Praktyki zagraniczne szansą zdobycia doświadczeń zawodowych

logo

ezwp1

     W dniu 30 września 2013 r. dyrektor Krystyna Kobylakiewicz oraz nauczyciel przedmiotów informatycznych Wiesław Łomża wzięli udział w konferencji rozpoczynającej realizację projektu„Edukacja zawodowa w praktyce” 
organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Ze względu na fakt iż projekt jest niezwykle atrakcyjny i jest skierowany do uczniów szkół zawodowych, nasza szkoła zgłosiła chęć uczestnictwa w takim przedsięwzięciu. W trakcie konferencji została podpisana umowa na realizację projektu.

ezwp

razem


Celem ogólnym projektu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZSTiO w Sandomierzu w zawodach technik budownictwa, technik ochrony środowiska i technik drogownictwa służące poprawie skuteczności edukacji zawodowej oraz popularyzacji kształcenia technicznego w naszej szkole i regionie, w latach 2010 –2012.

 Cele szczegółowe:

 1. Zapoznanie 45 uczennic i 80 uczniów z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi zgodnymi ze standardami wyposażenia dla danego zawodu.
 2. Poprawienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki.
 3. Rozwijanie kompetencji i umiejętności u 45 uczennic i 80 uczniów w zakresie posługiwania się językiem obcym zawodowym.
 4. Zapewnienie uczniom atrakcyjnych form przekazu wiedzy i umiejętności (wycieczki, pokazy, prezentacje, szkolenia, seminaria) zawodowych
 5. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uwzględniających nowoczesne technologie oraz wymagania rynku pracy
 6. Promowanie kształcenia zawodowego w mediach i w lokalnej prasie na terenie powiatu sandomierskiego.

 Zarówno cel ogólny jak i cele szczegółowe projektu są zgodne z założeniami PO KL. Obejmują Priorytet IX PO KL i Działanie 9.2. Projekt uwzględnia zasadę równości płci. Spełnia szczegółowe kryteria strategiczne przyjęte dla woj. Świętokrzyskiego oraz uwzględnia cele dokumentów strategicznych reformujących oświatę na szczeblu krajowym i regionalnym. Jest zgodny ze Statutem ZSTiO, "Programem naprawczym w zakresie poprawy wyników egzaminów zewnętrznych w ZSTiO", programami rozwojowymi szkoły, Wizją i Misją Szkoły.


https://sites.google.com/site/projpokl/dzialania


 


O atrakcyjności i skuteczności  szkolnictwa zawodowego.

29 czerwca w Zespole Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących  w Sandomierzu  odbyła  się  uroczystość, na której podsumowano działania związane z realizowanym w szkole projektem ,,Nowoczesna Edukacja Przyszłego Technika”.Uczniowie,nauczyciele,zaproszeni goście wysłuchali i obejrzeli  relację  z tego przedsięwzięcia, którym w ostatnich miesiącach żyła cała społeczność szkolna.
  Projekt realizowany był w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki i trwał dwa lata(2010-2012).Jego głównym celem  było podniesienie   atrakcyjności,    skuteczności   i jakości szkolnictwa zawodowego w oparciu o umowę ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. W zamierzeniach działania te miały popularyzować kształcenie techniczne w naszej szkole i regionie. Projekt skierowany był do uczniów klas: drugich, trzecich i czwartych - w zawodach technik budownictwa, technik drogownictwa i technik  ochrony środowiska .Łącznie wzięło w nim udział 128 uczniów. Wartość  tego projektu wyniosła 915 957 ,43zł. , w tym kwota dofinansowania 797 800,00zł.
  Zespół projektowy  tworzyli: Krystyna  Kobylakiewicz( kierownik projektu), Małgorzata Ziomek (specjalista ds. monitoringu),Beata Gajewska i Anna Kowalczewska –Ożóg (asystenci projektu) oraz  Henryka Oszczudłowska (asystent ds. finansowo- księgowych).
   Za pozyskane pieniądze ZSTiO  doposażył pracownie tak, aby uczniowie  mogli korzystać z najnowszych pomocy dydaktycznych, zgodnymi ze standardami  wyposażenia  dla danego  zawodu .Do pracowni budownictwa i drogownictwa zakupiono dwa zestawy: tablica interaktywna, laptop, drukarka, projektor, rzutnik ;  oprogramowanie komputerowe; zestawy norm PKN , katalogi  i przepisy prawa w wersji elektronicznej oraz specjalistyczną  literaturę  z branży budowlanej: Budujemy dom, Majster, Zbuduj dom, Przewodnik budowlany. Z kolei pracownię ochrony środowiska wyposażono w bibliotekę młodego technika tj. literaturę fachową: Recykling, Czysta energia ; mikroskopy, wagi oraz zestawy do badań laboratoryjnych wraz z odczynnikami do badania wody,  gleby, powietrza. Pracownia przedmiotów ścisłych wzbogaciła się o modele, plansze ,zestawy ćwiczeniowe, przybory geometryczne.
   Uatrakcyjnienie zajęć i unowocześnienie nauki w szkole odbywało się poprzez wprowadzone  bloki zajęć korelujących umiejętności matematyczne  z  wiedzą zawodową. W ciągu dwóch lat zrealizowano 410 godzin, w oparciu o autorskie rozkłady materiału, opracowane przez 4 nauczycieli dla 13 grup uczniów.
    Istotną część projektu stanowiły kursy językowe. Dawały  one możliwość  nauki języka angielskiego  z wykorzystaniem terminologii branżowej,  typowej dla danego zawodu. Obecnie jest to niezwykle potrzebna i cenna  wiedza .Nauka odbywała się w oparciu o autorskie propozycje przygotowane przez nauczycieli języka. Dwa kursy odbywały się podczas ferii zimowych  w Zakopanym i dwa w czasie wakacji na Mazurach.
  Najciekawszą  częścią projektu z punktu widzenia uczniów były wycieczki dydaktyczne. W ciągu dwóch lat zorganizowano ich 64. Program ich uwzględniał specyfikę zawodu i służył poznaniu nowoczesnych procesów techniczno-technologicznych występujących w branży budowlanej, drogownictwie  i ochronie środowiska.Te formy wsparły  proces kształcenia zawodowego, korelując treści nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych
z wiedzą  praktyczną .Dla technikum ochrony środowiska: parki krajobrazowe, rezerwaty, oczyszczalnie ścieków; obiekty, w których zastosowane są nowoczesne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska m.in.: zapora w Solinie, Nidzicy, przepompownia na Górze Żar ;Parki Narodowe: Bieszczadzki, Pieniński, Białogórski, Świętokrzyski, Ojcowski, Tatrzański, Białowieski. Dla technikum budownictwa i drogownictwa: najciekawsze  obiekty architektoniczne oraz budowlane, nowoczesne budowle oraz place budów,  w  tym drogi, mosty i autostrady m.in.: Cementownia Ożarów, Stąporków, Nowa Dolina, CRH Gliwice i Purmo, Skańska-Rzeszów; poznawanie stylów architektonicznych np.: Łańcut, Kraków, Zamość ,Lublin, Kazimierz Dolny, Zakopane.
   Rezultaty projektu stały się widoczne. Uczniowie rozbudzili swoją wrażliwość estetyczną poprzez bezpośredni kontakt z dziełami  architektury, kultury, obiektami przyrody. Rozwinęli umiejętność współdziałania  w zespole oraz podniosła się atrakcyjność  i popularność kształcenia  zawodowego w szkole i regionie.
     Przyszli technicy  wzięli udział w rozmaitych szkoleniach  i seminariach technicznych, prowadzonych przez firmy  i instytucje branżowe, mające na celu przybliżenie uczniom  nowatorskich rozwiązań techniczno-technologicznych. W ramach projektu zorganizowano 25 szkoleń m.in. z firmami:Isover, Selena, Rehau, Ceresit, Alpol Gips, Sopro, Wolf, Formaser, Viessmann, Kassel,Alpol.
  Każdy uczestnik szkolenia otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu . Wydano 771 certyfikatów  dla uczestników  szkoleń z branży budowlanej i 467 certyfikatów dla uczestników szkoleń  i seminariów  branży ochrony środowiska.
   Podczas realizacji wszystkich zadań cały czas prowadzony był  monitoring działań m.in.: analiza dokumentacji, zdjęcia ,  filmy, galeria zdjęć umieszczonych w oszklonych gablotach na korytarzach szkolnych, testy, analizy, ankiety, opinie.
   63 uczniów biorących udział w projekcie otrzymało nagrody rzeczowe za uzyskanie najwyższej liczby punktów  z testów  sprawdzających wiedzę branżową podczas obozów językowych, wycieczek poznawczych i szkoleń technicznych. Wartość nagród wyniosła 5 500zł. Przy realizacji projektu w formie wolontariatu pracowało 31 nauczycieli z naszej szkoły.
   W ciągu dwuletniej realizacji projektu  pojawiały się  informacje o tych wydarzeniach w lokalnych mediach, miedzy innymi: Sandomierzanin, Radio Leliwa, Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański, Radio Kielce oraz na stronie WWW powiatu sandomierskiego.  Projekt został też upowszechniony jako dobra praktyka na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach Wszystkim składamy słowa podziękowania za systematyczną współpracę. Mamy nadzieję ,że   informacje te przyczynią się do promowania kształcenia zawodowego  w naszym środowisku  lokalnym i  regionie.

Autorzy artykułu:  Krystyna Chmielowiec
Małgorzata Ziomek

Prezentacja

https://docs.google.com/presentation/d/1OmPjmBxCo8ykn1xY3XXpII51yaczEmtMtjS0sLQb9fU/edit?authuser=0

 

 

"Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach".
Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

            Od roku szkolnego 2012/2013 uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu  uczestniczą w realizacji projektu pt. „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach”.  Jest to projekt realizowany przy współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, który jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Skierowany jest on głównie do uczniów, którzy ze względu na czynniki ekonomiczne lub społeczno-kulturowe wymagają wsparcia przez wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i doradztwo zawodowe. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki i fizyki; zajęcia doskonalące z matematyki- realizowane przez nauczyciela akademickiego; warsztaty edukacyjne za granicą dla pięciu uczniów, wytypowanych z grupy biorących udział w zajęciach doskonalących z matematyki; warsztaty popularno-naukowe i kurs informatyczny realizowane w Politechnice Świętokrzyskiej; kurs e-learningowy, doradztwo zawodowe; warsztaty umiejętności miękkich.

Niewątpliwie dużą atrakcję stanowił wyjazd grupy uczniów wraz z dwoma nauczycielami do Niemiec.  W dniach od 29 czerwca do 5 lipca 2014r. pięciu uczniów wzięło udział w siedmiodniowych  warsztatach edukacyjnych. Zostali wytypowani z grupy biorących udział w zajęciach doskonalących z matematyki. Zajęcia prowadzone były przez pracowników  Technische Hochschule  w Deggendorf. Młodzież miała okazję zapoznać się z systemem szkolnictwa w Niemczech.  Bardzo spodobał nam się  dualny system kształcenia w tym kraju, który polega na wzajemnym przenikaniu się  kształcenia w szkole zawodowej z praktyką w zakładzie pracy. Mieliśmy możliwość poznania efektów pracy studentów THD. Widzieliśmy zaprogramowane przez nich roboty, samochody hybrydowe i napędzane tylko energią elektryczną. Dużą atrakcją była wizyta w studenckim studio telewizyjnym, w którym poznaliśmy tajniki pracy przy tworzeniu audycji, a odważni mogli spróbować swoich sił przy obsłudze kamer filmowych.  Uwieńczeniem wizyty w Niemczech była wycieczka
do Monachium, podczas której podziwialiśmy nie tylko piękno stolicy Bawarii, ale również niezwykłe eksponaty muzeum BMW. 

leonardo1      leonardo2

PROGRAM MOBILNOŚCI "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE"

Tytuł projektu: Praktyki zagraniczne szansą nowoczesnej edukacji zawodowej adeptów branży budowlanej 

realizowanego w ramach Programu sektorowego LEONARDO DA VINCI

Projekt realizowany w oparciu o umowę finansowania z Narodową Agencją nr

2012-1-PL1-LEO01-27544 z dnia 06.08.2012 rok

https://sites.google.com/site/programmobilnosci/konferencje-podsumowujaca


 

Projekt realizowany w oparciu o umowę finansowania z Narodową Agencją nr

2012-1-PL1-LEO01-27544 z dnia 06.08.2012 rok w okresie: 09.2012 do 06.2013.

W projekcie uczestniczyć będzie łącznie 50 uczniów w tym: 20 uczniów z  zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie, 20 uczniów klas II, III i IV technikum budownictwa i 10 technikum drogownictwa. Projekt zakłada 3 wyjazdy na
2-tygodniowe praktyki do Niemiec - Centrum Kształcenia Zawodowego we Frankfurcie/Odrą.

Ogólnym celem projektu jest podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów ZSTiO
w Sandomierzu  oraz promowanie współpracy i mobilności pomiędzy systemami kształcenia
i szkolenia w UE.

Projekt  wspomoże doskonalenie jakości i innowacyjności praktyk kształcenia zawodowego. Zwiększy atrakcyjność szkolenia oraz umożliwi mobilność przyszłym absolwentom. Zachęci do nauki języka obcego. Ponadto poprawi pod względem jakościowym i ilościowym współpracę między instytucjami oferującymi możliwości dokształcania zawodowego.

Cele szczegółowe projektu :

 1. Zdobycie doświadczeń zawodowych przez uczniów będących na wstępnym etapie kształcenia zawodowego
 2. Umożliwienie zdolnym i wysokozmotywowanym uczniom rozwoju zawodowego oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej w języku naszych sasiadów
 3. Bliższe poznanie tradycji i kultury naszych sąsiadów, upodobań kulinarnych, specyficznych uwarunkowań stosunków polsko-niemieckich oraz stereotypów dotyczących obydwu narodów.
 4. Zwiększenie szans na zatrudnienie naszych absolwentów na  krajowym i europejskim rynku pracy
 5. Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZSTiO w Sandomierzu

Zakres tematyczny praktyk:

W projekcie docelowo weźmie  udział 50 uczniów będących na początkowym etapie szkolenia i kształcenia zawodowego. Będą  to uczniowie :

 1. Zasadniczej Szkoły Zawodowej pobierający naukę w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie

-          tematyka praktyk-Rzemiosło kafelkarskie

-          zakres - kafelkowanie łazienek metoda grubo-i średniowarstwową a w szczególności kafelkowanie pryszniców i wanien.

 1. Technikum Budownictwa o specjalizacji: Nowoczesne technologie w budownictwie

-          tematyka praktyk-Technika budowlana

-          zakres-wydajność energetyczna w budownictwie oraz rozbudowie wnętrz(izolacja cieplna, określanie wad budowlanych, obsługa i zastosowanie urządzeń mierniczych, termografia, ochrona przed wilgocią i hermetycznością) na przykładach dachu i fasady

 1. Technikum Drogownictwa o specjalizacji- projektowanie dróg i drogowych obiektów inżynieryjskich

-          tematyka-Budowa dróg

-          zakres-Brukarstwo dekoracyjne przy użyciu kamienia naturalnego i bloczków betonowych w budowie dróg

-          prace geodezyjne

-          stworzenie nawierzchni z  kamienia naturalnego i kostki brukowej

-          wykonanie nawierzchni chodników, ulic, placów

-          dekoracyjne formy układania kostki dla obszaru ruchu drogowego

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają potwierdzenie nabytych kwalifikacji w formie certyfikatów Europass- Mobility, zgodnie ze standardami uznawanymi na terenie całej Unii Europejskiej. Szkoła wystąpi z odpowiednim wnioskiem do Krajowego Centrum Europass.


I grupa wyjazdowa

II grupa wyjazdowa

III grupa wyjazdowa


 

Raport gr. I

Raport gr. II

Raport gr. III

ue logo

"...Dla Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..."

Projekt: "Remont Budynku Oświatowego Pracowni Szkolnych

przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa.

Informacja dotycząca remontów Pracowni Szkolnych

            W roku 2009 został przeprowadzony kompleksowy remont budynku oświatowego Pracowni Szkolnych
przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu. Projekt obejmował:

 • Remont, malowanie i okładziny ścian oraz sufitów,
 • Wymianę podłóg i parapetów wewnętrznych,
 • Remont i rozbudowę instalacji elektrycznej,
 • Remont instalacji centralnego ogrzewania,
 • Remont instalacji wentylacyjnej,
 • Remont instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej.

Prace te dotyczyły całego budynku: pracowni, sal lekcyjnych, pomieszczeń socjalnych i gospodarczych.

Łączne nakłady inwestycyjne w ramach w/w przedsięwzięcia wyniosły 1007335,49 zł.

Źródłem finansowania realizacji inwestycji są środki pochodzące z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu.

Podkategorie

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

Nowy kontakt telefoniczny na czas remontu szkoły:

tel: 15 832 07 37

Z tego powodu następujące nr telefonów są nieaktywne:

tel: 15 644 58 74, 15 644 58 75
fax: 15 832 51 25

Przepraszamy za utrudnienia .

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja