Rekrutacja 2020/2021

logo

Terminy i kryteria przyjęć absolwentów szkoły podstawowej

do klas pierwszych Technikum Nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia

na rok szk. 2020/2021

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

I.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym a także terminy składania dokumentów dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas pierwszych pięcioletnich techników , trzyletnich branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15:00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca do 10 lipca 2020r

do godz. 15:00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty .

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020

do godz. 15:00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych   w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

5.

Postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez organ prowadzący szkołę okoliczności wskazanych

w oświadczeniach.

do 11 sierpnia 2020r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

12 sierpnia 2020 r.

7.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie ( nie dotyczy klasy informatycznej)

od 5 sierpnia do 14 sierpnia 2020 r.

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020r

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 sierpień 2020 r.

do godz. 14:00

10.

Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły

o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 20 sierpnia 2020 r.

II.

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji do pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021

  1. 1.Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać kandydat do klasy pierwszej wynosi 200.
  2. 2.Liczba punktów do uzyskania za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej wynosi maksymalnie 100 pkt. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeliczane są na punkty według zasady, iż

z każdego zakresu tj.

  • język polski wynik procentowy mnożony przez 0.35 ( max 35 pkt.)
  • matematyka wynik procentowy mnożony przez 0.35 ( max 35 pkt.)
  • język obcy nowożytnywynik procentowy mnożony przez 0.30 ( max 30 pkt.)

  1. 3.Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie wynosi maksymalnie 72 pkt.

Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej są obliczane wg następujących zasad:

3.1 Do technikum po szkole podstawowej przyznawane są punkty za oceny z przedmiotów: język polski, matematyka i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Zawód

Przedmioty punktowane

Technik informatyk

j. polski, matematyka, informatyka, technika

Technik pojazdów samochodowych

j. polski, matematyka, informatyka, technika

Technik geodeta

j. polski, matematyka, informatyka, technika

Technik robót wykończeniowych

w budownictwie -Aranżacja wnętrz    

 j. polski, matematyka, technika, plastyka

Technik usług fryzjerskich (kształcenie dualne)

j. polski, matematyka, technika , plastyka

3.2 Do szkoły branżowej I stopnia po szkole podstawowej przyznawane są punkty za oceny z zajęć edukacyjnych: język polski, matematyka i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Zawód

Przedmioty punktowane

Mechanik pojazdów samochodowych

j. polski, matematyka ,informatyka , technika

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

j. polski, matematyka, plastyka, technika

Kierowca mechanik

j. polski, matematyka, informatyka , technika

4Szczególne osiągnięcia uczniów, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych

i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.;

4.1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10pkt.,

b)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 pkt.,

c)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt.;

4.2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a)  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,

b)  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.,

c)  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,

4.3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10pkt.,

b)  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– 7 pkt. ;

c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.;

d)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.;

e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,

f)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.;

4.4. Za  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 pkt.;

b)  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 pkt.;

c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –5 pkt.;

d)  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem

nauczania szkoły artystycznej –7 pkt.;

e)  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem

nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.;

f)  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem

nauczania szkoły artystycznej –2 pkt.;

4.5.   Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wcześniej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)  międzynarodowym –         4 pkt.;

b)  krajowym –                          3 pkt.;

c)  wojewódzkim –                   2 pkt.;

d)  powiatowym –                     1 pkt.

5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.

6. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.

 IV.

O przyjęciu do wybranej szkoły i klasy decyduje suma punktów uzyskana przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

FAX - 15-832-51-25

TEL KOM. - 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja