Strona główna

logo

Pracownia samochodowa
Budynek szkoły
Pracownie szkolne
Oferta dla naszych uczniów. Zapraszamy !! Cisco Networking Academy

Ikonka 4 Vulcan

Ikonka 3 Plan lekcji

Ikonka 1 moodle 1.0

Ikonka 2 moodle 2.0

Ikonka 5 BIP

Nasza szkoła

STATUT

Liceum Ogólnokształcącego

dla dorosłych

Kształcenie w formie zaocznej

 

w Zespole Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

w Sandomierzu

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzony dnia 30.11.2017 r. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 7/2017/2018

 

 

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I

NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE

 

§ 1

1. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Sandomierzu, ul. Słowackiego 37, jest szkołą publiczną wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu.

2. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:

1) słuchaczach – należy przez to rozumieć osoby kształcące się w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych;

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, zatrudnionego w Zespole;

3) szkole – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sandomierzu.

§ 2

1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Sandomierski.

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

§ 3

1. Liceum Ogólnokształcące o 3-letnim cyklu kształcenia, pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4

1. Celem szkoły jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości słuchacza, przygotowanie do pełnienia określonej roli w społeczeństwie.

2. Szkoła realizuje zadania określone w ust. 1 w następujący sposób:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości;

2) sprzyja rozwojowi zainteresowań i osobowości słuchaczy, organizując innowacyjne i nowatorskie zajęcia no poprzez wykorzystanie platformy e-learningowej.

3. Celem kształcenia w szkole jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

§ 5

1. Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku słuchaczy i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1) każdy oddział powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w szkole, zwanemu dalej opiekunem klasy;

2) w miarę możliwości organizacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, powierza się jednemu opiekunowi prowadzenie oddziału przez cały etap edukacyjny.

2. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku opiekuna:

1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności opiekuna lub z przyczyn organizacyjnych szkoły;

2) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego opiekuna.

3. Wnioski w sprawie zmiany opiekuna nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni.

 

ROZDZIAŁ III

ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

§ 6

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor Zespołu, który jest Dyrektorem wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu, zwany w dalszej części Dyrektorem szkoły;

2) Rada Pedagogiczna, która stanowi Radę Pedagogiczną Zespołu;

3) Samorząd Słuchaczy.

2. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami współdziała z pozostałym dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły.

 

ROZDZIAŁ IV

DYREKTOR SZKOŁY

§ 7

1. Dyrektor szkoły jest jednocześnie Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu.

2. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.

3. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.

4. Dyrektor szkoły jest decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach nagród, odznaczeń.

5. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą pedagogiczną i Samorządem Słuchaczy

6. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich organów szkoły w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli i słuchaczy, oddziaływania na postawę nauczycieli i słuchaczy, pobudzania ich do twórczej pracy;

4) zapoznawania Rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

§ 8

1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;

3) sprawowanie opieki nad słuchaczami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) współpraca z Radą Pedagogiczną, Samorządem Słuchaczy;

5) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;

6) tworzenie zespołów przedmiotowych, zadaniowych i wychowawczych oraz powoływanie ich przewodniczących;

7) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;

9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa słuchaczom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

10) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego;

11) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

12) skreślanie słuchacza z listy słuchaczy;

13) przedstawianie Radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;

14) wstrzymywanie wykonania uchwał rad pedagogicznych, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania;

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

17)  podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;

18) zezwalanie słuchaczowi na indywidualny program lub tok nauki;

19) organizowanie słuchaczowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takie nauczanie, w porozumieniu z organem prowadzącym;

20)  ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych;

21) możliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

22) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej słuchaczom.

 

ROZDZIAŁ V

RADA PEDAGOGICZNA

§ 9

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, która jest jednocześnie Radą Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu.

§ 10

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu, który jest odrębnym dokumentem.

§ 11

1. Rada obraduje na zebraniach.

2. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:

1) przewodniczącego Rady pedagogicznej;

2) organu nadzoru pedagogicznego;

2) organu prowadzącego szkołę;

3) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

4. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 12

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzania im funkcji kierowniczych w szkole;

6) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania;

7) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje;

8) powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę;

9) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi;

10) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych stanowisk.

3. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut;

2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, a do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole;

3) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

§ 13

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał z zakresu kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 14

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób określony w regulaminie.

3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

 

ROZDZIAŁ VI

SAMORZĄD SŁUCHACZY

§ 15

 1. W Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych działa Samorząd Słuchaczy.

 2. Samorząd Słuchaczy uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem i jest odrębnym dokumentem.

 3. Do kompetencji Samorządu Słuchaczy w szczególności należy prawo do:

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem.

 1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

 2. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły słuchaczy poszczególnych oddziałów. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 16

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego.

2. Szkoła pracuje zgodnie z podziałem na dwa semestry.

3. Kształci słuchaczy w oddziałach o 3 –letnim cyklu nauczania, 6 semestrów.

4. Szkoła jest szkołą dla dorosłych prowadzona w formie zaocznej, zgodnie z rozkładem zajęć zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły;

5. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczne i konsultacje prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym

6. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się możliwość łączenia w bloki 90 minut

§ 17

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

§ 18

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora.

2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 19

1. W szkole, szkolny plan nauczania zawiera przede wszystkim zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego.

§ 20

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym doradztwo zawodowe, jest udzielana w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających słuchaczom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;

2) udzielania słuchaczom pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

6. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.

§ 21

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.

2. Z biblioteki korzystać mogą słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły, który jest odrębnym dokumentem.

3. Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu.

4. Biblioteka szkolna organizuje współpracę słuchaczy z nauczycielami, a także współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu.

5. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą;

2) stwarzaniu słuchaczom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

6. Inne zadania biblioteki:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych;

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej;

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (słuchaczy, nauczycieli i innych) potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

5) przysposabianie słuchaczy do samokształcenia oraz korzystania z rożnych źródeł informacji;

6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych słuchaczy;

7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.

§ 22

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza Dyrektor.

2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody Dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady pedagogicznej.

 

ROZDZIAŁ VIII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 23

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi, którzy są jednocześnie pracownikami Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły dotyczą przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy.

3. Zadaniami innych pracowników szkoły jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa słuchaczy, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

4. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników ustala Dyrektor.

§ 24

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, uwzględniającą potrzeby i zainteresowania słuchaczy, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy.

2. Do zadań nauczyciela należy:

1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) przestrzeganie zapisów Statutu;

3) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego;

4) dopilnowanie używania tylko sprawnego sprzętu;

5) kontrolowanie na każdych zajęciach obecności słuchaczy.

§ 25

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe.

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

4. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:

1) wspólne ustalenie programu nauczania oraz obowiązujących podręczników;

2) wypracowanie przedmiotowego systemu oceniania;

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych związanych z realizacją treści programowych;

4) wymiana doświadczeń, ciekawych rozwiązań metodycznych;

5) opracowanie, opiniowanie nowatorskich programów i innowacji pedagogicznych.

§ 26

 1. Do obowiązków opiekuna należy:

 1. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchaczy;

 2. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale;

 3. śledzenie przebiegu nauki słuchacza;

 4. prowadzenie podstawowej dokumentacji: e- dziennik, e-arkusze ocen, indeksy, karty semestralnych osiągnięć i wyników egzaminów, protokoły z egzaminów, świadectwa ukończenia szkoły i dokumentacja potwierdzająca zakończenie danego etapu kształcenia w przypadku przyjęć na semestr wyższy niż I;

 5. semestralne rozliczenie się z dokumentacji pedagogicznej z dyrektorem szkoły.

§ 27

1. Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

1) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

2) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

3) pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień słuchaczy;

4) wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) koordynowanie współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

§ 28

1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

1) udostępniania zbiorów w bibliotece;

2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury;

3) udzielania informacji o zbiorach;

4) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.

2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

1) gromadzenia zbiorów;

2) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów;

3) organizacji udostępniania zbiorów;

4) organizacji warsztatu informacyjnego.

3. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z:

1) publicznymi bibliotekami powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego propagowania różnych imprez czytelniczych;

2) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu.

4. W ramach organizacji pracy szkoły nauczyciele realizują inne zadania zlecone przez Dyrektora.

§ 29

1. W zajęciach wspomagających rozwój słuchaczy organizowanych przez szkołę mogą brać udział także wolontariusze.

2. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia.

3. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

ROZDZIAŁ IX

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

§ 30

1. Słuchacz ma prawo:

1) otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;

2) uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z zajęć edukacyjnych;

3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności;

4) poszanowania swej godności;

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;

7) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Samorząd Słuchaczy.

2. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:

1) obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;

2) być przygotowanym do każdych zajęć;

3) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

4) wystrzegać się szkodliwych nałogów;

5) naprawiać wyrządzone szkody materialne;

6) usprawiedliwiać nieobecność w formie pisemnej w ciągu 7 dni od momentu ustania nieobecności w formie pisemnej, ustnej bezpośrednio do opiekuna oddziału;

7) nie rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;

8) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych w salach lekcyjnych i budynkach szkolnych podczas zajęć szkolny w jakiejkolwiek formie, chyba że wystąpi pilna potrzeba i nauczyciel wyrazi zgodę na wykonanie połączenia telefonicznego (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym).

§ 31

1. Słuchacz szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;

2) wzorową postawę;

3) wybitne osiągnięcia.

2. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek opiekuna klasy, Samorządu słuchaczy, Rady pedagogicznej.

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla słuchaczy:

1) pochwała nauczyciela lub opiekuna klasy;

2) pochwała Dyrektora szkoły.

§ 32

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie wymienionym w Statucie obowiązkom, słuchacz może zostać ukarany.

2. Ustala się następujące rodzaje kar:

1) nagana opiekuna;

2) nagana Dyrektora szkoły;

3) wzywanie policji zgodnie z odrębnymi procedurami postępowania, w sytuacjach kryzysowych występujących na terenie szkoły;

4) skreślenia z listy słuchaczy.

3. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać pisemnie z uzasadnieniem za pośrednictwem Samorządu słuchaczy lub opiekuna do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Od kar nałożonych przez Dyrektora szkoły przysługuje słuchaczowi, prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 3 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

4. Szczególnym rodzajem kary jest skreślenie z listy słuchaczy. Skreślenia dokonuje Dyrektor poprzez wydanie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, poprzez Dyrektora, który wydał decyzję.

5. Słuchacz może być skreślony z listy za:

1) przychodzenie do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź w stanie nietrzeźwym albo wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole;

2) przychodzenie do szkoły w stanie odurzonym lekami psychotropowymi lub innymi podobnie działającymi środkami lub wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole;

3) za rozprowadzanie w/w środków odurzających, napojów alkoholowych itp. na terenie szkoły;

4) przekroczenie 50 % nieobecności na zajęciach w semestrze bez usprawiedliwienia;

5) rażące uchybienia wobec ogólnie przyjętych norm zachowania i postępowania;

6) gdy w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego statutu, a uprzednio zastosowane środki wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku.

6. Słuchacz, w przypadku naruszenia prawa słuchacza, jest uprawniony do złożenia pisemnej skargi z uzasadnieniem według następującej procedury:

1) kieruje skargę do Dyrektora szkoły, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły;

2) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 7 dni i udziela pisemnej odpowiedzi skarżącemu.

 

ROZDZIAŁ X

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

§ 33

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie do dalszych postępów w nauce;

4) dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

  2. ustalanie bieżących ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali i w formach przyjętych w szkole;

  3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

  4. ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

  5. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy, o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez słuchacza semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

4.Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania, o których mowa w ust. 3 są określone Przedmiotowych Systemach, dostępnych w gabinecie wicedyrektora do spraw pedagogicznych.

5. Wpis potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. 1 i 2 informacji słuchaczom znajduje się w e- dzienniku.

§ 34

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę ze słuchaczem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza w przypadkach określonych innymi przepisami.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza w przypadkach określonych innymi przepisami.

3. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych innymi przepisami.

§ 35

1. Przyjmuje się podział roku szkolnego na dwa semestry.

2. Klasyfikację semestralną słuchacza przeprowadza się w miesiącach styczniu i czerwcu, przypadku dwóch ostatnich semestrów w miesiącu grudniu i kwietniu.

3. Oceny bieżące oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący 6;

2) stopień bardzo dobry 5;

3) stopień dobry 4;

4) stopień dostateczny 3;

5) stopień dopuszczający 2;

6) stopień niedostateczny 1.

4. Oceny bieżące mogą dodatkowo być uzupełnione o „+” (plus), poza stopniem celującym, lub „-” (minus), poza stopniem niedostatecznym.

 

§ 36

 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza.

 2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.

 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia.

 4. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

5.W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu ocenę klasyfikacyjną wystawia opiekun roku.

6. Oceny są jawne dla słuchacza.

7. Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.

8 . Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane słuchaczowi.

9. Na wniosek słuchacza inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest mu udostępniana  – na terenie szkoły i na warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu. 10. Prace pisemne z danego semestru nauczyciel przechowuje do czasu zakończenia semestru.

§ 37

1. Nie później niż na 30 dni przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować słuchacza o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych oraz o spełnieniu warunków dopuszczenia do egzaminów semestralnych.

3. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1) słuchacz może uzyskać wyższą niż przewidywana semestralną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych po złożeniu pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie do 3 dni od momentu wystawienia oceny ;

2) wniosek należy złożyć na ręce opiekuna klasy, który przekazuje go do rozpatrzenia nauczycielowi klasyfikującemu słuchacza z danych zajęć edukacyjnych;

3) nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku semestru wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, podejmuje decyzję w terminie 3 dni od otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.

4. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady pedagogicznej.

§ 38

 1. Słuchacz może zgłosić uzasadnione pisemne zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie określonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 3. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza szkoły dla dorosłych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.

 4. Semestralną ocenę klasyfikacyjną z poszczególnych obowiązkowych zajęć ustala się w wyniku egzaminu semestralnego;

5. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, w przypadku pozostałych zajęć w formie ustnej.

6. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

7. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza szkoły dla dorosłych, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

8. Słuchacz może być zwolniony z egzaminu semestralnego z danych zajęć edukacyjnych w formie ustnej, jeżeli z egzaminu semestralnego z tych zajęć w formie pisemnej otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą.

9. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 10 jest jednoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z egzaminu semestralnego w formie pisemnej.

10. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.

11. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

12. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

§ 39

 1. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 2. Słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły skreśla w drodze decyzji z listy słuchaczy.

 3. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły na pisemny wniosek słuchacza może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.

 4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 3 § 39 słuchacz składa do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez rade pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy.

 5. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 6. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.

 7. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru zimowego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia.

 8. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje się w formie ustnej.

 9. Z przeprowadzonego egzaminu semestralnego, w tym egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin;

2) termin egzaminu;

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu;

5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.

 1. Do protokołu dołącza się:

1) prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej;

2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawu zadań wraz ze zwięzłą informacją o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej;

3) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informację o wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego.

 1. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno – wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca.

 2. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy lub nie kończy szkoły.

 3. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym i semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej także w wyniku egzaminu poprawkowego.

ROZDZIAŁ XI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 42

 1. Szkoła używa pieczątki podłużnej o następującej treści:

Zespół Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących

im prof. Z. Strzeleckiego

w Sandomierzu

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE

Dla dorosłych

2. Tablica szkoły ma treść:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE

dla dorosłych

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

im prof. Z. Strzeleckiego

w Sandomierzu

3. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego, który posiada własny sztandar, godło i Ceremoniał szkolny. Ceremoniał szkoły jest odrębnym dokumentem, opisuje także organizację świąt państwowych i szkolnych w placówce.

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły w godzinach jej urzędowania.

5. Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 43

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala Statut.

2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

4. Statut szkoły udostępnia się do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na stronie szkoły

5. Dyrektor szkoły jest upoważniony, po 5 zmianach do Statutu, do przygotowania tekstu jednolitego Statutu.

6. Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.

STATUT

Branżowej Szkoły I stopnia

 

w Zespole Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

w Sandomierzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzony dnia 30.11.2017 r. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2017/2018

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I 4

INFORMACJA O SZKOLE 4

ROZDZIAŁ II 5

CELE I ZADANIA SZKOŁY 5

ROZDZIAŁ III 7

ORGANY SZKOŁY 7

ROZDZIAŁ IV 11

ORGANIZACJA SZKOŁY 11

ROZDZIAŁ V 14

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 14

ROZDZIAŁ VI 20

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) 20

ROZDZIAŁ VII 26

ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. 26

ORGANIZACJA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 27

ORGANIZACJA PRACOWNI SZKOLNYCH 27

ROZDZIAŁ VIII 29

ORGANIZACJA DODATKOWYCH ZAJĘĆ DLA UCZNIOW ZWIĘKSZAJĄCYCH SZANSE ICH ZATRUDNIENIA 29

ROZDZIAŁ IX 29

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODWEGO 29

ROZDZIAŁ X 30

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 30

ROZDZIAŁ XI 33

NAGRODY I KARY 33

RODZAJE NAGRÓD I WARUNKI ICH PRZYZNAWANIA 33

RODZAJE KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KARY 34

PRZYPADKI, W KTÓRYCH UCZEŃ MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONY Z LISTY UCZNIÓW SZKOŁY. 35

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU OPUSZCZANIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH PRZEZ UCZNIA BEZ USPRAWIEDLIWIENIA. 36

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH NARUSZEŃ PRZEZ UCZNIÓW PRAWA WEWNĘTRZNEGO 37

ROZDZIAŁ XII 40

FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM 40

ROZDZIAŁ XIII 41

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 41

ROZDZIAŁ XIV 42

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI W ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA, OPIEKI I PROFILAKTYKI. 42

ROZDZIAŁ XIV 42

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYMI ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ RODZINY, DZIECI I MŁODZIEŻY. 42

ROZDZIAŁ XVI 43

WSPÓŁDZIAŁANIA ZE STOWARZYSZENIAMI I INNYMI ORGANIZACJAMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ. 43

ROZDZIAŁ XVII 43

PRZEPISY KOŃCOWE 43

ROZDZIAŁ I

INFORMACJA O SZKOLE

§ 1

1. Nazwa i siedziba szkoły :

1) Branżowa Szkoła I stopnia w Sandomierzu, 27- 600 Sandomierz, ul. Słowackiego 37.

2) Branżowa Szkoła I stopnia zwana w dalszej części Szkołą, wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu, zwanego w dalszej części Zespołem. Szkoła prowadzi klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, której uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe wyodrębnione w zawodzie wg. dotychczas obowiązujących przepisów.

2.Ukończenie nauki w Szkole umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole, a także dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia lub, począwszy od klasy drugiej, w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych.

3. Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach :

1) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

2) mechanik pojazdów samochodowych.

4. Szkoła może prowadzić kształcenie w innych zawodach, do których, posiada wymagane opinie i zgody jeśli na skutek postepowania rekrutacyjnego zgłosi się odpowiednia liczby kandydatów:

1) elektromechanik pojazdów samochodowych;

2) kierowca-mechanik;

3) mechanik motocyklowy;

4) lakiernik;

5) blacharz samochodowy;

6) dekarz;

7) monter izolacji budowlanych;

8) monter sieci i instalacji sanitarnych;

9) betoniarz- zbrojarz;

10) murarz-tynkarz.

Za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone oddziały dwuzawodowe.

5. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których kształci.

6. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:

1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach Branżowej Szkoły I stopnia w Sandomierzu oraz w klasach dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej;

2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;

3) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, zatrudnionego w Zespole;

4) pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w Zespole.

§ 2

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Sandomierski z siedzibą w Sandomierzu, przy ul. Mickiewicza 34.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty i przepisów prawa wydanych na jej podstawie, Ustawy Prawo Oświatowe oraz z Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego
i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej
i duchowej osobowości ucznia oraz przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie.

2. Do podstawowych celów i zadań realizowanych przez Szkołę należy:

1) przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy
zgodnie z wymaganiami rynku pracy i życia w warunkach współczesnego świata;

2) wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz kontynuację kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia lub w Liceum dla dorosłych, a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie;,

3) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz rozwijanie potrzeby uczenia się przez całe życie;

4) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej;

5) umacnianie poczucia obowiązku oraz dyscypliny pracy i nauki;

6) rozwijanie zainteresowań uczniów oraz postaw prospołecznych.

3. Szkoła realizuje zadania określone w ust. 2 w następujący sposób:

1) organizuje kształcenie zawodowe w warunkach gwarantujących osiąganie najwyższych efektów kształcenia, współpracując w tym zakresie z pracodawcami, firmami branżowymi i innymi instytucjami kreującymi rynek pracy;

2) organizuje zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, sprzyjające rozwojowi zainteresowań, pasji i osobowości uczniów;

3) organizuje spotkania z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownikami urzędu pracy oraz firm i instytucji, umożliwiając absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszej ścieżki rozwoju;

4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do wieku uczniów;

5) sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, poprzez realizację działań profilaktyczno-wychowawczych;

6) stwarza warunki do rozwoju indywidualnego oraz pracy na rzecz innych w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych.

4. Celem głównym kształcenia zawodowego w szkole jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

§ 4

1. Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;

2) sprawuje opiekę nad uczniami podczas wycieczek i wyjazdów organizowanych przez szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania;

3) w szkole, w czasie każdej przerwy, nauczyciele pełnią dyżury zgodnie
z harmonogramem dyżurów;

4) każdy oddział powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w szkole, zwanemu dalej wychowawcą;

5) w miarę możliwości organizacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, powierza się wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap edukacyjny.

2. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub
z przyczyn organizacyjnych szkoły;

2) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego wychowawcy;

3) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 rodziców uczniów danego oddziału.

3. Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

4. W szkole przyznawana jest pomoc dla uczniów, którym z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest szczególna forma opieki w postaci stałej bądź doraźnej pomocy, w tym materialnej w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

§ 5

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor Zespołu, który jest Dyrektorem wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu, zwany w dalszej części Dyrektorem szkoły;

2) Rada Pedagogiczna, która stanowi Radę Pedagogiczną Zespołu;

3) Rada Rodziców, która stanowi Radą Rodziców Zespołu;

4) Samorząd Uczniowski, który stanowi Samorząd Uczniowski Zespołu.

§ 6

 1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

 2. Do kompetencji Dyrektora szkoły wynikających z ustaw – Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy, należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w szkole nauczycielami i pracownikami niebędącymi nauczycielami;

3) planowanie i  sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;

4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim,

5) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;

7) tworzenie zespołów przedmiotowych i wychowawczych oraz powoływanie ich przewodniczących;

8) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

9) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;

10) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

11) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

12) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, odpowiedzialność za właściwą organizację procesu awansu zawodowego nauczycieli i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

13) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

14) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania;

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;

17) podejmowanie działań organizacyjnych, umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;

18) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły;

19) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

20) skreślenie ucznia z listy uczniów;

21) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

22) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

23) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

24) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają status pracowników samorządowych.

§ 7

1. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

2. Zarządzenia Dyrektora szkoły podlegają ogłoszeniu w Księdze zarządzeń i na stronie internetowej szkoły.

§ 8

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi szkoły, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania;

6)  podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje;

7) powierzenie stanowiska Dyrektora szkoły kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę;

8)  przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi szkoły;

9) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych stanowisk.

4. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala Statut;

2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora szkoły , a do Dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole;

3) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły.

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.

6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony
w wymienionym regulaminie.

§ 9

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

2) wspieranie działalności statutowej szkoły oraz możliwość gromadzenia w tym celu funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

3) typowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły.

4. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny.

5. Rada Rodziców opiniuje w szczególności:

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

2) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa wymieniony regulamin.

§ 10

 1. W szkole działa Samorząd uczniowski.

 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez
  ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 6. Samorząd może przedstawiać Radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

 7. Samorząd uczniowski ma prawo do zgłaszania uwag i opinii do programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły.

 8. Samorząd uczniowski może sformułować opinię o nauczycielu, którego praca poddawana jest ocenie dokonywanej przez Dyrektora szkoły. Może to jednak nastąpić tylko wówczas, kiedy z wnioskiem o taką opinię wystąpi Dyrektor szkoły

 9. Samorząd uczniowski ma prawo do wyrażenia opinii dotyczącej ucznia przewidzianego do skreślenia z listy uczniów szkoły, gdy skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

 10. Samorząd wnioskuje o przyznanie uczniom nagród i wyróżnień, opiniuje wnioski do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 11. Samorząd uczniowski wraz z Radą rodziców lub Radą pedagogiczną może wnioskować do Dyrektora szkoły o utworzenie Rady szkoły.

 12. Przedstawiciele Samorządu uczniowskiego mają możliwość uczestniczenia w podejmowaniu wielu ważnych decyzji szkolnych poprzez: udział w tworzeniu i uchwalaniu statutu szkoły, opiniowanie planu pracy szkoły, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły, ocenę sytuacji i stanu szkoły oraz występowanie z wnioskami w tej sprawie do dyrektora, Rady Pedagogicznej lub organu prowadzącego szkołę.

 13. Samorząd uczniowski ma możliwość zgłaszania propozycji poprawek do statutu szkoły.

 14. Samorząd uczniowski ma prawo zapoznać się ze szkolnym programem nauczania oraz wymaganiami edukacyjnymi stawianymi uczniom szkoły.

 15. Samorząd uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.

 16. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu, tworząc koło wolontariatu.

 17. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz innych.

 18. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

 19. Dyrektor szkoły wyznacza w porozumieniu z Samorządem, opiekuna koła wolontariatu, który koordynuje działania wolontariatu podejmowane przez uczniów szkoły. Szczegółowe zasady działania wolontariatu, w tym sposób organizacji i realizacji działań w szkole i poza nią określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

§ 11

1. Organy szkoły pracują na rzecz Szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze Statutu i planów pracy szkoły.

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.

3. Działające w Szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora szkoły.

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami Szkoły, rozstrzyga Dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 12

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego.

§ 13

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2. Oddział jest złożony z uczniów danego typu szkoły, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych w planie nauczania, zgodnym z ramowym planem nauczania i programem uwzględnionym w szkolnym zestawie programów nauczania. Oddział tworzy klasę. W obrębie jednej klasy może funkcjonować więcej niż jeden oddział.

3. Podział na grupy jest obowiązkowy według przepisów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych liczbę słuchaczy ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 14

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły na podstawie przepisów prawa oświatowego z uwzględnieniem planów nauczania, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. Nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych.

4. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego prowadzone są na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia praktycznego, u pracodawców oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.

5. Godzina lekcyjna i godzina zajęć praktycznych trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

6. Zajęcia szkolne odbywają się w budynku Szkoły i w budynku i Pracowni szkolnych zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć .

7. W tygodniowym rozkładzie zajęć możliwe jest blokowanie godzin tych samych zajęć edukacyjnych w jednym dniu nauki.

8. Dopuszcza się doraźne zmiany w tygodniowym rozkładzie zajęć w przypadku nieobecności nauczyciela lub z powodu innych ważnych przyczyn wpływających na organizację pracy szkoły. Zmiany te polegają na :

1) łączeniu grup na zajęciach edukacyjnych;

2) zwolnieniu uczniów z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych;

3) przeniesieniu lekcji na inny dzień.

Zmiany organizacje nie mogą powodować obniżenia bezpieczeństwa uczniów i są wprowadzane odpowiednim wpisem w księdze zastępstw.

9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w bloku sportowym, na boiskach szkolnych oraz innych obiektach sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta Sandomierza pod opieką nauczyciela.

10. Zasady użytkowania poszczególnych pracowni, pomieszczeń sportowych oraz innych określają odrębne regulaminy, umieszczone w widocznym i dostępnym miejscu.

§ 15

1. Dzienniki lekcyjne prowadzone są w formie e-dziennika.

2. Prowadzenie dziennika elektronicznego odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 1. Wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć oraz jego obecności w pracy.

 2. W terminie 10 dni od dnia zakończenia roku dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego.

5. Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dziecka. Szkoła jest odpowiedzialna za to, aby rodzice mieli możliwość wglądu do wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, z każdego dostępnego im miejsca, o każdej porze i z nieograniczoną częstotliwością.

§ 16

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom i ich rodzicom na zasadach określonych w przepisach ministra właściwego do spraw oświaty iwychowania dotyczących organizacji takiej pomocy .

2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega m.in. na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz doradztwo zawodowe są udzielane w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;

5) warsztatów oraz porad i konsultacji.

4. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.

5. Formy i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom niepełnosprawnym, oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

6. Program edukacyjno – terapeutyczny dla uczniów niepełnosprawnych opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń niepełnosprawny. Zadania zespołu oraz zasady opracowywania programu edukacyjno- terapeutycznego określają odrębne przepisy wydane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 17

1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów, udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole zapewnia poradnia psychologiczno- pedagogiczna oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

2. Szkoła współpracuje w tym zakresie z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Sandomierzu oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły, celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;

2) udzielania młodzieży pomocy w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej;

3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem młodzieży;

4) osiągania jak najlepszych rezultatów przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych w szkole.

3. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy z Poradnią jest pedagog szkolny.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 18

1. Pracujący w Szkole nauczyciele oraz pozostali pracownicy na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi są zatrudnieni w Zespole.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady ich wynagradzania reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły dotyczą przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks Pracy.

3. W szkole są utworzone następujące stanowiska urzędnicze, pomocnicze i obsługi:

1) główny księgowy;

2) starszy księgowy;

3) kierownik zespołu;

4) inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

5) referent;

6) starszy dozorca;

7) dozorca;

8) robotnik do prac lekkich;

9) robotnik gospodarczy.

Za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone inne stanowiska, wynikające z potrzeb szkoły.

4. Zadaniami innych pracowników szkoły jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

5. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 3 ustala Dyrektor szkoły.

§ 19

1. W szkole utworze są dwa stanowiska wicedyrektorów; wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego oraz wicedyrektor d.s. pedagogicznych. W porozumieniu z organem prowadzącym, w Szkole mogą być tworzone inne stanowiska kierownicze na zasadach określonych w ustawie Prawo oświatowe.

2. Wicedyrektor wykonuje część zadań Dyrektora szkoły m.in. w zakresie:

1) wdrażania procedur związanych z przygotowaniem i organizacją egzaminów zewnętrznych;

2) przygotowania projektów dokumentów szkolnych;

3) organizacji i nadzoru bieżącej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

4) organizacji zajęć praktycznych;

5) przydzielania zadań, oceniania, nadzorowania rzetelności prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;

6) egzekwowania dyscypliny wśród uczniów, przestrzegania przez nich regulaminów i ustalonego porządku w szkole.

3. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków określa przydział czynności wicedyrektora.

§ 20

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą potrzeby i zainteresowania uczniów, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie dyscypliny pracy;

2) przestrzeganie zapisów Statutu;

3) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego i przestrzeganie jego zapisów;

4) realizowanie podstawy programowej i przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych;

5) kontrolowanie obecności uczniów poprzez wpis do e- dziennika;

6) pełnienie dyżurów podczas przerw zgodnie z opracowanym harmonogramem;

7)troska o powierzone mienie i majątek szkoły;

8) troska o poprawność językową uczniów;

9) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;

10) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, wzbogacanie warsztatu pracy poprzez doskonalenie zawodowe;

11) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady pedagogicznej;

12) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania;

13) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań, w ramach zajęć pozalekcyjnych;

14) prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

15) współpraca przy wyborze programów nauczania i podręczników;

16) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i współpraca w tym zakresie z pedagogiem szkolnym i poradnią;

17) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, dostosowanie wymagań do ich możliwości;

18) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

19) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, organizowanie zajęć wyrównawczych;

20) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

21) rzetelne realizowanie zadań wynikających z przydziału czynności;

22) wspieranie działań w zakresie profilaktyki uzależnień.

§ 21

1. Nauczyciele tworzą zespoły klasowe, przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe.

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

3. Pracą klasowego zespołu nauczycielskiego kieruje wychowawca.

4. Zadaniem klasowego zespołu nauczycielskiego jest także:

1) ustalenie kierunków wspólnych oddziaływań wychowawczych;

2) pomoc wychowawcy w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego;

3) wzajemne przekazywanie sobie informacji o sukcesach i porażkach uczniów celem udzielenia pomocy uczniowi.

5. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

6. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:

1) wybór programu nauczania oraz obowiązujących podręczników;

2) wypracowanie przedmiotowego systemu oceniania;

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych związanych z realizacją treści programowych;

4) wymiana doświadczeń, ciekawych rozwiązań metodycznych;

5) opracowanie, opiniowanie nowatorskich programów i innowacji pedagogicznych;

6) opracowanie narzędzi ewaluacyjnych, prowadzenie ewaluacji procesów edukacyjnych, analiza wyników nauczania;

7) opracowanie wniosków i rekomendacji z analiz wyników egzaminów zewnętrznych.

7. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są doraźnie celem rozwiązania określonych spraw szkolnych.

§ 22

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami powierzonego oddziału, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia oraz przygotowanie do życia w rodzinie;

2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów przez uczniów;

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, winien:

1) diagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;

2) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji działań wychowawczych;

3) współpracować z rodzicami, włączać ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;

4) współpracować z pedagogiem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

5) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;

6) dbać o systematyczne uczęszczanie swoich uczniów na zajęcia;

7) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się;

8) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając się na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;

9) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu uczniów;

10) uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami.

3. Wychowawca prowadzi, przewidywaną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz dokumentację przebiegu nauczania (e-dziennik, arkusze ocen, świadectwa).

4. Wychowawca zobowiązany jest rygorystycznie przestrzegać terminowości w wypełnianiu e-dziennika;

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy dydaktycznej i metodycznej z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego.

§ 23

1. Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3)  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego i innych problemów młodzieży;

5)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9) koordynowanie współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem rodzinnym, policją, kuratorami;

10) przewodniczenie zespołowi wychowawczemu;

11) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

12) składanie sprawozdań przed Radą pedagogiczną.

§ 24

1. Pracą biblioteki szkolnej kieruje nauczyciel bibliotekarz. W ramach swojej pracy pedagogicznej obowiązany jest do:

1) udostępniania zbiorów w bibliotece;

2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury;

3) udzielania informacji o zbiorach;

4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów;

5) wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się;

6) informowania nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów;

7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa;

8) opracowania planu pracy biblioteki;

9) przedstawiania Radzie pedagogicznej sprawozdania z pracy biblioteki szkolnej;

10) prowadzenia lekcji bibliotecznych w klasach pierwszych;

11) rozmów z czytelnikami o książkach;

12) inicjowania różnych form rozwoju czytelnictwa i kultury czytelniczej (organizowanie konkursów czytelniczych, spotkań autorskich z autorami, wydawcami, dziennikarzami, organizowania wycieczek do innych bibliotek, drukarni, muzeum).

2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

1) gromadzenia zbiorów zgodnie z potrzebami czytelników;

2) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów w programie bibliotecznym MOL;

3) wykonywania zabiegów chroniących zbiory przed przedwczesnym zniszczeniem;

4) organizacji udostępniania zbiorów;

5) organizacji warsztatu informacyjnego;

6) prowadzenia selekcji zbiorów zgodnie z przepisami;

7) prowadzenia kiermaszów podręczników używanych;

3. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z:

1) rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej;

2) publicznymi bibliotekami powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego propagowania różnych imprez czytelniczych;

3) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu, w celu uczestnictwa w imprezach, akcjach organizowanych przez te instytucje.

§ 25

 1. Zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę realizują wszyscy pracownicy szkoły.

 2. Koordynatorem działań w tym zakresie jest inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Do jego zadań w szczególności należy monitorowanie stanu bezpieczeństwa uczniów na ternie szkoły i pracowni szkolnych, inicjowanie działań zapewniających odpowiedni stan techniczny infrastruktury szkolnej.

ROZDZIAŁ VI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

§ 26

 1. Ocenianiu podlegają:

  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;

  2. zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach, a także wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli, oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, jego zaangażowania w życie klasy i szkoły oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie szkoły.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

§ 27

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 4. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

  3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

  5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

  6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

  7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach itrudnościach ucznia w nauce i zachowaniu, oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 28

1. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele samodzielnie lub w ramach zespołów przedmiotowych i składają je u Dyrektora szkoły do 15 września każdego roku, jeśli uległy zmianie. Ustalone zasady tworzą Przedmiotowe Systemy Oceniania zwane dalej PSO i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu. PSO dostępne są w gabinetach: wicedyrektora ds. pedagogicznych -przedmioty ogólnokształcące, wicedyrektora ds. zawodowych- przedmioty zawodowe i praktyczne w godzinach ich pracy.

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, do 20 września danego roku informują uczniów i rodziców o:

  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Powyższe informacje znajdują się także w PSO, które są odrębnymi dokumentami.

3. Wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym informuje rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Uczniów informuje podczas zajęć z wychowawcą nie później niż do 20 września danego roku.

4. Wpis potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. 2 i 3 informacji uczniom i rodzicom znajduje się w e- dzienniku.

5. Nieobecność rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli i wychowawców z obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust. 2 i 3. Z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi informacjami.

§ 29

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym z praktycznej nauki zawodu, ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy– nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub opiekun praktyk zawodowych, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne udostępnia się uczniom i ich rodzicom w sposób uzgodniony na zebraniu z rodzicami. Na wniosek ucznia lub jego rodziców inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom – na terenie szkoły i na warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu. Prace pisemne z danego roku szkolnego nauczyciel przechowuje do końca czerwca tego roku.

§ 30

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych innymi przepisami.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia w przypadkach określonych innymi przepisami.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych innymi przepisami.

§ 31

1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu styczniu.

2. Klasyfikację roczną (i końcową) uczniów przeprowadza się w miesiącu czerwcu.

3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący 6;

2) stopień bardzo dobry 5;

3) stopień dobry 4;

4) stopień dostateczny 3;

5) stopień dopuszczający 2;

6) stopień niedostateczny 1.

4. Oceny bieżące mogą dodatkowo być uzupełnione o „+” (plus), poza stopniem celującym, lub „-” (minus), poza stopniem niedostatecznym.

5. Ocenę śródroczną oraz roczną uczeń uzyskuje na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych z poszczególnych przedmiotów.

Ocenę śródroczną lub roczną wystawia się z ocen cząstkowych, których minimalną liczbę ustala się według wzoru: (ilość godzin/tyg. x 2) + 1 w tym minimum dwie prace pisemne w przypadku zajęć w wymiarze 1 godz. w tygodniu trzech ocen cząstkowych (w tym jedna praca pisemna).

§ 32

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;

 4. dbałość o piękno mowy polskiej;

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 7. okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

  1. wzorowe;

  2. bardzo dobre;

  3. dobre;

  4. poprawne;

  5. nieodpowiednie;

  6. naganne.

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 33

1. O osiągnięciach ucznia powiadamiamy rodziców w następujący sposób: dyżury nauczycieli, zebrania z rodzicami, zapis w e-dzienniku, wysłanie zawiadomienia.

2. Nie później niż na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, rodziców informuje się w następującym trybie:

   1. nie później niż na 30 dni przez posiedzeniem klasyfikacyjnym organizuje się zebrania rodziców, na których wychowawcy przedstawiają propozycje ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania (pisemne zestawienie ocen);

   2. potwierdzenie otrzymanej informacji wychowawca przechowuje w dokumentacji klasy do końca grudnia następnego roku szkolnego.

3. Nieobecność rodziców na zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli i wychowawców z obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust. 2. Z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi informacjami.

4. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu ocenę klasyfikacyjną śródroczną lub roczną wystawia wychowawca klasy.

5. Tryb ustalania oceny z zachowania:

1) na 7 dni przed terminem wystawienia ocen nauczyciele uczący w danej szkole przedstawiają swoje propozycje ocen z zachowania dla uczniów danej klasy;

2) ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu propozycji uczniów i nauczycieli.

6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych po złożeniu osobiście lub przez rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie do 5 dni.

2) wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy, który przekazuje go do rozpatrzenia nauczycielowi klasyfikującemu ucznia z danych zajęć edukacyjnych;

3) nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, podejmuje decyzję w terminie 2 dni od otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.

7. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania po złożeniu przez siebie lub rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie, w terminie do 3 dni po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej. Wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy. Nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego kryteriami oceniania zachowania, podejmuje decyzję w terminie 2 dni od otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.

8. Roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele najpóźniej na 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

§ 34

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek jego rodziców złożony do Dyrektora szkoły na 2 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i formie określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 35

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić uzasadnione pisemne zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie określonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, która:

  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian, a także pracę komisji przeprowadza się w trybie i formie określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 36

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczną ocenę uzyskaną z tych zajęć.

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza w trybie i formie określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

7. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych wszkole, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej (także w wyniku egzaminu poprawkowego).

8. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał zobowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę uzyskaną z tych zajęć.

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

§ 37

 1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego organizowane są w formie zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych.

 2. Zajęcia praktyczne odbywają się w budynku Pracowni szkolnych natomiast zajęcia teoretyczne w budynku Pracowni szkolnych i budynku Szkoły.

 3. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia praktyczne mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności u pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.

 4. Zakres wiadomości nabywanych przez uczniów na zajęciach teoretycznych i praktycznych

określa program nauczania dla danego zawodu.

 

ORGANIZACJA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

§ 38

 1. Praktyczna nauka zawodu organizowana w formie zajęć praktycznych dla uczniów Szkoły stanowi integralną część kształcenia w danym zawodzie.

 1. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w danej szkole przez Dyrektora szkoły

 2. Celem zajęć praktycznych jest pogłębianie i rozszerzanie wiadomości uzyskanych na zajęciach teoretycznych oraz zdobycie umiejętności praktycznych określonych w podstawie programowej dla zawodu, niezbędnych do zdania egzamin potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

 3. Zajęcia praktyczne dla uczniów Szkoły są prowadzone w grupach, których liczebność uwzględnia specyfikę zajęć i gwarantuje bezpieczeństwo uczniom. Liczebność grup na zajęciach praktycznych w poszczególnych zawodach określa regulamin pracowni szkolnych.

5. Bieżący nadzór nad praktyczna nauką zawodu sprawuje wicedyrektor, któremu powierzono zadania z zakresu kształcenia zawodowego.

ORGANIZACJA PRACOWNI SZKOLNYCH

§ 39

 1. Pracownie szkolne usytuowane są w budynku stanowiącym integralną część siedziby Zespołu

 1. Nadzór nad Pracowniami szkolnymi w tym nadzór nad organizacją zajęć praktycznych sprawuje wicedyrektor do spraw kształcenia zawodowego.

 1. W budynku Pracowni odbywają się również inne zajęcia lekcyjne według tygodniowego planu zajęć.

 1. Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 45 min.

 1. Zajęcia praktyczne w Pracowniach szkolnych mogą rozpoczynać się od godziny 7:10.

 1. Przerwy w czasie zajęć praktycznych trwają wg. ustalonego harmonogramu.

 1. Nauka w Pracowniach szkolnych realizowana jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. Opiekę i nadzór nad uczniami i słuchaczami podczas zajęć sprawuje nauczyciel.

 1. Liczebność grup w poszczególnych zawodach ustala się uwzględniając charakter, specyfikę zajęć, treści programowe, ilość uczniów w klasie, ilość stanowisk na danym dziale i zasady BHP.

 1. Podziału uczniów na grupy dokonuje Dyrektor szkoły.

§ 40

  1. Udział uczniów w zajęciach praktycznych podlega ocenie.

  1. Ustalanie ocen z zajęć praktycznych, odbywa się w oparciu o zasady określone w rozdziale WSO oraz opracowane przez nauczycieli zawodu PSO.

  1. Nauczyciele prowadzący zajęcia praktyczne, zapoznają uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracowni, zwłaszcza w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny
   na danym stanowisku oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.

  1. Nauczyciele prowadzący zajęcia egzekwują bezpośrednio od uczniów przestrzeganie regulaminów obowiązujących w pracowniach.

  1. Nauczyciele współpracują bezpośrednio z wicedyrektorem, któremu powierzono realizacje zadań z zakresu kształcenia zawodowego, wykonują jego zalecenia i wnioski.

  1. Uczeń zobowiązany jest przestrzegać zapisów regulaminów poszczególnych pracowni, stosować się do zasad organizacji pracy i zasad BHP a w szczególności:

1) zakupić na własny koszt ubranie robocze i używać je w czasie zajęć praktycznych;

2) stosować środki ochrony indywidualnej, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo wykonywanych prac czy czynności;

3) wykorzystywać maszyny, narzędzia i inne materiały stanowiące wyposażenie pracowni zgodnie z ich przeznaczeniem jedynie za zgodą nauczyciela;

4) zapoznać się dokładnie z instrukcją BHP oraz stosować w praktyce zawarte w niej wytyczne;

5) swoim zachowaniem nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych;

6) znać i przestrzegać przepisy bezpieczeństwa pracy obowiązujące na danym stanowisku roboczym oraz przy wykonywaniu pracy;

7) przed rozpoczęciem pracy sprawdzić swoje stanowisko pracy, upewnić się czy przy pracy nie zagraża niebezpieczeństwo, ewentualne braki natychmiast zgłosić nauczycielowi;

8) przy pracach zespołowych, w grupach nie działać na własną rękę;

9) bacznie zwracać uwagę na wszelkie znaki ostrzegawcze, tablice, plakaty i ściśle stosować się do ich wskazań;

10) przejścia w pracowniach i na stanowiskach pracy utrzymywać w należytym porządku i bezpiecznym stanie;

11) w razie wypadku natychmiast powiadomić nauczyciela zawodu lub dyrektora Zespołu.

  1. Uczniowi zakazuje się w szczególności:

1) podczas zajęć praktycznych bez wiedzy nauczyciela odchodzić od wyznaczonego stanowiska pracy oraz wychodzić z pracowni;

2) podczas przerwy w zajęciach opuszczać teren szkoły;

3) bez wiedzy nauczyciela wykonywać napraw maszyn, instalacji elektrycznej i innych urządzeń;

4) bez wiedzy nauczyciela wykonywać jakichkolwiek prac czy czynności;

5) nosić ozdób, które zagrażałyby bezpieczeństwu podczas pracy (np. pierścionków, bransolet, itp.).

  1. Za niewłaściwe zachowanie się ucznia podczas zajęć praktycznych stosuje się wobec niego kary zgodnie ze statutem szkoły.

  1. Szkody wyrządzone z winy ucznia w majątku stanowiącym własność szkoły pokrywa uczeń lub jego rodzice.

ROZDZIAŁ VIII

ORGANIZACJA DODATKOWYCH ZAJĘĆ DLA UCZNIOW ZWIĘKSZAJĄCYCH SZANSE ICH ZATRUDNIENIA

§ 41

1. Szkoła poprzez udział w przedsięwzięciach, projektach i programach kierowanych do szkół organizuje dla uczniów dodatkowe zajęcia rozwijające ich kompetencje kluczowe, umiejętności interpersonalne oraz umiejętności zawodowe. Organizuje również dodatkowe staże i praktyki zawodowe u pracodawców krajowych i zagranicznych.

2. Udział w takich zajęciach jest dobrowolny a zasady uczestnictwa są określone każdorazowo w założeniach projektów czy programów, w których uczeń może wziąć udział .

ROZDZIAŁ IX

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODWEGO

§ 42

1. Szkoła realizuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego powierzając obowiązki doradcy zawodowego nauczycielowi, posiadającemu odpowiednie kwalifikacje. Do jego zadań należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem i planowaniem dalszej ścieżki kształcenia i kariery zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

ROZDZIAŁ X

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 43

1. Uczeń ma prawo:

1) otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;

2) uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania;

3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, określonych przez przedmiotowe systemy oceniania;

4) poszanowania swej godności;

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;

7) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Samorząd uczniowski;

8) pomocy i wsparcia ze strony.

§ 44

 1. Uczeń lub jego rodzic, w przypadku naruszenia prawa ucznia, jest uprawniony do złożenia pisemnej skargi z uzasadnieniem.

 2. Przy składaniu i rozpatrywaniu skarg obowiązuje następujący tryb:

1) skargę kieruje się do Dyrektora szkoły, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły;

2) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 14 dni i udziela pisemnej odpowiedzi skarżącemu;

3) Skarga może być wniesiona indywidualnie, przez grupę uczniów bądź za pośrednictwem samorządu uczniowskiego;

4) Skargi mogą być wnoszone również ustnie;

5) Skargi nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata w ciągu 7 dni albo przekazywane do właściwego organu;

6) Złożone w formie pisemnej skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia;

7) Z wyjaśnienia skargi należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego;

8) Wnoszący skargę otrzymuje pisemną odpowiedź o sposobie załatwienia sprawy;

9) Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

10) Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi odpowiada Dyrektor szkoły;

11) Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie nie później niż w terminie 1 miesiąca.

§ 45

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:

1) obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;

2) być przygotowanym do każdych zajęć;

3) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;

4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

5) wystrzegać się szkodliwych nałogów;

6) naprawiać wyrządzone szkody materialne;

7) usprawiedliwiać nieobecność w ciągu 7 dni od momentu ustania nieobecności zgodnie z obowiązującymi procedurami i zasadami;

8) nie rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;

9) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych w salach lekcyjnych i budynkach szkolnych podczas zajęć szkolny w jakiejkolwiek formie, chyba że wystąpi pilna potrzeba i nauczyciel wyrazi zgodę na wykonanie połączenia telefonicznego (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym);

10) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów w szkole oraz podczas wycieczek i imprez;

11) dbać o dobre imię szkoły, wizerunek całej uczniowskiej społeczności i dobrą opinię w środowisku lokalnym;

12) nosić identyfikator, ubranie robocze podczas zajęć praktycznych, zmieniać obuwie przed wejściem na blok sportowy;

13) dbać o schludny wygląd zewnętrzny i uczesanie. Strój ucznia powinien być w stonowanych kolorach, o kroju i fasonie uwzględniającym specyficzne miejsce, jakim jest szkoła; podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy. Uczeń na terenie szkoły nie może swoim wyglądem i strojem manifestować przynależności do subkultur młodzieżowych, prowokować, szokować, deprawować;

14) dbać o kulturę języka;

15) stosować się do regulaminów obowiązujących w pracowniach, w sali gimnastycznej, w pracowniach szkolnych oraz innych miejscach, w których odbywają się zajęcia szkolne i pozaszkolne.

§ 46

 1. Postępowanie w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych oraz zasady usprawiedliwiania i zwalniania uczniów z zajęć:

 1. Rodzice lub pełnoletni uczniowie są zobowiązani poinformować wychowawcę klasy o przyczynach nieobecności w szkole w pierwszym dniu jej trwania;

 2. W przypadku, gdy rodzic lub pełnoletni uczeń nie poinformuje wychowawcy o przyczynach nieobecności, wychowawca w kolejnym dniu zobowiązany jest do skontaktowania się z rodzicem ucznia w celu zapoznania się z przyczyną nieobecności;

 3. Nieobecności uczniów mogą być usprawiedliwiane przez rodziców lub pełnoletnich uczniów jest to zgodne z ustaleniami poczynionymi na początku roku przez rodzica i wychowawcę klasy;

 4. W terminie do 7 dni od ustaniu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach, należy usprawiedliwić nieobecność, przedstawiając zaświadczenie lekarskie lub pisemne oświadczenia rodzica;

 5. Dopuszcza się również usprawiedliwienie nieobecności ucznia w innej formie, jeśli forma ta była wcześniej ustalona wspólnie przez wychowawcę i rodzica ucznia, z zachowaniem obowiązującego terminu 7 dni;

 6. nieusprawiedliwienie nieobecności w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z traktowaniem tej nieobecności, jako nieusprawiedliwionej;

 7. Długotrwała choroba ucznia, powodująca nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych uniemożliwiająca klasyfikację na koniec semestru czy koniec roku musi być potwierdzona zaświadczeniem wystawionym przez lekarza;

 8. Wychowawca zobowiązany jest systematycznie do 7 –go każdego miesiąca podliczać frekwencję uczniów za poprzedni miesiąc.

2. Nieobecności ucznia przypadające na czas trwania egzaminów: klasyfikacyjnego, poprawkowego, z przygotowania do zawodu i praktycznej nauki zawodu są usprawiedliwiane na podstawie odrębnych przepisów.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

5. Uczeń może być usprawiedliwiony, jeżeli opuścił zajęcia z innych powodów niż choroba, np. został oddelegowany przez szkołę w celu wzięcia udziału w konkursie, turnieju, olimpiadzie, szkoleniu, naradzie, zawodach sportowych lub innych spraw związanych z reprezentowaniem szkoły. Uczeń otrzymuje zgodę na wszystkie wyjścia ze szkoły od nauczyciela, wychowawcy klasy, a pod jego nieobecność od dyrektora.

6. Wychowawca może zwolnic ucznia z zajęć szkolnych, jeżeli znane są mu wcześniej powody nieobecności, np. uczeń jest zobowiązany stawić się do urzędu administracji państwowej, samorządowej, sadu i innych instytucji państwowych, po okazaniu wezwania. W e – dzienniku odnotowuje się nieobecność usprawiedliwioną.

7. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych z powodu tymczasowego aresztowania, o którym dyrektor szkoły zostanie powiadomiony odrębnym pismem z sądu bądź prokuratury, nieobecności mogą zostać uznane, jako nieobecności usprawiedliwione. W przypadku długiego okresu zatrzymania uczeń może zostać skreślony z listy uczniów z zastosowaniem obowiązującej w tym zakresie procedury, wynikającej z odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ XI

NAGRODY I KARY

 

RODZAJE NAGRÓD I WARUNKI ICH PRZYZNAWANIA

§ 47

1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i środowiska;

2) bardzo dobrą frekwencję;

3) wybitne osiągnięcia;

4) dzielność i odwagę;

5) wzorową postawę.

2. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu uczniowskiego, Rady pedagogicznej. O każdej przyznanej nagrodzie wychowawca informuje rodziców ucznia.

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

1) pochwała nauczyciela lub opiekuna organizacji szkolnych;

2) pochwała wychowawcy klasy;

3) pochwała ustna Dyrektora szkoły:

a) pochwała przez radiowęzeł szkolny;

b) w trakcie uroczystości szkolnych;

4) pochwała pisemna Dyrektora szkoły:

a) dyplom uznania;

b) list pochwalny do rodziców;

c) wpis do kroniki szkolnej;

d) list gratulacyjny;

5) podniesienie oceny z zachowania na wyższą;

6) nagrody:

a) książkowe;

b) rzeczowe;

c) dofinansowanie biletów na imprezę lub wyjazdu na wycieczkę klasową lub szkolną;

d) zgłoszenie kandydatury ucznia do stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce.

4. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

5. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez Dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

RODZAJE KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KARY

§ 48

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie wymienionym w Statucie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany. O każdej udzielonej karze wychowawca informuje rodziców ucznia.

2. Ustala się następujące rodzaje kar:

1) rozmowa dyscyplinująca wychowawcy z uczniem/klasą;

2) rozmowa dyscyplinująca wychowawcy z uczniem w obecności rodzica;

3) poinformowanie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;

4) upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę;

5) nagana wychowawcy;

6) prace porządkowe lub inne wynikające z potrzeb szkoły, dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych ucznia;

7) odpracowanie lekcji w formie ustalonej przez nauczyciela przedmiotu, wychowawcę, w przypadku ucieczki z lekcji całej klasy;

8) upomnienie pisemne udzielone przez wychowawcę;

9) rozmowa dyscyplinująca Dyrektora szkoły z uczniem/klasą;

10) rozmowa dyscyplinująca Dyrektora szkoły z uczniem w obecności rodzica/opiekuna prawnego;

11) upomnienie ustne udzielone przez Dyrektora szkoły;

12) upomnienie pisemne udzielone przez Dyrektora szkoły;

13) nagana Dyrektora szkoły;

14) obniżenie oceny z zachowania;

15) relegowanie ucznia ze szkoły.

4. Przy stosowaniu kar wobec uczniów stosuje się następujące zasady:

1) stopniowanie kar;

2) adekwatność kar do przewinienia ucznia;

3) uwzględnienie postawy ucznia po nagannym zachowaniu.

5. W przypadku drastycznego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego, mających poważne konsekwencje dla innych związanych z nietykalnością fizyczną, naruszeniem dóbr osobistych czy innych, mających wpływ na obniżenie bezpieczeństwa w szkole bądź demoralizację innych uczniów, zastosowanie kary może odbywać się z pominięciem zasad zawartych w §48 ust.4.

6. W przypadku zachowań nagannych, jakich dopuścił się uczeń, gdzie doszło do naruszenia godności osobistej innych osób, nietykalności cielesnej bądź szkody w mieniu szkoły lub prywatnej własności, odpowiedzialny za niegodny czyn uczeń zobowiązany jest do naprawienia szkód i zadośćuczynienia pokrzywdzonemu. W przypadku ucznia niepełnoletniego naprawienie szkód związanych z wydatkami finansowymi przejmuje rodzic ucznia.

7. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać pisemnie z uzasadnieniem za pośrednictwem Samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Od kar nałożonych przez Dyrektora szkoły przysługuje uczniowi, a także rodzicowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę i wydaje decyzję na piśmie w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły. O każdej udzielonej karze informuje się rodziców ucznia. Decyzja Dyrektora szkoły w sprawie utrzymania lub zmiany kary jest ostateczna.

8. Szczególnym rodzajem kary jest skreślenie z listy uczniów. Skreślenia dokonuje Dyrektor szkoły poprzez wydanie decyzji administracyjnej, w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej. Od decyzji Dyrektora szkoły w sprawie skreślenia z listy uczniów, przysługuje uczniowi odwołanie do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, poprzez Dyrektora, który wydał decyzję.

9. Uczeń do czasu uprawomocnienia się decyzji administracyjnej powinien uczęszczać do szkoły.

10.Jeśli decyzja o skreśleniu dotyczy ucznia, którego obecność w szkole zagraża bezpieczeństwu innych osób, Dyrektor szkoły może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

PRZYPADKI, W KTÓRYCH UCZEŃ MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONY Z LISTY UCZNIÓW SZKOŁY.

§ 49

1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w przypadkach:

1) Uporczywego naruszania obowiązków ucznia określonych w statucie a uprzednio zastosowane środki wychowawczo- dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku;

2) Opuszczenia bez usprawiedliwienia 100 godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

3) Naruszenia nietykalności cielesnej, godności osobistej i dóbr osobistych albo kierowania gróźb karalnych względem innych uczniów, nauczycieli, pracowników administracji, obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły lub poza szkołą;

4) Zaboru lub niszczenia mienia szkoły lub osób wymienionych w pkt.3;

5) Wywierania szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne osób wymienionych w pkt.3;

6) Przebywanie na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź w stanie nietrzeźwym, w stanie wskazującym na zażycie środków odurzających lub innych podobnie działających lub wprowadzenie się w taki stan w czasie pobytu w szkole;

7) posiadanie, przechowywanie lub rozprowadzanie napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających;

8) skazania prawomocnym wyrokiem sądu lub nieuczęszczania na zajęcia z powodu przebywania w areszcie;

9) rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego, rażącego uchybienia wobec przyjętych norm zachowania i postępowania;

10) nie wywiązywania się z terminów wyrównywania różnic programowych określonych w decyzji Dyrektora szkoły w tej sprawie;

11) nie dopuszczenia przez Radę Pedagogiczną do egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności;

13) fałszowania podpisów i dokumentów;

2. Z wnioskiem do Rady Pedagogicznej o podjęcie uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów mogą występować:

1) nauczyciele;

2) dyrektor i wicedyrektorzy;

3) zespół ds. dyscypliny uczniów.

3. Wszystkie przypadki, dotyczące skreślenia z listy uczniów powinny być opiniowane przez Samorząd uczniowski.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU OPUSZCZANIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH PRZEZ UCZNIA BEZ USPRAWIEDLIWIENIA.

§ 50

1. W przypadku opuszczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez ucznia z przyczyn nieusprawiedliwionych podejmuje się następujące działania:

1) rozmowa dyscyplinująca wychowawcy klasy z uczniem;

2) rozmowa wychowawcy z uczniem w obecności rodziców;

3) obniżenie przez wychowawcę oceny z zachowania;

4) podpisanie przez ucznia u pedagoga szkolnego w obecności rodziców zobowiązania do systematycznego uczestnictwa w zajęciach, przy opuszczeniu ponad 20 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia;

5) w przypadku dalszego opuszczania przez ucznia zajęć szkolnych, przy 50 godzinach lekcyjnych bez usprawiedliwienia uczeń otrzymuje pisemne upomnienie Dyrektora szkoły:

a) jednocześnie w przypadku uczniów niepełnoletnich pedagog szkolny kieruje pismo – do rodziców wzywające do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły;

b) w razie nie wywiązania się rodziców z tego zadania, pedagog szkolny może kierować pismo- zawiadomienie do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia) z informacją o nie wypełnianiu przez ucznia obowiązku nauki;

c) w razie braku efektów kolejne pismo kierowane jest do właściwego Sądu (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich) o zbadanie sytuacji rodzinnej ucznia;

6) w sytuacji dalszego opuszczania przez ucznia zajęć szkolnych, przy 80 godzinach lekcyjnych bez usprawiedliwienia, uczeń otrzymuje naganę Dyrektora szkoły na piśmie;

7) w sytuacji dalszego opuszczania przez ucznia zajęć szkolnych, przy 100 godzinach lekcyjnych bez usprawiedliwienia, uczeń może zostać relegowany ze szkoły, zgodnie z procedurami stosowanymi przy skreślani ucznia z listy uczniów , określonymi w statucie Szkoły;

8) Na wniosek ucznia, Dyrektor szkoły może odstąpić od wymierzenia uczniowi kary w formie pisemnego upomnienia lub pisemnej nagany, jeżeli uczeń zadeklaruje chęć wykonania prac społecznych na rzecz szkoły;

9) Ilość i rodzaj prac społecznych do odpracowania przez ucznia na rzecz szkoły, będzie indywidualnie ustalana przez wychowawcę klasy wspólnie z pedagogiem szkolnym i akceptowana przez Dyrektora szkoły;

10) Prace społeczne ustalone dla ucznia, muszą być wykonane pod nadzorem pracownika gospodarczego szkoły, który dopilnuje rzetelnego wykonania tych prac;

11) Uczeń, któremu grozi upomnienie lub nagana dyrektora szkoły za niską frekwencję, może jeden raz w ciągu roku szkolnego skorzystać z prawa złożenia wniosku, o którym mowa w pkt.7;

12) Niewywiązanie się ucznia z wykonania prac społecznych, o których mowa w punkcie 8, uruchamia procedurę wręczenia uczniowi upomnienia lub nagany Dyrektora szkoły;

13) Po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków wychowawczych, Dyrektor szkoły wszczyna procedurę skreślenia, wychowawca klasy składa wniosek do Rady pedagogicznej w sprawie skreślenia z listy uczniów.

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH NARUSZEŃ PRZEZ UCZNIÓW PRAWA WEWNĘTRZNEGO

§ 51

1.Rodzaje wykroczeń i naruszeń oraz obowiązujące procedury.

1) agresywne zachowania ucznia wobec nauczyciela lub ucznia lub innych pracowników szkoły, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, grożenie, zastraszanie, szantażowanie:

a) niezwłoczne powiadomienie o zaistniałym fakcie Dyrektora szkoły;

b) w przypadku, gdy zajście zagraża zdrowiu lub życiu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły – skierowanie sprawy przez Dyrektora szkoły na Policję;

c) ustalenie przez nauczycieli bądź pracowników szkoły okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia;

d) skierowanie ucznia – sprawcy do Dyrektora szkoły;

e) powiadomienie o fakcie rodziców ucznia;

f) rozmowa Dyrektora szkoły z uczniem w obecności rodziców;

g) ustalenie konsekwencji zachowania ucznia;

h) wyegzekwowanie przez wychowawcę postanowień ustalonych z uczniem w obecności rodziców;

2) przebywanie ucznia na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, picie alkoholu, używanie narkotyków lub środków odurzających na terenie szkoły lub w trakcie zajęć obowiązkowych lub pozalekcyjnych:

a) zawiadomienie o tym fakcie Dyrektora szkoły;

b) Dyrektor szkoły, który otrzyma informacje o tym, że uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, ma obowiązek podjęcia działań pozwalających potwierdzić ten fakt;

c) wezwanie Policji w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia ucznia, ewentualnie wezwanie lekarza w celu udzielenia pomocy medycznej;

d) dopuszcza się badanie uczniów alkomatem, będącym na wyposażeniu szkoły;

e) zawiadomienie rodziców, których zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły;

f) gdy rodzice ucznia, będącego pod wpływem alkoholu lub odurzonego, odmawiają przyjścia do szkoły celem zabrania go do domu, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, Policja na prośbę Dyrektora szkoły przewozi ucznia do izby wytrzeźwień na czas niezbędny do wytrzeźwienia, a o fakcie umieszczenia szkoła zawiadamia rodziców oraz sąd rodzinny;

g) w sprawach wymagających dodatkowego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, gdzie brak jest jednoznacznych dowodów winy ucznia, sprawę kieruje Dyrektor szkoły do komisji ds. dyscypliny uczniów, celem szczegółowego rozeznania sytuacji oraz przygotowania wniosków z tego postępowania;

3) w przypadku, gdy pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły substancję, przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

a) zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem;

b) próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy;

c) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora szkoły i wzywa Policję;

d) po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje, dotyczące szczegółów zdarzenia;

4) W przypadku, gdy pracownik podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

a) w obecności innej osoby (dyrektora, pedagoga, wychowawcy) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją;

b) o swoich spostrzeżeniach nauczyciel lub pracownik powiadamia Dyrektora szkoły oraz jeśli jest to nauczyciel – rodziców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictw;

c) w przypadku, gdy uczeń mimo wezwania, odmawia przekazania substancji i pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy;

d) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, pracownik po odpowiednim zabezpieczeniu zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją Policji;

e) nauczyciel w miarę swoich możliwości próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję;

f) całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami;

5) niszczenie mienia i kradzieże:

a) zgłoszenie zauważonej szkody Dyrektorowi szkoły;

b) ustalenie okoliczności zajścia oraz sprawców tego zdarzenia;

c) rozmowa wyjaśniająca ze sprawcą i świadkami zdarzenia;

- ustalenie konsekwencji: naprawa szkody, odkupienie zepsutej rzeczy, odpracowanie społecznie określonej liczby godzin na rzecz szkoły;

- ustalenie kary statutowej;

- rozważenie potrzeby powiadomienia Policji, gdy sprawa dotyczy wysokiego stopnia szkodliwości lub jest to nie pierwszy czyn sprawcy lub gdy sprawca jest nieznany;

d) powiadomienie rodziców sprawcy oraz pokrzywdzonego ucznia o:

- odziaływaniach szkoły w tym zakresie,

- możliwej formie zadośćuczynienia sprawcy wobec pokrzywdzonego;

- ustaleniach, dotyczących formy i czasu naprawienia szkód;

6) ucieczki klasy z lekcji:

a) powiadomienie wychowawcy przez nauczyciela;

b) powiadomienie rodziców uczniów;

c) odnotowanie w e- dzienniku nieobecności uczniów na lekcji;

d) wyjaśnienie przez wychowawcę powodów nagannego zachowania uczniów;

e) wyciągnięcie konsekwencji wobec uczniów z zastosowaniem kar ujętych w statucie;

f) powiadomienie Dyrektora szkoły o ucieczce klasy;

g) ustalenie zasad wyrównania braków w edukacji, powodowanych opuszczeniem zajęć szkolnych;

7) palenie papierosów i e-papierosów w szkole i na terenie szkoły:

a) wylegitymowanie ucznia palącego i powiadomienie wychowawcy klasy;

b) rozmowa wychowawcy z uczniem na temat szkodliwości palenia;

c) wyznaczenie kary uczniowi: posprzątanie miejsca, w którym uczeń palił, wykonanie pracy dydaktycznej na temat szkodliwości palenia;

d) w przypadku ponownego złamania przez ucznia zakazu palenia, stosuje się rodzaje kary według § 48 ust.2;

8) brak zmiennego obuwia na bloku sportowym i identyfikatorów:

a) zatrzymanie ucznia przez nauczyciela dyżurującego lub pracownika obsługi szkoły i nakazanie zmiany obuwia;

b) w przypadku braku zmiennego obuwia w obrębie bloku sportowego lub braku identyfikatora – poinformowanie o konieczności wykonania kary w postaci pracy porządkowej lub innej, wynikającej z potrzeb szkoły, dostosowanej do wieku i możliwości psychofizycznych ucznia;

c) w przypadku braku identyfikatora uczeń kierowany jest do sekretariatu celem wypożyczenia identyfikatora zastępczego na dany dzień;

d) w przypadku niedostosowania się ucznia do uwag nauczycieli dyżurujących lub pracowników obsługi szkoły oraz nagminnego łamania zasad, dotyczących obuwia zmiennego powiadamia się wychowawcę;

e) niestosowanie się ucznia do uwag wychowawcy implikuje dalsze postępowanie i udzielanie kary zgodnie z § 48 ust.2.

ROZDZIAŁ XII

FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM

§ 52

1. Szkoła w miarę posiadanych środków i możliwości udziela wsparcia i pomocy materialnej uczniowi, któremu z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych, taka pomoc i wsparcie są potrzebne.

2. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego wg. odrębnych przepisów.

3. Stypendium dla zdolnych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego może być przyznane uczniom co najmniej drugiej klasy szkoły zawodowej, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, uzyskali wysoką średnią ocen z dowolnie wybranych trzech przedmiotów z grupy: przedmiotów zawodowych, ICT lub języków obcych oraz nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Stypendium, o którym mowa wyżej jest przyznawane w ramach „Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych”.

4. Uczniowi przysługuje prawo do stypendium przyznawanego przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego wg. odrębnych przepisów.

§ 53

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza Dyrektor.

2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody Dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady pedagogicznej i Rady rodziców.

ROZDZIAŁ XIII

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

§ 54

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia, z których jedno przeznaczone jest na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru, drugie umożliwia korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz stanowi Centrum Informacji Multimedialnej.

3. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły, który jest odrębnym dokumentem.

4. Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu.

5. Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami, a także współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu.

6. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą;

2) przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;

3) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

7. Inne zadania biblioteki:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych;

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej;

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli i innych) potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

5) przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z rożnych źródeł informacji;

6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

7) umożliwienie dostępu do komputerów i korzystania z Internetu;

8) poradnictwo w poszukiwaniu informacji w Internecie.

ROZDZIAŁ XIV

 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI W ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA, OPIEKI I PROFILAKTYKI.

§ 55

1. Szkoła organizuje współpracę z rodzicami uczniów celem:

1) zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły i Statutem oraz współtworzenia tych dokumentów poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie rodziców;

2) zapoznania się z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego;

3) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji dotyczących postępów w nauce i zachowania swojego dziecka;

4) uzyskiwania informacji na temat możliwości dalszego kształcenia uczniów;

5) informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą został objęty uczeń.

2. Spotkania z rodzicami odbywają się co najmniej 2 razy w roku szkolnym, w formie ogólnych spotkań z Dyrekcją szkoły oraz w formie wywiadówek szkolnych organizowanych przez wychowawców klasowych.

ROZDZIAŁ XIV

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYMI ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ RODZINY, DZIECI I MŁODZIEŻY.

§ 56

1. Szkoła organizuje współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Sandomierzu oraz innymi placówkami, wspierającymi pracę szkoły celem:

1) umożliwienia otrzymania pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, problemami emocjonalnymi lub innymi potrzebami i problemami, wymagającymi wsparcia specjalistycznego;

2) udzielania uczniom pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem młodzieży;

4) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów, udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole.

ROZDZIAŁ XVI

WSPÓŁDZIAŁANIA ZE STOWARZYSZENIAMI I INNYMI ORGANIZACJAMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ.

§ 57

1. Szkoła stwarza warunki do rozwoju aktywności, przedsiębiorczości, kreatywności uczniów poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych poprzez :

1) współpracę ze Stowarzyszeniem Sympatyków i Miłośników Sandomierskiej Budowlanki oraz innymi stowarzyszeniami;

2) współpracę z uczelniami, ośrodkami kształcenia i firmami branżowymi;

3) współpracę z pracodawcami, federacjami i innymi instytucjami rynku pracy;

4) współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

ROZDZIAŁ XVII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 58

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o następującej treści: Branżowa Szkoła I stopnia w Sandomierzu.

2. Tablice i pieczęcie szkoły mają treść: Zespół Szkól Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu Branżowa Szkoła I stopnia.

3. Szkoła posiada własny sztandar, godło i Ceremoniał szkolny. Ceremoniał szkoły jest odrębnym dokumentem, opisuje także organizację świąt państwowych i szkolnych w placówce.

4. Ustala się Dzień Patrona na dzień , w którym organizuje się Dzień otwartej szkoły.

5. Warunki stosowania sztandaru szkoły:

Szkoła posiada własny sztandar. Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o długości 100 cm obszyta złotą taśmą i wykończona złotymi frędzlami. Po stronie głównej sztandar jest koloru kremowego. W centralnej części znajduje się herb Miasta Sandomierza. Wokół herbu widnieje napis zawierający nazwę szkoły, imię patrona oraz nazwę miejscowości. W dolnym lewym rogu wyszyty rok – 1958 – data założenia szkoły, w dolnym prawym rok 2008 – data ufundowania sztandaru. Rewers jest koloru czerwonego. W środkowej części znajduje się orzeł w koronie w kolorze białym z elementami złotymi. W dolnej części znajduje się w półkolu napis: „Ojczyzna, Nauka, Praca”. Drzewiec sztandaru jest zakończony metalową głowicą w formie orła w koronie.

6. Zespół posiada również sztandar historyczny uwzględniający dawną nazwę szkoły „Zespół Szkół Budownictwa”. Obydwa sztandary szkoły są symbolem jej tożsamości i wolności. Sztandary otoczone są czcią i szacunkiem jak symbole narodowe. Sztandary Zespołu przechowywane są w gabinecie dyrektora szkoły.

7. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły w godzinach jej urzędowania.

8. Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 59

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala Statut.

2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

4. Statut szkoły udostępnia się do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na stronie szkoły

5. Dyrektor szkoły jest upoważniony, po 5 zmianach do Statutu, do przygotowania tekstu jednolitego Statutu.

6. Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.

REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W SANDOMIERZU

 1. Postanowienia ogólne ( § 1- 2)

 2. Tworzenie funduszu ( § 3- 4)

 3. Zasady powoływania i działania Komisji Socjalnej ( § 5)

 4. Gospodarowanie środkami Funduszu ( § 6 )

 5. Osoby uprawnione ( § 7– 8 )

 6. Rodzaje i formy działalności socjalnej,

szczegółowe warunki przyznawania świadczeń ( §9- 12 )

VII. Postanowienia końcowe ( §13- 14 )

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zasady zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem” i zasady gospodarowania jego środkami przeznaczonymi na finansowanie działalności socjalnej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu ( ZSTiO), organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu określają przepisy:

 1. ustawa z dnia 4 marca 1994r.o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

 2. ustawa z dnia 23 maja 1991r.o związkach zawodowych;

 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

 4. ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela;

 5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998r.w sprawie udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych , wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych;

 6. obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym lub w drugim półroczu roku poprzedzającego przyznawanie świadczeń z ZFŚS, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” przed dniem 20 lutego danego roku.

 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników;

 8. ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.;

 9. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.;

 10. ustawa o składkach ZUS i ustawa budżetowa – obowiązujące na każdy rok.

§ 2.

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń socjalnych oraz

zasady i warunki przyznawania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej w ZSTiO.

 1. O przyznaniu świadczeń socjalnych osobom uprawnionym decyduje dyrektor ZSTiO w Sandomierzu na wniosek uprawnionego zaopiniowany przez Komisję Socjalną .

 1. Fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem zbiorowego spożycia .Niekorzystanie z niego nie uprawnia do otrzymania jakichkolwiek ekwiwalentów i kierowania roszczeń do innych osób lub instytucji prawnych.

 1. Środki z Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 1. Świadczenia Funduszu przyznawane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy poza świadczeniem urlopowym z art. 53 Karty Nauczyciela.

 1. Ilekroć mowa jest o pracownikach ZSTiO rozumie się przez to nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w ZSTiO w Sandomierzu.

 1. Kryterium dochodowe, od którego zależna jest wysokość indywidualnego świadczenia to

iloczyn procentowy wynikający z „Tabeli dopłat z Funduszu” Załącznik nr 1

Tworzenie Funduszu

§ 3.

 1. Pracodawca tworzy Fundusz z corocznego odpisu podstawowego .

 1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznego odpisu w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnianych w pełnym i niepełnym wymiarze etatu( po przeliczeniu na pełny etat) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnianych nauczycieli ( po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej , określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

 1. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub przebywającymi na nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych dokonuje się odpisu na Fundusz w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.

 1. Dla pracowników administracji i obsługi nalicza się kwotę stanowiącą 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej z I lub II półrocza roku poprzedniego ( korzystniejsze).

 1. Fundusz może być zwiększony ( ale nie musi) o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia jak w pkt 3 na każdego emeryta i rencistę z administracji i obsługi będącego w trudnej sytuacji życiowej i objętego opieką socjalną szkoły.

 1. Odpisy na fundusz wymienione w pkt 1-5 stanowią jeden wspólny Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4.

Środki Funduszu zwiększa się o:

 1. darowizny i zapisy osób fizycznych oraz prawnych,

 2. odsetki od środków Funduszu zgromadzonych na rachunku bankowym,

 3. odsetki z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

 4. grzywien i innych należności wpłaconych na podstawie orzeczeń sądowych.

Zasady powoływania i działania Komisji Socjalnej

§ 5.

 1. Dyrektor ZSTiO w Sandomierzu administruje środkami Funduszu przy pomocy powołanej przez siebie w trybie decyzji Komisji Socjalnej liczącej co najmniej 6 osób.

 1. W skład Komisji Socjalnej wchodzą po jednym przedstawicielu związków zawodowych - wskazani imiennie, na piśmie przez każdy z działających na terenie ZSTiO związek – Załącznik nr 4, 2 wytypowanych przedstawiciel pracowników szkoły, pracownik księgowości wskazany przez Dyrektora oraz przedstawiciel emerytów i rencistów uprawnionych do świadczeń.

 1. Członkowie Komisji wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego Komisji odpowiadającego za zwoływanie , organizowanie , przygotowanie merytoryczne i sprawne działanie Komisji w czasie obrad oraz nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji prac Komisji.

 1. Przed przystąpieniem do pracy w Komisji Socjalnej , każdy z jej członków składa pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia ochrony i zachowaniu w tajemnicy danych osobowych , do których uzyska dostęp w związku z pełnieniem funkcji członka Komisji.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2. Regulaminu

 1. Komisja w określonym składzie działa do odwołania. Jej skład może ulec zmianie na wniosek jej członka lub na wniosek pracowników .

 1. Dyrektor ZSTiO zapewnia obsługę Komisji Socjalnej ( pomieszczenie do pracy, artykuły biurowe itp.).

 1. O terminie posiedzenia Komisji i programie posiedzenia Dyrektor za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji lub bezpośrednio powiadamia członków Komisji na 7 dni przed terminem posiedzenia a w przypadkach losowych uzgadnia termin posiedzenia telefonicznie w możliwie najkrótszym czasie.

 1. Zadaniem Komisji jest :

a) sporządzanie projektu planu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu, w terminie do końca marca każdego roku i przedstawienie go dyrektorowi szkoły,

b) opracowanie corocznych projektów aneksów określających maksymalne kwoty dopłat do poszczególnych świadczeń socjalnych i przedstawienie go dyrektorowi szkoły ,

c) przyjmowanie i rozpatrywanie od uprawnionych wniosków o udzielenie pomocy socjalnej wraz z wymaganymi dokumentami oraz wnioskowanie w przedmiotowej sprawie o przyznanie lub nie pomocy przez Dyrektora,

d) weryfikowanie dokumentów ( w razie potrzeby),

e) sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń ,

f) rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe i prowadzenie dokumentacji związanej z jej przydziałem,

g) prowadzenie ewidencji przyznawanych świadczeń Funduszu,

h) udostępnianie osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu tekstu Regulaminu i w razie potrzeby wyjaśniania im zasad korzystania z pomocy w nim określonych,

i) członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń , Przewodniczący lub inna wskazana prze niego osoba informuje zainteresowanego tylko o końcowych ustaleniach.

 1. Na wniosek dyrektora lub większości składu Komisji obrady Komisji są nagrywane a nagranie stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia. Na czas rozpatrywania indywidualnych wniosków o świadczenia urządzenie nagrywające zostaje wyłączone.

 1. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona może przeprowadzić niezależnie od prac Komisji wywiad środowiskowy mający na celu potwierdzenie trudnej sytuacji życiowej czy materialnej osoby uprawnionej.

 1. Dyrektor rozpatrując wnioski o przyznanie świadczenia finansowego z Funduszu,

w razie budzących wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych we wniosku,

może żądać do wglądu od składającego taki wniosek, dokumentów potwierdzających te dane.

 1. Dyrektor ZSTiO ma prawo odrzucić propozycje Komisji jeżeli są sprzeczne z przeznaczeniem Funduszu.

 1. W razie nie wykonania zadań z par 5 pkt 9 lit a), b), lub c) dyrektor może po wyznaczeniu dodatkowego terminu zastąpić wykonanie zadań komisji w ww. Sprawach, decyzją – o czym informuje członków komisji na piśmie.

 2. Za błędne decyzje dotyczące administrowania Funduszem odpowiedzialność ponosi Dyrektor ZSTiO w Sandomierzu.

Gospodarowanie środkami Funduszu

§ 6.

 1. Działalność socjalna prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, opracowanego przez Dyrektor ZSTiO przy współpracy z Księgową, po uzyskaniu opinii Komisji Socjalnej.

 1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku Bankowym.

 1. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na cele inne niż socjalne i mieszkaniowe.

 1. Z odpisu na Fundusz o którym mowa w § 3 pkt 2 Regulaminu wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku „świadczenie urlopowe” w wysokości odpisu podstawowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

 2. 75% planowanej wartości odpisu jest odprowadzane na rachunek bankowy Funduszu do 31 maja, a pozostała kwota do 30 września danego roku.

 1. Pracownik księgowości odpowiedzialny za sprawy socjalne przygotowuje na koniec roku kalendarzowego sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu w danym roku. Sprawozdanie jest przedstawiane:

1) Komisji Socjalnej,

2) na pierwszej w nowym roku kalendarzowym konferencji Rady Pedagogicznej,

3) dla pozostałych pracowników i emerytów zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń.

 1. Pracownik księgowości wpisuje do indywidualnych kartotek środki Funduszu wykorzystane przez poszczególnych uprawnionych.

 1. Wszystkie informacje dotyczące prognozowania i wydatkowania środków Funduszu winny być podane w formie ustnej ( z notatką pisemną ze spotkania ) lub pisemnej do wiadomości ogółu uprawnionych.

 1. Środki ZFŚS zgromadzone na rachunku bankowym przeznacza się na wypłatę świadczeń:

Pożyczki mieszkaniowe – do wysokości zgromadzonych środków na subkoncie do konta głównego funduszu;

Zapomogi w wysokość 26 % środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń

Wczasy rodzinne i pod gruszą – 26% „ „ „

Świadczenia urlopowe –Art.53 K.N. - 28% „ „

Wycieczki i wyjazdy rekreacyjne - 12 % „ „

Karnety, bilety wstępu - 4% „ „

Kolonie- wypoczynek dzieci 4% „ „

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

§ 7.

 1. Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu są :

 1. pracownicy ZSTiO zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, powołania, wyboru, mianowania.

2) pracownicy przebywający na urlopach : macierzyńskich, wychowawczych i urlopach dla podratowania zdrowia, w stanie nieczynnym, na świadczeniu przedemerytalnym;

3) emeryci, renciści – byli pracownicy ZSTiO lub ZSB, którzy rozwiązali umowę z zakładem pracy w związku z przejściem na emeryturę , rentę lub świadczenie kompensacyjne czy zasiłek przedemerytalny.

4) nauczyciele -emeryci i renciści o których mowa w art. 53 ust. 3A Karty Nauczyciela ,

5) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1-4,będący na ich utrzymaniu ( tj. dzieci

uczące się i studiujące do 25 roku życia). W przypadku dzieci uczących się w szkole ponad gimnazjalnej lub wyższej należy dołączyć zaświadczenie o kontynuacji nauki lub xero legitymacji szkolnej- potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot wystawiający dokument.

6) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i emerytach oraz rencistach , jeżeli pozostawali na ich wyłącznym utrzymaniu i pozostają w trudnych warunkach materialnych i nie są uprawnieni do świadczeń z ZFŚS w innym zakładzie pracy.

 1. Za członków rodzin , o których mowa w ust.1 pkt 6) uważa się :

1) współmałżonków prowadzących wspólne gospodarstwo domowe ,

2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków wieku do 18 lat, a jeżeli uczą się i nie pracują – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

3) dzieci do 18 roku życia nigdzie nie zatrudnione, po zmarłym pracowniku, jeżeli jego zgon nastąpił w czasie trwania zatrudnienia, a dotychczas pozostawały na jego utrzymaniu .

§ 8.

 1. Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym :

a) o niskim dochodzie na osobę w rodzinie,

b) samotnym,

c) wychowującym samotnie dzieci, wykazującym niski dochód na osobę w rodzinie,

d) rodzinom wielodzietnym ( pow. 3 dzieci) i o niskim dochodzie na osobę w rodzinie,

e) mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej, kosztownej opieki i leczenia,

f) niepełnosprawnym,

g) których sytuacja życiowa pogorszyła się ze względu na zdarzenia losowe.

 1. Pożyczki na cele mieszkaniowe udzielane są uprawnionym na budowę lub zakup budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, rozbudowę lub nadbudowę na cel mieszkalny, remont, modernizację, przystosowanie mieszkania do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej.

Celem mieszkaniowym jest budowa lub zakup budynku jednorodzinnego lub lokalu

mieszkalnego, rozbudowa lub nadbudowa na cel mieszkalny, remont, modernizacja, przystosowanie mieszkania do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej.

Rodzaje świadczeń i formy działalności socjalnej,

szczegółowe warunki przyznawania świadczeń

§ 9.

 1. Świadczenia urlopowe” dla nauczycieli z art. 53 Karty Nauczyciela przelewane na konto uprawnionego w okresie wakacji,

 1. Zapomogi losowe udzielane w przypadku zaistnienia indywidualnych zdarzeń losowych, które dotknęły uprawnionego lub rodzinę uprawnionego i wpłynęły na pogorszenie jego sytuacji życiowej.

Przez zdarzenie losowe rozumie się :

-tragiczny wypadek, zdarzenie

-nagłą śmierć,

-klęskę żywiołową,

-nagłą chorobą powodującą wysokie koszty leczenia.

Uprawniony winien złożyć wniosek (wg załącznika nr 3 do Regulaminu) w terminie 1 miesiąca od zaistnienia podstawy wnioskowania o przyznanie zapomogi losowej. Do wniosku należy dołączyć dokumentacje potwierdzającą zaistnienie zdarzenia oraz wydatki z tym związane wpływające na pogorszenie sytuacji (protokoły z urzędów, instytucji, akty, rachunki, faktury, zaświadczenia itp.). O zapomogę losową uprawniony może wnioskować jeden raz w roku . Wysokość zapomogi uzależniona jest od indywidualnej sytuacji ubiegającego się i może wynosić od 300 do 1500 zł.

 1. Zapomogi finansowe w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie przedświątecznym lub innymi zwiększonymi wydatkami wynikającymi z indywidualnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej uprawnionego. Zapomogę przyznaje się jeden raz w roku na podstawie wniosku uprawnionego. Wysokość tych zapomóg uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego i środków jakimi dysponuje pracodawca na ten rodzaj świadczeń, ujętych w rocznym planie rzeczowo-finansowym i może wynosić od 100-1000 zł.

 1. Dofinansowanie do różnych form wypoczynku uprawnionych :

a) wypoczynku letniego lub zimowego dla dzieci i uczącej się młodzieży osób zatrudnionych w ZSTiO w Sandomierzu, raz w roku ( m.in. kolonie, obozy, leczenie klimatyczne, itp.) organizowanego przez szkołę lub zakupione indywidualnie przez pracownika. Podstawą dofinansowania jest wniosek uprawnionego oraz dokument potwierdzający poniesione koszty wypoczynku jego dziecka; faktura, rachunek. Wysokość dofinansowania możliwa jest do kwoty 1500 zł i zależy od wysokości dochodu wnioskującego, bez względu na ilość osób w rodzinie korzystających w danym roku z tego świadczenia.

b) wypoczynku letniego lub zimowego pozostałych uprawnionych nie wymienionych w

p. 4 a) , (m.in. wczasy turystyczne, wypoczynkowe, wypoczynek rodzinny, wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”, pobyt w sanatorium, wczasy lecznicze i profilaktyczno- lecznicze, itp.). Uprawniony może korzystać z dofinansowania do jednej, wybranej formy wypoczynku jeden raz w roku.

Uprawniony planujący skorzystać z dofinansowania do wybranej formy wypoczynku wymienionej w pkt a) i b) składa wniosek odpowiednio w terminach do 10 stycznia i do 20 czerwca .W przeciwnym razie wypoczynek ten nie będzie finansowany z Funduszu. Podstawą dofinansowania wypoczynku wymienionego w pkt. b)oprócz wniosku są ;

-w przypadku wypoczynku zorganizowanego przez biura podróży i indywidualnie dokumenty potwierdzające poniesione koszty wypoczynku; faktury, rachunki za noclegi i wyżywienie, koszty podróży. Wysokość dofinansowania możliwa jest do kwoty 1500 zł i zależy od wysokości dochodu wnioskującego, bez względu na ilość osób w rodzinie korzystających w danym roku z tego świadczenia.

- w przypadku wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, tzw. „wczasów pod gruszą”, dofinansowanie wypłaca się ryczałtem. Świadczenie wypłacane jest w kwocie nie niższej niż 1/20 minimalnego wynagrodzenia określanego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na dzień 1.01. każdego roku, pomnożona przez stawkę procentową wynikającą z ” Tabeli dopłat z Funduszu”, pomnożona przez ilość dni wypoczynku, max. za 10 dni. Korzystanie z tego świadczenia wyklucza skorzystanie w tym samym roku z dofinansowanie do innych form wypoczynku wymienionych w pkt. 4 b) Regulaminu).

c) dofinansowanie innych form wypoczynku nie wymienionych w pkt. 4 a i 4 b,

działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, organizowanych przez ZSTiO :

-wycieczek turystyczno-krajoznawczych

-wyjazdów sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych

-dofinansowanie do karnetów na obiekty sportowo-rekreacyjne zakupione indywidualnie przez uprawnionych bądź zakupionych dla uprawnionych przez ZSTiO (na basen, siłownię, SPA, stok narciarski itp.)do kwoty 150 zł/rok/ osobę uprawnioną).

- dofinansowanie biletów na imprezy kulturalno- rekreacyjne zakupione przez zakład pracy .

Uprawniony korzystający z wybranej formy wypoczynku wymienionej w pkt.4c) Regulaminu wnosi odpłatność w wysokości co najmniej 20% kosztu tej formy wypoczynku, z uwzględnieniem kryterium dochodowego.

Grupy wycieczkowe, wyjazdowe nie mogą liczyć mniej niż 20 osób uprawnionych do świadczeń z Funduszu,

Uprawnieni swój udział w proponowanych przez pracodawcę formach wypoczynku

wymienionych w pkt.4c) Regulaminu, zgłaszają poprzez wpis na ogólną listę w księgowości w terminie podanym w ogłoszeniu przez organizatora o planowanej formie świadczenia socjalnego

 1. Dla dzieci pracowników ( w wieku od 1-13 lat) może być organizowana choinka noworoczna oraz paczki choinkowe. Przyznawanie oraz wysokość dopłat z Funduszu do wszystkich rodzajów i form działalności socjalnej, o których mowa w § 9 uzależnia się od sytuacji życiowej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, z uwzględnieniem kryterium dochodowego. (wg załącznika nr 3 do Regulaminu)

 

§ 10

 

 1. Pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być udzielane pracownikom na ich wniosek ( załącznik nr 5) 1 raz na 4 lata do maksymalnej wysokości 20 000zł. Po przyznaniu pożyczki osoba uprawniona otrzymuje decyzję o warunkach i terminie wypłaty – załącznik nr 8

 2. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać skrócony pod warunkiem spłacenia poprzednio zaciągniętej pożyczki.

 3. Do wniosku w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe , uprawniony powinien dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu , domu ( np. akt notarialny , wypis z KW, pozwolenie na budowę , umowę przedwstępną lub umowę o budowę lokalu, umowę najmu lokalu...) W przypadku remontu, modernizacji – kosztorys sporządzony przez osobę uprawnioną.

 4. Pożyczki mieszkaniowe są oprocentowane 2% w stosunku rocznym, a oprocentowanie wliczane jest w raty spłat. Naliczone odsetki zwiększają kwotę zadłużenia. Należności przeterminowanych rat podlegają oprocentowaniu za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.

 5. W umowie pożyczki określa się kwotę pożyczki, cel pożyczki, wysokość odsetek, adres dla doręczeń i pesel pożyczkobiorcy, warunki spłaty, terminy spłaty, wysokość rat – Załącznik nr 7

 6. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest poręczenie 2 osób ( Załącznik nr 6) – pracowników ZSTiO w Sandomierzu, przy czym jeden pracownik może udzielić poręczenia najwyżej 2 osobom. Poręczyciel wskazuje adres dla doręczeń i nr pesel oraz składa oświadczenie o prawie potrącania przez ZSTiO z jego wynagrodzenia rat przeterminowanych do wysokości kwoty wolnej od zajęć.

Okres spłaty pożyczki rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym

nastąpiła wypłata pożyczki.

 1. Na wniosek pracownika uzasadniony sytuacją życiową lub materialną okres spłaty pożyczki może być wydłużony nawet do 6 lat. Spłaty mogą być czasowo zawieszone lub podzielone na okres do 6 lat raty- bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 2. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy pozostała do spłaty część zobowiązania zostaje umorzona, a Komisja Socjalna w terminie 3 miesięcy powiadamia o tym rodzinę i poręczycieli.

 3. W uzasadnionych przypadkach pożyczka na cele mieszkaniowe ( w tym remont i modernizację) może być częściowo lub całkowicie umorzona na wniosek pożyczkobiorcy lub poręczyciela.

 4. Pożyczkobiorcy, którym umorzono całość lub część pożyczki nie mogą się ubiegać w ZSTiO w Sandomierzu o przyznanie nowej pożyczki.

 5. Pożyczka podlega natychmiastowemu zwrotowi w razie :

a) wygaśnięcia stosunku pracy przez jej porzucenie,

b) rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika, natychmiastowe lub za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie pracownika.

c) rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracownika.

 1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy zobowiązania wynikające z umowy pożyczki z Funduszu są kontynuowane na dotychczas obowiązujących zasadach.

 2. Kolejny wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej uprawniony może złożyć wraz z dokumentami 2 poręczeń dopiero po spłacie w całości poprzedniej pożyczki.

 3. Limit kwot udzielanych pożyczek mieszkaniowych z Funduszu ustalany jest corocznie przez Dyrektora ZSTiO w Sandomierzu w uzgodnieniu z Komisją Socjalną.

 

§ 11

 

  1. Decyzja o przyznaniu oraz wysokość przyznanych świadczeń z Funduszu uzależniona

jest od oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej oraz wysokości środków przeznaczonych i uwzględnionych w planie rzeczowo-finansowym

Funduszu na dany rok.

  1. W przypadku wpłynięcia w danym roku wniosków o dofinansowanie w ilości przekraczającej wysokość środków przeznaczonych w planie rzeczowo – finansowym , wnioski osób mających takie same kryteria socjalne rozpatrywane będą w kolejności ich składania.

Wnioski o zapomogi rozpatrywane są nie rzadziej niż raz na kwartał. W sytuacjach

losowych niezwłocznie.

  1. Oceny sytuacji wnioskującego dokonuje się również na podstawie dokumentów

potwierdzających zaistnienie sytuacji m.in. :

a) zaświadczenie lekarskie w przypadku długotrwałej choroby,

b) kserokopię aktu zgonu – w przypadku śmierci członka rodziny

c) zaświadczenia, protokoły, notatki służbowe, rachunki...

d) zaświadczenia o kontynuacji nauki w szkłach ponadgimnazjalnych, wyższych lub xero z legitymacji szkolnej potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument.

5. O terminach wspólnych spotkań, wycieczek i innych form rekreacji organizowanych

przez pracodawcę, powiadamia wszystkich uprawnionych Przewodniczący komisji

socjalnej lub inny upoważniony przez pracodawcę pracownik szkoły.

 

 

§ 12.

 1. Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej ubiegającej się o ulgowe usługi i świadczenia finansowane z Funduszu są wszelkie dochody członków rodziny wspólnie zamieszkałych , pochodzące ze wszystkich źródeł zatrudnienia, podlegające obowiązkowi podatkowemu – podatek dochodowy , rolny (z 1 ha przeliczeniowego)a także z umów zlecenia lub o dzieło , alimentów, stypendiów, zasiłku dla bezrobotnych , emerytur i rent ( z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, innych świadczeń rodzinnych).

 2. Osoba składająca wniosek o dopłatę zobowiązana jest wiarygodnie go uzasadnić.

W razie niespełnienia tego warunku wniosek o świadczenie z Funduszu zostanie odrzucony.

 1. Uprawnieni ubiegający się o dofinansowanie świadczeń z Funduszu składają wnioski wraz z załącznikami w księgowości szkoły,

 2. Oświadczenie o dochodach z ostatniego roku kalendarzowego składa się raz w roku –

do końca kwietnia wg załącznika nr 9 do Regulaminu. Komisja socjalna ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność danych zawartych w oświadczeniu ( np. kopię rozliczenia rocznego na druku PIT , zaświadczenia o dochodach pracownika zatrudnionego w innym zakładzie pracy, współmałżonka, dziecka lub innego uprawnionego członka rodziny, zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, decyzji Powiatowego Urzędu Pracy o zasiłku dla bezrobotnych lub przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku, decyzji o przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku – świadczenia kompensacyjnego, przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną lub inne dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku).

 1. Niezłożenie oświadczenia o dochodach przez pracownika i emeryta jest równoznaczne

z traktowaniem tak jakby był w najwyższej grupie dochodowej.

 1. Osoba korzystająca ze świadczeń z Funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą, przedłożyła sfałszowany dokument lub w inny sposób świadomie i celowo wprowadziła pracodawcę w błąd, podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego

 2. Wnioski osób ubiegających się o dofinansowanie świadczeń zakupionych indywidualnie przez uprawnionego, bez uprzedniej zgody pracodawcy na dofinansowanie ich z Funduszu, nie będą rozpatrywane.

 3. Nie stosuje się trybu rozpoznawczego przy rozpatrywaniu wniosków.

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 13.

 1. Działalność socjalna prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie na podstawie planu rocznego , (preliminarza wydatków) uzgodnionego z organizacjami związkowymi działającymi w ZSTiO w Sandomierzu.

 2. Przyznawanie pracownikom wszystkich świadczeń Funduszu dokonywane jest przez pracodawcę w porozumieniu z organizacjami związkowymi poprzez ich uczestnictwo w Komisji Socjalnej.

 3. Bezczynność przedstawiciela związku zawodowego, który został prawidłowo powiadomiony o terminie i zakresie prac komisji nie wpływa na możliwość podjęcia merytorycznej decyzji umożliwiającej Dyrektorowi ZSTiO w Sandomierzu przyznanie konkretnego świadczenia z Funduszu osobie uprawnionej a tym samym sprawne administrowanie funduszem.

§ 14.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin wraz z planem rzeczowo finansowym świadczeń socjalnych na dany rok jest

dostępny w bibliotece szkolnej dla wszystkich osób uprawnionych do korzystania z Funduszu

w ZSTiO w Sandomierzu.

 1. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. Aneksy Regulaminu również podlegają uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

 2. Dotychczasowy Regulamin obowiązuje do czasu wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

 3. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

Nr 1. Tabela dopłat do funduszu

Nr 2. Wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do zapewnienia ochrony i zachowania w tajemnicy danych osobowych.

Nr 3. Wzór wniosku o przyznanie świadczeń z ZFŚS

Nr 4. Wzór wskazania imiennego przedstawiciela związku zawodowego do prac w Komisji Socjalnej

Nr 5. Wniosek o udzielenie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe.

Nr 6. Poręczenie pożyczki z ZFŚS.

Nr 7. Wzór Umowy o udzieleniu pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe.

Nr 8. Decyzja o udzieleniu pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe.

Nr 9. Oświadczenie o dochodach uprawnionego.

 

Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi dnia …......................

 

 

podpisy:

 1. dyrektor Zespołu..........

 2. zw zaw. …..........

 3. zw,zaw..................

 4. zw.zaw....................

 

 

W przypadku braku uzgodnienia należy opisać termin przyjęcia regulaminu przez pracodawcę i tryb w jakim to nastąpiło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9

………………………………

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

Oświadczam, że dochód mój i członków mojej rodziny za rok poprzedzający złożenie wniosku o dofinansowanie świadczeń wynosił:

L.P.

Imię i Nazwisko, stopień pokrewieństwa z uprawnionym do świadczeń z ZFŚS

Data urodzenia

Miejsce pracy lub nauki

Wysokość dochodów za rok poprzedni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączny dochód miesięczny całego gospodarstwa domowego ……………………………………….

Średni dochód miesięczny na 1 członka rodziny …………………………………………………......

Świadomy/a odpowiedzialności karnej (na podstawie art. 297 §1 K.K.) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.

………………………………………….

Podpis uprawnionego

Za dochód uważa się wszystkie przychody ( dochód brutto pomniejszony o składki zus) z tytułu:

- zatrudnienia, działalności gospodarczej, umów zleceń lub o dzieło,

- alimentów, stypendiów, emerytur i rent,

- zasiłków dla bezrobotnych,

- dochodów z gospodarstwa rolnego,

- dochodów z ryczałtu i karty podatkowej,

- w przypadku płacenia alimentów dochód należy pomniejszyć o kwotę wypłaconych alimentów w roku podatkowym

POUCZENIE!

Komisja Socjalna ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność danych zawartych w oświadczeniu ( Regulamin ZFŚS §12 pkt.4 )

aneks zfss

KONCEPCJA PRACY


Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Z. Strzeleckiego

w Sandomierzu

 

 

Dokument zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

dn. 16 września 2010 r.

(zmodyfikowany w 2012 roku)

Mądrość uzależniona jest od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli”

Arystoteles

Podstawa prawna opracowania Koncepcji:

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

►Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

►Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) – załącznik,

►Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),

Statut Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu.

Ponadto koncepcja pracy szkoły została opracowana także w oparciu o:

·         wnioski Szkolnych Komisji Przedmiotowych:

o   Przedmiotów Humanistycznych

o   Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych

o   Wychowania fizycznego i PO

o   Przedmiotów Zawodowych:

o   Grupa budowlana.

o   Grupa informatyczna

o   Grupa Mechaniczna

o   Grupa ochrony środowiska

o   Grupa praktycznej nauki zawodu

o   Grupa BHP

·         wnioski z nadzoru pedagogicznego,

·         wnioski z obserwacji pedagoga szkolnego

·         uwagi i spostrzeżenia nauczycieli, uczniów i rodziców,

·         wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012.

Sposób upublicznienia Koncepcji:

·         umieszczenie na stronie internetowej szkoły – //Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./"> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         wersja papierowa dostępna w bibliotece szkolnej i w pokoju nauczycielskim.

Sposób zapoznania z Koncepcją:

·         uczniowie – na godzinach wychowawczych,

·         Samorząd Uczniowski – w trakcie zebrań,

·         Rodzice i pozostali pracownicy szkoły – podczas zebrań informacyjnych.

 


Wstęp

Nowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego jako kompleksowego systemu ewaluacji oświatowe, wprowadzenie nowej postawy programowej do szkół ponadgimnazjalnych, reforma systemu kształcenia zawodowego, skutkują zmianą koncepcji zarządzania, wdrożenia nowych koncepcji funkcjonowania szkoły oraz dostosowania przepisów wewnątrzszkolnych do nowych wymagań, jakie zostały postawione przed polską szkołą.

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu zwanego w dalszej części koncepcji Zespołem to szkoła ponadgimnazjalna o charakterze środowiskowym, w swoim założeniu wyrównująca szanse edukacyjne wszystkich uczniów, przybyłych do niej z różnych środowisk, która jednocześnie daje przepustkę do zdobycia wykształcenia wyższego, szansę na własny rozwój, zmianę dotychczasowej mentalności, zdobycia umiejętności człowieka kreatywnego.

Nowa jakość kształcenia, zmodyfikowane zasady zdawania egzaminów, różnorodność programów profilaktycznych wspierających rozwój ucznia, rozbudzają spore oczekiwania młodzieży, nauczycieli, rodziców, lokalnej władzy, ponieważ autonomia szkoły pozwala wdrażać nowoczesne programy nauczania, nowe podręczniki, nowatorskie metody nauczania, wspierające ocenianie i wiele innowacji ukierunkowanych na rozwój ucznia.

Jakość pracy tworzą wszystkie podmioty działań szkoły: dyrekcja szkoły, kadra pedagogiczna, rodzice a także pracownicy administracji i obsługi.

 


Wizja szkoły

Zespół Szkół w Sandomierzu jest szkołą ponadgimnazjalną zapewniającą swoim uczniom optymalne warunki pełnego rozwoju na poziomie zasadniczym i technikalnym. Zapewnia również kształcenie zawodowe dla dorosłych w systemie zaocznym na poziomie Policealnej Szkoły Zawodowej oraz Technikum Uzupełniającego. Zespół Szkół jest szkołą bezpieczną i przyjazną.

Tworzymy atmosferę życzliwości i szacunku dla innych.    Troszczymy się o kulturę słowa i poprawność relacji międzyludzkich. Wychowujemy w duchu ogólnie akceptowanych, jasnych zasad etycznych, wartości, norm i postaw. Rozbudzamy patriotyzm, wrażliwość, świadomość samego siebie, otwartość na sprawy społeczne, uczymy odpowiedzialności.

Nasza szkoła jest nowoczesna, otwarta na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata.

Dbamy o wszechstronne wykształcenie i wysoki poziom nauczania. Zapewniamy dobre przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych. Posiadamy ofertę zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą rozwijanie zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz zaplecze, które ułatwia realizację wyznaczonych celów i zadań.

Proces wychowania i nauczania odbywa się przy pełnej współpracy i zaangażowaniu wszystkich podmiotów szkoły. Nasze zadania realizujemy we współdziałaniu z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym, samorządowym, oświatowym i akademickim.

Promujemy placówkę w środowisku lokalnym. Ofertę edukacyjną dopasowujemy do zmieniających się potrzeb i uwarunkowań rynku pracy. Doskonalimy swoje umiejętności, troszczymy się o efektywność podejmowanych działań.

 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy.

Efektem naszego wychowania jest świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, obywatel zjednoczonej Europy, który jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, realizuje się w życiu rodzinnym, społecznym i gospodarczym.


Misja szkoły

Zespół Szkół w Sandomierzu pełniąc funkcje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy, umożliwiając jednocześnie zainteresowanym kontynuacje nauki na kolejnych etapach edukacji. Działalność edukacyjna i wychowawcza szkoły przyczynia się do wykreowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Stwarzamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju, kształtujemy umiejętności, kreujemy postawy twórcze, aktywne i nacechowane wartościami humanistycznymi.

 Misją szkoły jest

 •          Przygotowanie absolwenta gotowego do podjęcia zadań w wybranym zawodzie, świadomego potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego i pracy nad sobą
 •          Wyposażenia absolwenta w niezbędne kompetencje kluczowe zwiększające szanse na zatrudnienie i dostosowanie się do rosnących wymagań rynku pracy
 •         Wychowanie absolwenta o wysokiej kulturze osobistej, poczuciu etyki zawodowej, wrażliwego na drugiego człowieka.

Realizując misję szkoły podejmujemy następujące działania:

- w zakresie kształcenia

 •         Wspieramy uczniów z trudnościami edukacyjnymi,
 •          Stosujemy aktywizujące metody nauczania,
 •          Zapewniamy rozwój zainteresowań i zdolności,
 •          Stosujemy motywacyjny system oceniania uczniów,
 •          Proponujemy zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
 •          Organizujemy zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych,
 •        Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie organizowania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych,
 •       Systematycznie prowadzimy ewaluację pracy placówki poprzez testy diagnostyczne, analizę wyników egzaminów zewnętrznych, badania osiągnięć edukacyjnych, hospitacje diagnozujące, lekcje otwarte.

- wychowania i opieki

 • Stwarzamy atmosferę przyjazną każdemu uczniowi,
 • Wdrażamy programy profilaktyczne,
 • Współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów,
 • Respektujemy zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej.
 • Włączamy młodzież w przedsięwzięcia rozwijające samorządność
 • Zapewniamy bezpieczeństwo naszym uczniom
 • Uczymy młodzież odpowiedzialności za siebie oraz swoją Małą i Dużą Ojczyznę

- zarządzania i organizacji

 • Współpracujemy z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalamy kierunki rozwoju,
 • Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do działań twórczych,
 • Zapewniamy kadrze możliwość rozwoju przez zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego,
 • Tworzymy inspirujący do działania i motywacyjny system nadzoru pedagogicznego,
 • Właściwie dokumentujemy pracę szkoły,
 • Dbamy o pozytywne stosunki międzyludzkie i bezpieczeństwo w miejscu pracy,
 • Aplikujemy o środki unijne poprawiające jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego.
 • Modernizujemy bazę dydaktyczno-wychowawczą.

Charakterystyka szkoły

 

Dane szkoły

 

Lokalizacja

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu ma swoją siedzibę przy ulicy Słowackiego 37.

W skład Zespół Szkół wchodzą następujące szkoły:

I. Szkoły dla młodzieży:

- Technika z czteroletnim cyklem kształcenia:

 •      Technikum Budownictwa: kształcenie w 2 zawodach- technik budownictwa i technik drogownictwa
 •   Technikum Mechaniczne: kształcenie w 2 zawodach- technik mechanik i technik pojazdów samochodowych

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kształcenie w następujących zawodach:

 •         technolog robót wykończeniowych w budownictwie (trzyletni okres nauczania)
 •         monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (trzyletni okres nauczania)
 •         mechanik pojazdów samochodowych(trzyletni okres nauczania)

II. Szkoły dla dorosłych:

 • Policealna Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach:
 1. Technik Informatyk (4-semestralne)
 2. Technik BHP (2 semestralne)
 3. Technikum Uzupełniające Mechaniczne dla dorosłych
 4. Technikum Uzupełniające Budowlane dla dorosłych

Kierunki nauczania są dostosowane przede wszystkim do potrzeb rynku pracy.

 

 

 Historia i tradycja szkoły

 

Zespół Szkół Technicznych im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu od początku swojego istnienia tj. przez 55 lat wykształciło ponad 15 tys. absolwentów. Pierwsza nazwa szkoły to Szkoła Rzemiosł Budowlanych powołana w 1958 r. Z upływem lat placówka rozwijała się, rosła liczba specjalności i kierunków kształcenia. W roku szkolnym 1963/1964 liczba uczniów wynosiła 500 i co jest godne odnotowania po raz pierwszy w szkole pobierały nauki dziewczęta. W 1965 r. powołano do życia Technikum Budownictwa Wiejskiego a w 1969 Technikum Budownictwa Ogólnego. Szkoła miała wtedy oficjalną nazwę Technikum Budowlane i Zasadnicza Szkoła Budowlana. W czerwcu 1969r. oddano do użytku nowy budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną. Lata 70-te to lata największego rozwoju szkoły. W kwietniu 1972 r. otwarto nowy internat dla 300 uczniów. W 1975 r. nadano szkole nową nazwę Zespół Szkół Budownictwa, w środowisku lokalnym nazywaną do dziś sandomierską “Budowlanką”. W roku szkolnym 1974/1975 rozpoczęło swą działalność Technikum Przemysłu Szklarskiego przemienione na początku lat 80-tych w Technikum Chemiczne. W związku z pracami rewaloryzacyjnymi na sandomierskiej Starówce wzrosło zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, dlatego w roku 1976 powołano do życia Liceum Zawodowe ze specjalnością konserwatora zabytków architektury. Istniało ono do 1984 r. Pod koniec lat 80‑tych w szkole uczyło się ponad 1250 uczniów. Zmieniający się dynamicznie rynek pracy od lat 80-tych wymusił wielokrotne modyfikacje oferty kształcenia zawodowego w naszej szkole. Efektem tych zmian było wprowadzanie nowych kierunków kształcenia zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami rynku pracy. W latach 90-tych utworzono Technikum Ochrony Środowiska, Liceum Zawodowe renowacji zabytków architektury i Liceum Techniczne o profilu kształtowanie środowiska, Liceum Techniczne o profilu analiza chemiczna oraz roczne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie technik bhp. W 1994 r. nadano Zespołowi Szkół Budownictwa imię profesora Zbigniewa Strzeleckiego. Nasz patron to były profesor Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, mający ogromne zasługi w zabezpieczeniu sandomierskiej starówki przed osuwaniem. Obecną nazwę Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu  nosi od 2002 roku. W 2003 roku wdrożono pionierskie kształcenie w zawodzie technik rzemiosł artystycznych. W kolejnych latach wprowadzono do oferty edukacyjnej szkoły, kształcenie w zawodach technik informatyk, technik drogownictwa, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego a w 2012 roku kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Szkoła od wielu lat prowadzi systematyczną wymianę grup młodzieży ze szkołą Gewerbliche Schulen w partnerskim mieście Emmendingen w Niemczech oraz współpracuje ze szkołą kamieniarsko-artystyczną w Horicach w Czechach. Od 1996 r. szkoła jest członkiem Izby Przemysłowo- Handlowej.

 

 

Zespół Szkół obecnie

 

Do kompleksu szkolnego Zespołu Szkół przy ul. Słowackiego 37 w Sandomierzu należy budynek główny szkoły, budynek pracowni szkolnych oraz nowoczesny kompleks zewnętrznych boisk sportowych, zrealizowany w ramach programu „Orlik 2012”. W roku szkolnym 2011/2012 naukę pobierało 522 uczniów w tym 189 w Zasadniczej Szkole Zawodowej, 333 w technikach oraz 53 słuchaczy szkół dla dorosłych. Szkoła posiada szeroką ofertę kształcenia, którą zmienia w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy. Część absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej kontynuuje naukę odpowiednio na wyższych uczelniach technicznych zgodnie ze zdobytym wykształceniem średnim lub w Technikach Uzupełniających.

Zespół Szkół jest jedyną szkołą w powiecie, która kształci przyszłych adeptów branży budowlanej, motoryzacyjnej, ochrony środowiska i drogownictwa. To dziedziny, w których postępem techniczno-technologicznym jest szczególnie szybki. Dla szkoły to ogromne wyzwanie by w kształceniu zawodowym uwzględniać te zmiany. To warunek niezbędny do skutecznego przygotowania przyszłych absolwentów do wymagającego rynku pracy.

 

 

Kadra

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną w liczbie 57 nauczycieli (28 dyplomowanych, 14 mianowanych, 7 kontraktowych, 3 stażystów oraz 5 specjalistów nauczających przedmioty zawodowe), którzy wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie w umiejętny sposób przygotowują młodzież do egzaminów zewnętrznych..

 

W roku szkolnym 2012/2013 w ZSTiO zatrudnionych jest:

- 41 nauczycieli pełnozatrudnionych

- 16 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin

Spośród nich 52 nauczycieli posiada pełne wymagane kwalifikacje, a 5 osób zatrudnionych jest w oparciu o art. 7 ust 1a-d ustawy o systemie oświaty.

Struktura zatrudnionych nauczycieli przedstawia się następująco:

1)      według stażu pracy w szkolnictwie:

a) ponad 30 – letni staż pracy – 7 osób

b) ponad 20 – letni staż pracy – 24 osoby

c) ponad 10 – letni staż pracy – 14 osób

d) ponad 5 – letni staż pracy – 9 osób

e) młodzi nauczyciele (do 5 lat) – 3 osoby.

2)      według stopnia awansu zawodowego:

a) nauczyciele dyplomowani – 28 osób

b) nauczyciele mianowani – 14 osób

c) nauczyciele kontraktowi – 7 osób

d) nauczyciele stażyści – 3 osoby

e) osoby bez stopnia awansu zawodowego – 5 osób.

Zatrudnieni nauczyciele to wysoko wykwalifikowani specjaliści, profesjonalnie przygotowani do pracy w szkole ponadgimnazjalnej.

 

 

Baza szkoły

 

Baza lokalowa to 3 kondygnacyjny budynek główny szkoły wraz z salą gimnastyczną o pow. użytkowej szkoły 3000m2.12m.2, w którym odbywają się zajęcia teoretyczne oraz 2 kondygnacyjny budynek pracowni szkolnych o powierzchni użytkowej 1658 m², w którym odbywają się zajęcia z praktycznej nauki zawodu. Do dyspozycji uczniów jest kompleksem boisk sportowych – „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne) znajdujący się na terenie szkoły. Efektywne nauczanie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu możliwe jest dzięki odpowiedniej bazie lokalowej i dydaktyczno-technicznej, która stale jest rozwijana i unowocześniania. Budynek pracowni szkolnych, poddany został w ostatnich latach gruntownej modernizacji; przeprowadzona została wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, remont i docieplenie dachu, elewacji zewnętrznej oraz wymiana instalacji odgromowej. W tym budynku dokonano również kompleksowego remontu pracowni specjalistycznych, sal lekcyjnych, pomieszczeń socjalnych i gospodarczych. Wyposażono pracownie m.in. sztukatorską, obróbki ręcznej i mechanicznej, samochodową, murarską w niezbędne pomoce i sprzęt. Baza dydaktyczno-techniczna podlega systematycznemu doposażeniu i modernizacjom. W ramach realizowanego projektu z POKL , doposażono laboratorium chemiczne i pracownie drogownictwa. Większość pracowni posiada sprzęt multimedialny rzutnik, projektor, komputer lub laptop. Dwie pracownie posiadają tablice interaktywne. Uczniowie i nauczyciele mają ponadto do swojej dyspozycji pracownie informatycznych, posiadające specjalistyczne oprogramowanie m.in. AUTOCAD, Norma PRO. COREL DRIVE. Na terenie szkoły jest dostęp do mobilnego Internetu.

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu dysponujemy:

- 21 pomieszczeniami edukacyjnymi (sale lekcyjne mieszczące po około 30 miejsc uczniowskich);

- 2 salami ćwiczeniowymi do nauki języków obcych;

- 8 pracowniami do praktycznej nauki zawodu;

- 1 salą gimnastyczną;

- 1 salką do tenisa stołowego;

- 1 siłownią;

- 6 salami komputerowymi

Ponadto:

- we większości sal znajduje się komputer

- w kilku salach sprzęt DVD

- tablicę interaktywną

- łącze internetowe

- dziennik elektroniczny

Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem, który jest wzbogacany zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli oraz ogólnodostępnym centrum multimedialnym, co pozwala młodzieży na korzystanie z technologii informacyjnych.

 Uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy, przedsiębiorstwach czy instytucjach, zlokalizowanych najczęściej na terenie całego powiatu sandomierskiego. Wysyłamy uczniów do ok.40 firm na podstawie dwustronnie podpisanych umów. Współpracujemy z wiodącymi w Polsce i świecie producentami i firmami budowlanymi m.in.: HENKEL CERESIT, FAKRO, YTONG, SANITEC KOŁO, ROCKWOOL, ICOPAL, Cementownia Ożarów w zakresie organizowania szkoleń dla uczniów i nauczycieli, pozyskiwania środków i pomocy dydaktycznych.

 

Uczniowie

 

Nasi uczniowie pochodzą głównie z terenu Powiatu Sandomierskiego i ościennych, w zdecydowanej większości ze środowisk wiejskich. Głównym celem uczniów i ich rodziców jest kształcenie w kierunku przygotowania do zawodu. Wysokie aspiracje edukacyjne wykazuje niewielka grupa uczniów. Uczniowie Technikum obok przygotowania zawodowego, przygotowywani są także do egzaminu maturalnego. Środowisko, z którego pochodzi młodzież kształcąca się w Zespole Szkół jest zróżnicowane. Sytuacja materialna naszych uczniów jest zróżnicowana, u wielu z nich bardzo trudna. Problemy wychowawcze z naszymi uczniami wynikają najczęściej z zaniedbań środowiskowych, niewydolności wychowawczej rodziców/opiekunów, niekiedy z patologii występujących w ich rodzinach, niskiego statusu społecznego, eurosieroctwa, sieroctwa, braku dobrych wzorców, niskiej motywacji do nauki. Wiele rodzin naszych uczniów korzysta z pomocy materialnej przyznawanej przez MOPS co świadczy o niskim statusie ekonomicznym ich. Niektórzy rodzice naszych podopiecznych emigrują za granicę w celach zarobkowych co utrudnia znacznie współpracę z nimi. Pomimo tylu negatywnych zjawisk występujących w środowisku rodzinnym, młodzież,  która do nas trafia nie charakteryzuje się (poza wyjątkowymi przypadkami) zdemoralizowaniem czy aspołecznością. Zdecydowana większość uczniów szkoły, planuje zaraz po zakończeniu edukacji podjąć  pracę zarobkową (przeważnie za granicą) w celu podwyższenia standardu życia. Coraz częstym zjawiskiem występujących wśród uczniów jest podejmowanie pracy dorywczej w trakcie roku szkolnego co wpływa destrukcyjnie na proces edukacyjny tych uczniów. Dzieje się tak z powodu niedostatków finansowych lub zaburzonego systemu wartości. Uczniowie uczęszczający do technikum często posiadają lepszą sytuację materialną, są bardziej wspierani przez swoje środowisko rodzinne, rodzice lepiej współpracują ze szkołą. Część uczniów planuje kontynuowanie edukacji na studiach wyższych Naszym celem jest nie tylko wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności i wiedzę, ale także kreowanie właściwych społecznie postaw i dobre przygotowanie na rynek pracy, bądź kontynuowanie edukacji.


Otoczenie szkoły

Otoczenie demograficzne i ekonomiczne

Sandomierz to miasto, liczące około 25 tyś. mieszkańców. Liczba ludności niestety systematycznie spada. Posiada szeroką ofertę edukacyjną – od przedszkoli po wyższe uczelnie. Sandomierz dynamicznie rozwija współpracę z miastami partnerskimi: Emmendingen w Niemczech, Newark-on-Trent w Wielkiej Brytanii, Ostrogiem na Ukrainie oraz Volterrą we Włoszech, co m.in. przyczynia się do zwiększonego zainteresowania nadwiślańskim miastem wśród turystów zagranicznych. W strukturze gospodarczej Sandomierza dominuje produkcja szkła nowoczesną metodą float oraz przemysł rolno-spożywczy. Dogodne warunki sprawiły, że powstało wiele przedsięwzięć z udziałem kapitału zagranicznego. Do największych należą Pilkington Polska – producent szkła float, Pilkington Automotive – producent szyb samochodowych, międzynarodowa firma transportowa Nijman Zeetank oraz wytwórnia pasz Dossche Poland. W niemal całym regionie sandomierskim zarówno łagodny klimat, jak i warunki glebowe stwarzają najlepsze z możliwych warunki do rozwoju produkcji sadowniczej i ogrodniczej. Te uwarunkowania sprawiły, ze z powodzeniem działa w Sandomierzu największa giełda w rejonie Polski południowo-wschodniej - Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy. Wpływa ona korzystnie na rozwój ekonomiczno-gospodarczy miasta.

Otoczenie naturalne i kulturowe 

Powiat sandomierski posiada ogromne walory przyrodnicze, które wpływają na jego atrakcyjność turystyczną. Wchodzi on skład Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, rozciągającej się między Pilicą a Wisłą. W okolicach Sandomierza Wyżyna Sandomierska opada stromą krawędzią ku Wiśle. Ten północno-wschodni skłon wyżyny to tzw. Góry Pieprzowe (rezerwat przyrody) zbudowane ze skał kambryjskich, których odsłonięcia można obserwować na powierzchni (kwarcyty i łupki kambryjskie). W pobliżu samego Sandomierza znajdują się najsłynniejsze wąwozy lessowe m.in. Wąwóz Królowej Jadwigi, głęboko wcięty w lessowe podłoże z bogatą florą m.in. wiśnia karłowata, wąwóz Piszczele, szeroki i rozległy ze znaleziskami archeologicznymi m.in. kości ludzkich. Przez wąwozy te przebiegają trasy turystyczne. Sandomierz jest miastem o tysiącletniej historii, które leży nad Wisłą na krawędzi Wyżyny Sandomierskiej, na malowniczych wzgórzach poprzecinanych lessowymi wąwozami, w otoczeniu soczystej zieleni. Sandomierz to żywy świadek historii i kultury naszego Państwa i Narodu. Do najważniejszych instytucji kultury działających w Sandomierzu należy zaliczyć: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Muzeum Diecezjalne, Biuro Wystaw Artystycznych, Sandomierskie Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Dom Pracy Twórczej. Zespół urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowy Sandomierza należy do trwałego dziedzictwa zarówno narodowej, jak i europejskiej kultury. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni sandomierskiego Starego Miasta znajduje się ponad 120 zabytków wszystkich stylów i epok.

Na terenie Sandomierza znajduje się wiele ogólnodostępnych obiektów sportowych. Do najważniejszych należy zaliczyć: Zespół Basenów Krytych „Błękitna Fala” przy ulicy Zielnej, korty tenisowe stanowiące cześć kompleksu sportowego przy Miejskim Stadionie Sportowym, boisko do gry w koszykówkę i skate-park w Parku Piszczele, skate-park przy ulicy Baczyńskiego, kompleks rekreacyjno-sportowy przy ulicy Żółkiewskiego, natomiast w sezonie zimowym: stok z mini-wyciągiem narciarskim na Polanie Słonecznej oraz lodowisko zlokalizowane przy ulicy Żółkiewskiego.

 


Cele szkoły

 

Cele ogólne

Szkoła realizuje cele określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, a w szczególności respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Międzynarodowego Pakietu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Szkoła:

1.     Stwarza uczniom warunki do pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2.   Umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do:

·      w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej- uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także dalszego kształcenia w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości,

·      w przypadku technikum - uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

·      po zmianie od 1 września 2012 r.- uczniom klas ZSZ i technikum- uzyskiwania w trakcie nauki świadectw potwierdzających zdanie egzaminów z kwalifikacji przewidzianych w podstawie programowej w danym zawodzie, a po ukończeniu nauki i zdaniu wszystkich kwalifikacji uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

3.      3. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

4.      4. Umożliwia rozwijanie zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych uczniów.

5.      5. Kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do warunków i wieku, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

6.    6. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich rozwoju emocjonalnego i potrzeb oraz możliwości szkoły poprzez realizację treści przewidzianych w rocznym planie pracy    szkoły, szkolnym planie nauczania, w Szkolnym Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki.

7.      7. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej.

8.  Udziela uczniom potrzebującym pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

9. Współpracuje z rodzicami uczniów oraz środowiskiem lokalnym.


Model absolwenta

Obowiązkiem szkoły zawodowej w obecnych czasach jest wykształcenie absolwenta, który potrafi po skończeniu szkoły rozwijać swoją osobowość, swoje uzdolnienia i umiejętności, zdobywać dalsze wykształcenia poprzez kształcenie ustawiczne.

Cechy absolwenta Zespołu Szkół w Sandomierzu:

 •         Posiada odpowiednią wiedza i umiejętności zgodne z kierunkiem kształcenia, które potrafi wykorzystać w praktyce oraz zaplanować własną karierę zawodową i edukacyjną
 •         Sprawnie posługuje się co najmniej jednym językiem obcym
 •         Jest przedsiębiorczy, zna zasady prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 •         Potrafi korzystać z technologii informacyjnych w procesie zdobywania wiedzy i samokształcenia
 •       Posiada umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 •         Podejmuje działania na rzecz rozwoju intelektualnego i kulturalnego
 •         Promuje język ojczysty
 •         Dokonuje słusznych wyborów etyczno- moralnych
 •         Szanuje innych
 •         Potrafi wyrażać własne opinie, pracować w grupie, podejmować decyzje
 •         Cechuje go odpowiedzialność i troska o bezpieczeństwo
 •         Potrafi komunikować się z innymi
 •         Cechuje go wysoka kultura osobista, wrażliwość na drugiego człowieka, chęć i potrzeba niesienia pomocy
 •         Szanuje przepisy prawa
 •         Posiada wiedzę na temat swojego miejsca w państwie oraz społeczeństwie i cechuje go postawa obywatelska
 •         Szanuje historię Polski, tradycje ojczyste, regionalne, szkolne, rodzinne,
 •         Prezentuje dojrzałość emocjonalną
 •         Akceptuje siebie i innych
 •         Jest tolerancyjny wobec innych kultur i tradycji
 •         Jest świadom tradycji i kultury Europejskiej

Analiza stanu obecnego w startegicznych obszarach pracy szkoły

Strategia funkcjonowania naszej placówki odnosi się do pięciu obszarów:

 

 1. Organizacja pracy szkoły
 2. Dydaktyka oraz poprawa wyników egzaminów zewnętrznych
 3. Kadra- doskonalenie zawodowe nauczycieli
 4. Działalność opiekuńczo – wychowawcza szkoły
 5. Klimat/ atmosfera szkoły oraz baza szkoły

 

Szkoła posiada określone cele i kierunki działania we wszystkich obszarach pracy. Zadania i priorytety formułowane są w oparciu o analizę słabych i mocnych stron w ujęciu krótko i długoterminowym. Nauczyciele, uczniowie i rodzice uczestniczą w planowaniu i modyfikowaniu strategii rozwoju szkoły mającej swoje odzwierciedlenie w koncepcji pracy szkoły.
 Realizacja zadań jest poddawana bieżącej i końcowej ocenie. Wnioski wynikające z tej oceny są analizowane przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski oraz wykorzystywane w ewaluacji Koncepcji Pracy Szkoły. Zawody, w których kształci szkoła wynikają z potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Wszelkie plany rozwoju naszej szkoły oparte są na analizie mocnych i słabych stron.

 

Analiza SWOT

 

MOCNE STRONY

 • nowoczesny i estetyczny wygląd budynku szkolnego i pracowni szkolnych
 • własny kompleks boisk sportowych ,,Orlik 2012,,
 • zmodernizowane pracownie szkolnew których odbywa się praktyczna nauka zawodu
 • klasopracownie wyposażone w sprzęt multimedialny (tablice interaktywne, projektory multimedialne, telewizory, odtwarzacze DVD) oraz aktualne pomoce dydaktyczne
 • stały rozwój w zakresie informatyzacji szkoły (prawie w każdej klasie jest komputer, mamy 6 pracowni komputerowych, centrum multimedialne)
 • posługiwanie się dziennikiem elektronicznym
 • profesjonalna strona internetowa szkoły:zstio.pl
 • platforma Moodle
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która stale podejmuje kursy i studia doszkalające
 • wysokie wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego
 • przyjazna atmosfera
 • wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez realizację projektów unijnych (Nowoczesna edukacja przyszłego technika, ,)
 • szkoła bezpieczna, monitoring wizyjny, dobra współpraca ze służbami porządkowymi, reagowanie na każdy najmniejszy przejaw zagrożenia
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • organizacja cyklicznych imprez i konkursów -szkolnych, międzyszkolnych i powiatowych (sesja ekologiczna, Sandomierszczyzna moja mała ojczyzna, sportowych)
 • zdolność aplikowania o środki unijne
 • organizacja Dni otwartej szkoły
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym

SŁABE STRONY

ograniczona możliwość dokonywania pozytywnej selekcji w procesie rekrutacyjnym

mała aktywność rodziców we włączanie się w sprawy szkoły

niezadowalające wyniki nauczania z niektórych przedmiotów

niska motywacja uczniów do nauki i udziału w zajęciach pozalekcyjnych

problemy wychowawcze tj: wagary

niska frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych

zniechęcenie i wypalenie zawodowe u  niektórych nauczycieli

brak sukcesów na olimpiadach i konkursach regionalnych i ogólnopolskich

brak wystarczającego wyposażenia pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych

zbyt liczne klasy powstałe na skutek połączeń 

niski status społeczno – ekonomiczny uczniów (konieczność podejmowania pracy zarobkowej przez uczniów w trakcie odbywania nauki)

bezradność rodziców w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo -wychowawczych

  SZANSE

 

poprawa wizerunku i opinii o szkole w środowisku

współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę

zmiana trendów u absolwentów gimnazjów w odniesieniu do wyboru szkoły gimnazjalnych na korzyść szkół zawodowych

 

ZAGROŻENIA

niż demograficzny

słabe subwencjonowanie szkolnictwa zawodowego, brak środków na doposażenie pracowni technicznych

zagrożenie patologiami

upadek autorytetów

brak ambicji

wzrastające ubóstwo społeczne

roszczeniowa postawa rodziców

wypalenie zawodowe nauczycieli

zbiurokratyzowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego

Koncepcja Pracy Zespołu Szkół jest dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki działania, które będą rozwjały i poszerzały jej mocne strony, a w miarę możliwości likwidowały i zapobiegały powstawaniu nowych. Koncepcja stanowi dokument źródłowy do opracowanie innych dokumetów wewnątrz szkolnych gdzie zawarte są zadania i priorytety krótkoterminowe m.in roczny plan pracy szkoły.


 Monitoring, okresowa ewaluacja

Monitorowanie Koncepcji pracy szkoły jest procesem stałym. Monitoring uwzględnia również wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego, priorytety rozwoju edukacji określane przez Ministra Edukacji Narodowej i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Do monitorowania wykorzystywane są następujące techniki i narzędzia badawcze:

 1. techniki

·         hospitacje oceniająco- kontrolne, diagnozujące

·         ankietowanie

·         obserwacje

·         rozmowy informacyjno – wyjaśniające

·         analiza prac uczniowskich

·         analiza dokumentacji szkolnej i elektronicznej

·         inne, stosowane wg pojawiających się potrzeb

 1. narzędzia
  • testy, sprawdziany
  • arkusze, karty hospitacji
  • kwestionariusze ankiet
  • arkusze obserwacji
  • arkusze zbiorcze
  • arkusze przeglądu

Aby proces ewaluacji przebiegał sprawnie i efektywnie konieczne jest zbudowanie atmosfery wspólnego zaangażowania w sprawę. Dlatego w Zespole Szkół w Sandomierzu został powołany Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej.

Ewaluacja Koncepcji Pracy Szkoły odbywa się w następujących etapach:

 1. Planowanie- określenie ogólnych celów, opracowanie wstępnych harmonogramów
 2. Projektowanie, określenie szczegółowych celów i zadań, sformułowanie problemów, dobór metod badawczych, wyznaczenie osób odpowiedzialnych
 3. Zbieranie informacji
 4. Przetwarzanie i analiza danych

5.                  Prezentacja i upublicznienie wyników

 1. Wykorzystanie wyników ewaluacji – modyfikacja istniejących i tworzenie nowych dokumentów.

Koncepcja jest dokumentem otwartym.

Nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą składać propozycje modyfikacji.

Podkategorie

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

tel: 15 644 58 74, 15 644 58 75
fax: 15 832 51 25

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja