razem


Celem ogólnym projektu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZSTiO w Sandomierzu w zawodach technik budownictwa, technik ochrony środowiska i technik drogownictwa służące poprawie skuteczności edukacji zawodowej oraz popularyzacji kształcenia technicznego w naszej szkole i regionie, w latach 2010 –2012.

 Cele szczegółowe:

  1. Zapoznanie 45 uczennic i 80 uczniów z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi zgodnymi ze standardami wyposażenia dla danego zawodu.
  2. Poprawienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki.
  3. Rozwijanie kompetencji i umiejętności u 45 uczennic i 80 uczniów w zakresie posługiwania się językiem obcym zawodowym.
  4. Zapewnienie uczniom atrakcyjnych form przekazu wiedzy i umiejętności (wycieczki, pokazy, prezentacje, szkolenia, seminaria) zawodowych
  5. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uwzględniających nowoczesne technologie oraz wymagania rynku pracy
  6. Promowanie kształcenia zawodowego w mediach i w lokalnej prasie na terenie powiatu sandomierskiego.

 Zarówno cel ogólny jak i cele szczegółowe projektu są zgodne z założeniami PO KL. Obejmują Priorytet IX PO KL i Działanie 9.2. Projekt uwzględnia zasadę równości płci. Spełnia szczegółowe kryteria strategiczne przyjęte dla woj. Świętokrzyskiego oraz uwzględnia cele dokumentów strategicznych reformujących oświatę na szczeblu krajowym i regionalnym. Jest zgodny ze Statutem ZSTiO, "Programem naprawczym w zakresie poprawy wyników egzaminów zewnętrznych w ZSTiO", programami rozwojowymi szkoły, Wizją i Misją Szkoły.


https://sites.google.com/site/projpokl/dzialania


 


O atrakcyjności i skuteczności  szkolnictwa zawodowego.

29 czerwca w Zespole Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących  w Sandomierzu  odbyła  się  uroczystość, na której podsumowano działania związane z realizowanym w szkole projektem ,,Nowoczesna Edukacja Przyszłego Technika”.Uczniowie,nauczyciele,zaproszeni goście wysłuchali i obejrzeli  relację  z tego przedsięwzięcia, którym w ostatnich miesiącach żyła cała społeczność szkolna.
  Projekt realizowany był w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki i trwał dwa lata(2010-2012).Jego głównym celem  było podniesienie   atrakcyjności,    skuteczności   i jakości szkolnictwa zawodowego w oparciu o umowę ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. W zamierzeniach działania te miały popularyzować kształcenie techniczne w naszej szkole i regionie. Projekt skierowany był do uczniów klas: drugich, trzecich i czwartych - w zawodach technik budownictwa, technik drogownictwa i technik  ochrony środowiska .Łącznie wzięło w nim udział 128 uczniów. Wartość  tego projektu wyniosła 915 957 ,43zł. , w tym kwota dofinansowania 797 800,00zł.
  Zespół projektowy  tworzyli: Krystyna  Kobylakiewicz( kierownik projektu), Małgorzata Ziomek (specjalista ds. monitoringu),Beata Gajewska i Anna Kowalczewska –Ożóg (asystenci projektu) oraz  Henryka Oszczudłowska (asystent ds. finansowo- księgowych).
   Za pozyskane pieniądze ZSTiO  doposażył pracownie tak, aby uczniowie  mogli korzystać z najnowszych pomocy dydaktycznych, zgodnymi ze standardami  wyposażenia  dla danego  zawodu .Do pracowni budownictwa i drogownictwa zakupiono dwa zestawy: tablica interaktywna, laptop, drukarka, projektor, rzutnik ;  oprogramowanie komputerowe; zestawy norm PKN , katalogi  i przepisy prawa w wersji elektronicznej oraz specjalistyczną  literaturę  z branży budowlanej: Budujemy dom, Majster, Zbuduj dom, Przewodnik budowlany. Z kolei pracownię ochrony środowiska wyposażono w bibliotekę młodego technika tj. literaturę fachową: Recykling, Czysta energia ; mikroskopy, wagi oraz zestawy do badań laboratoryjnych wraz z odczynnikami do badania wody,  gleby, powietrza. Pracownia przedmiotów ścisłych wzbogaciła się o modele, plansze ,zestawy ćwiczeniowe, przybory geometryczne.
   Uatrakcyjnienie zajęć i unowocześnienie nauki w szkole odbywało się poprzez wprowadzone  bloki zajęć korelujących umiejętności matematyczne  z  wiedzą zawodową. W ciągu dwóch lat zrealizowano 410 godzin, w oparciu o autorskie rozkłady materiału, opracowane przez 4 nauczycieli dla 13 grup uczniów.
    Istotną część projektu stanowiły kursy językowe. Dawały  one możliwość  nauki języka angielskiego  z wykorzystaniem terminologii branżowej,  typowej dla danego zawodu. Obecnie jest to niezwykle potrzebna i cenna  wiedza .Nauka odbywała się w oparciu o autorskie propozycje przygotowane przez nauczycieli języka. Dwa kursy odbywały się podczas ferii zimowych  w Zakopanym i dwa w czasie wakacji na Mazurach.
  Najciekawszą  częścią projektu z punktu widzenia uczniów były wycieczki dydaktyczne. W ciągu dwóch lat zorganizowano ich 64. Program ich uwzględniał specyfikę zawodu i służył poznaniu nowoczesnych procesów techniczno-technologicznych występujących w branży budowlanej, drogownictwie  i ochronie środowiska.Te formy wsparły  proces kształcenia zawodowego, korelując treści nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych
z wiedzą  praktyczną .Dla technikum ochrony środowiska: parki krajobrazowe, rezerwaty, oczyszczalnie ścieków; obiekty, w których zastosowane są nowoczesne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska m.in.: zapora w Solinie, Nidzicy, przepompownia na Górze Żar ;Parki Narodowe: Bieszczadzki, Pieniński, Białogórski, Świętokrzyski, Ojcowski, Tatrzański, Białowieski. Dla technikum budownictwa i drogownictwa: najciekawsze  obiekty architektoniczne oraz budowlane, nowoczesne budowle oraz place budów,  w  tym drogi, mosty i autostrady m.in.: Cementownia Ożarów, Stąporków, Nowa Dolina, CRH Gliwice i Purmo, Skańska-Rzeszów; poznawanie stylów architektonicznych np.: Łańcut, Kraków, Zamość ,Lublin, Kazimierz Dolny, Zakopane.
   Rezultaty projektu stały się widoczne. Uczniowie rozbudzili swoją wrażliwość estetyczną poprzez bezpośredni kontakt z dziełami  architektury, kultury, obiektami przyrody. Rozwinęli umiejętność współdziałania  w zespole oraz podniosła się atrakcyjność  i popularność kształcenia  zawodowego w szkole i regionie.
     Przyszli technicy  wzięli udział w rozmaitych szkoleniach  i seminariach technicznych, prowadzonych przez firmy  i instytucje branżowe, mające na celu przybliżenie uczniom  nowatorskich rozwiązań techniczno-technologicznych. W ramach projektu zorganizowano 25 szkoleń m.in. z firmami:Isover, Selena, Rehau, Ceresit, Alpol Gips, Sopro, Wolf, Formaser, Viessmann, Kassel,Alpol.
  Każdy uczestnik szkolenia otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu . Wydano 771 certyfikatów  dla uczestników  szkoleń z branży budowlanej i 467 certyfikatów dla uczestników szkoleń  i seminariów  branży ochrony środowiska.
   Podczas realizacji wszystkich zadań cały czas prowadzony był  monitoring działań m.in.: analiza dokumentacji, zdjęcia ,  filmy, galeria zdjęć umieszczonych w oszklonych gablotach na korytarzach szkolnych, testy, analizy, ankiety, opinie.
   63 uczniów biorących udział w projekcie otrzymało nagrody rzeczowe za uzyskanie najwyższej liczby punktów  z testów  sprawdzających wiedzę branżową podczas obozów językowych, wycieczek poznawczych i szkoleń technicznych. Wartość nagród wyniosła 5 500zł. Przy realizacji projektu w formie wolontariatu pracowało 31 nauczycieli z naszej szkoły.
   W ciągu dwuletniej realizacji projektu  pojawiały się  informacje o tych wydarzeniach w lokalnych mediach, miedzy innymi: Sandomierzanin, Radio Leliwa, Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański, Radio Kielce oraz na stronie WWW powiatu sandomierskiego.  Projekt został też upowszechniony jako dobra praktyka na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach Wszystkim składamy słowa podziękowania za systematyczną współpracę. Mamy nadzieję ,że   informacje te przyczynią się do promowania kształcenia zawodowego  w naszym środowisku  lokalnym i  regionie.

Autorzy artykułu:  Krystyna Chmielowiec
Małgorzata Ziomek

Prezentacja

https://docs.google.com/presentation/d/1OmPjmBxCo8ykn1xY3XXpII51yaczEmtMtjS0sLQb9fU/edit?authuser=0