. Po każdym tygodniu realizacji swoich obowiązków nauczyciel jest zobowiązany przekazywać dyrektorowi szkoły informację o swojej aktywności i aktywności uczniów w ramach kształcenia zdalnego, zrealizowanych w poszczególnych oddziałach zagadnieniach i formach realizacji, udostępnionych materiałach oraz wykorzystanych narzędziach. Szczegóły dotyczące dokumentowania pracy nauczyciela w tym okresie zostaną uregulowane odrębnym dokumentem.
 2. Zajęcia praktyczne w tygodniowym planie zajęć zredukowane w ilości określonej w §2 niniejszego zarządzenia, zostaną w dokumentacji e-dziennika zapisane jako odwołane. Dokumentację kontaktów pomiędzy dyrekcją szkoły, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami stanowią wiadomości przesyłane za pomocą e dziennika.

§5

 1. Materiały niezbędne do realizacji zdalnego nauczania w poszczególnych klasach, oddziałach i grupach wskazuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z zachowaniem zasady, że podstawowym źródłem wiedzy są wybrane przez nauczycieli podręczniki szkolne i materiały uzupełniające. Materiały dodatkowe, w tym internetowe są dodatkowym źródłem wiedzy i nie mogą powodować nadmiernego obciążenia uczniów lub powodować problemu z ich uzyskaniem z Internetu. Nauczyciel przez e-dziennik podaje dokładny zakres materiału do opracowania oraz określa formę i wynikający z realizacji materiału programowego, zakres sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, jeśli taki planuje.
 2. Zajęcia w ramach kształcenia na odległość będą realizowane w szczególności z wykorzystaniem:

- e-dziennika,

- szkolnej platformy Moodle 2,

- materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN pod adresem www.podręczniki.pl,

- materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych,

- materiałów emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia,

- materiałów własnych opracowanych i udostępnionych przez nauczyciela,

- innych zasobów internetowych wskazanych przez nauczyciela.

§6

Każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z dyrektorem szkoły, nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz pedagogiem szkolnym za pośrednictwem e dziennika. Nauczyciele mają obowiązek sprawdzania codziennego informacji przekazywanych za pomocą                        e-dziennika oraz bieżącego odpowiadania na pytania. Dodatkowym sposobem konsultacji dla uczniów i rodziców jest adres mailowy szkoły oraz telefon szkoły. Nauczyciele mogą uzgodnić z uczniami i ich rodzicami dodatkowe formy kontaktu i konsultacji za pośrednictwem innych komunikatorów.

§7

W tym okresie, udział ucznia w zorganizowanych przez szkołę formach edukacji zdalnej jest obowiązkowy.

§ 8

W ramach tygodniowego rozkładu zajęć uczeń jest zobowiązany:

 1. utrzymywać bieżący kontakt elektroniczny w formie uzgodnionej z wychowawcą klasy

i poszczególnymi nauczycielami przedmiotów,

 1. korzystać z wszystkich materiałów udostępnionych przez nauczyciela i innych pomocy dydaktycznych do zdobycia wiedzy i umiejętności wynikających z podstawy programowej,
 2. podejmować aktywności określone przez nauczyciela, które będą stanowiły potwierdzenie zapoznania się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceniania ucznia,
 3. wykonywać na bieżąco prace domowe, terminowo przekazywać je do oceny w sposób uzgodniony z nauczycielem, respektować inne zalecenia nauczyciela w zakresie pracy zdalnej w domu, np.
 4. uczestniczyć w lekcjach on-line, dokumentować efekty swojej w pracy w domu, przekazywać nauczycielowi terminowo zadane prace,
 5. zapoznać się z zasadami oceny pracy w ramach kształcenia na odległość,
 6. informować na bieżąco o zaistniałych problemach i trudnościach w realizacji powierzonych zadań czy problemach z dostępnością do Internetu.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 roku i obowiązuje do 10 kwietnia 2020 roku.

Dyrektor szkoły

Krystyna Kobylakiewicz

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

FAX - 15-832-51-25

TEL KOM. - 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja