Strona główna

logo

Pracownia samochodowa
Budynek szkoły
Pracownie szkolne
Oferta dla naszych uczniów. Zapraszamy !! Cisco Networking Academy

Ikonka 4 Vulcan

Ikonka 3 Plan lekcji

Ikonka 1 moodle 1.0

Ikonka 2 moodle 2.0

Ikonka 5 BIP

Rekrutacja

Kryteria przyjęć do klas pierwszych Technikum nr3 i Branżowej Szkoły I stopnia

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu

na rok szkolny 2018/2019

I

 1. Kandydat do klasy pierwszej składa od 14 maja 2018 do 20 czerwca 2018 r. następujące dokumenty w sekretariacie szkoły:
  * podanie,
  * trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  * zaświadczenie o wynikach konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych (o ile takie posiada)

 2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 14 maja do 20 czerwca 2018 r.

do 19-20 lipca 2018 r..

2.

Przeprowadzenie: a) prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 uso, b) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 uso, c) sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. l uso, w tym w szkole ponadgimnazjalnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. lc uso.

od 14 do 30 maja 2018r.

do 27 lipca 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki: a) prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 uso, b) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 uso, c) sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. l uso, w tym w szkole ponadgimnazjalnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. lc uso.

do 7 czerwca 2018 r.

do 30 lipca 2018 r.

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22 do 28czerwca 2017 r. (zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego OKE wyda 22.06.2018 r.)

 

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso.

Do 9 lipca 2018 r.

Do 3 sierpnia 2018 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 10 lipca 2018 r.

Do 3 sierpnia 2018 r.

7.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

Od 10 lipca do 13 lipca 2018 r.

27 lipca 2018 r.

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Do 18 lipca 2018 r.

Do 13 sierpnia 2018 r.

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

18 lipca 2018 r.

21 sierpnia 2018 r.

10

Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej o liczbie wolnych miejsc w szkole.

18 lipca 2018 r.

21 sierpnia 2018 r.

11.

Procedura odwoławcza zgodnie z art.20zc.ust.6,7,8,9 uso.

0d 18 lipca do 20 sierpnia 2018 r.

 

12.

Podanie do pblicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych po przeprowadzeniu procedury odwoławczej zgodnie z art.20zc.ust.6,7,8,9 uso..

21 sierpnia 2018r.

 

 

II

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej na rok szkolny 2018/2019

 

 1. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać kandydat do klasy pierwszej wynosi 200.

 2. Liczba punktów do uzyskania za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki gimnazjum wynosi maksymalnie 100 -wyniki egzaminu gimnazjalnego przeliczane są na punkty według zasady iż każdego zakresu tj.

 • język polski -wynik procentowy mnożony przez 0.2

 • historia i wiedza o społeczeństwie - wynik procentowy mnożony przez 0.2

 • matematyka - wynik procentowy mnożony przez 0.2

 • przedmioty przyrodnicze -wynik procentowy mnożony przez 0.2

 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym -wynik procentowy mnożony przez 0.2

 1. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie wynosi maksymalnie 80 pkt.

  do technikum po gimnazjum - punkty są przyznawane za oceny z zajęć edukacyjnych: język polski i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych –

 • Technik budowy dróg – język obcy nowożytny,,matematyka,technika;

 • Technik informatyk – język obcy nowożytny,matematyka,informatyka;

 • Technik budownictwa – język obcy nowożytny,matematyka,technika

 • Technik pojazdów samochodowych – język obcy nowożytny, matematyka,technika;

 • Technik renowacji elementów architektury– język obcy nowożytny,matematyka,plastyka

 • Technik geodeta – NOWOŚĆ- język obcy nowożytny,,matematyka,technik

 • Technik mechatronik – NOWOŚĆ- język obcy nowożytny,matematyka ,fizyka

 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie – NOWOŚĆ- język obcy nowożytny,,matematyka,technika;

 • Technik teleinformatyk – NOWOŚĆ-język obcy nowożytny,matematyka,informatyka;

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – NOWOŚĆ- język obcy nowożytny,matematyka,biologia

 • Technik usług fryzjerskich (kształcenie dualne)- język obcy nowożytny,matematyka,chemia

Branżowa szkoła I stopnia

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Klasa wielozawodowa (pracownik młodociany)

 • Monter sieci i instalacji sanitarnych

 • Murarz – tynkarz

 • Betoniarz – zbrojarz – NOWOŚĆ

 • Blacharz samochodowy – NOWOŚĆ

 • Dekarz - NOWOŚĆ

 • Lakiernik – NOWOŚĆ

 • Mechanik motocyklowy – NOWOŚĆ

 • Monter izolacji budowlanych – NOWOŚĆ

 • Kierowca mechanik – NOWOŚĆ (kształcenie dualne)

 

 

Ustala się limit punktowy w oddziałach Technikum-70 pkt-w przypadku wolnych miejsc próg może zostać obniżony lecz nie mniej niż 60 pkt

Branżowa szkoła I stopnia

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Klasa wielo-zawodowa (pracownik młodociany)

 • Monter sieci i instalacji sanitarnych

 • Murarz – tynkarz

 • Betoniarz – zbrojarz – NOWOŚĆ

 • Blacharz samochodowy – NOWOŚĆ

 • Dekarz - NOWOŚĆ

 • Lakiernik – NOWOŚĆ

 • Mechanik motocyklowy – NOWOŚĆ

 • Monter izolacji budowlanych – NOWOŚĆ

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych-NOWOŚĆ

 • Kierowca mechanik ( kształcenie dualne)

 

punkty są przyznawane za oceny z następujących zajęć: język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz technika.

Nie ustala się limitu punktów w oddziałach Szkoły Branżowej I stopnia

 

4. Punkty za oceny na świadectwie gimnazjalnym są obliczane wg następujących zasad:

 • ocena celująca 18 pkt;

 • ocena bardzo dobra 17 pkt;

 • ocena dobra 14 pkt;

 • ocena dostateczna 8 pkt;

 • ocena dopuszczająca 2 pkt;

5. Szczególne osiągnięcia uczniów, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 20 pkt;

6. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

7. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

a)  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c)  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

8. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

9. Za  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d)  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e)  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f)  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

10.)   Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wcześniej artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)  międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b)  krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c)  wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d)  powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

11. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

12. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,przyznaje się 3 punkty.

13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeń- stwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

 języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)  celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b)  bardzo dobrym – przyznaje się po 18punktów,

c)  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d)  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e)  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a)  celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b)  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c)  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d)  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e)  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a)  celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b)  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c)  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d)  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e)  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a)  celującym – przyznaje się 20 punktów,

b)  bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c)  dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d)  dostatecznym – przyznaje się 8 punktów

e)  dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty .

14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

15. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 celującym – przyznaje się 20 punktów;

  bardzo dobrym – przyznaje się18 punktów;

dobrym – przyznaje się 13 punktów;

dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty

 

17. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów

 

 

III

O przyjęciu do wybranej szkoły i klasy decyduje suma punktów uzyskana przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym

IV

W sytuacji gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do wybranej klasy przekracza liczbę miejsc w tej klasie komisja rekrutacyjna w miarę możliwości będzie proponowała przyjęcie do innej klasy.

Klasa wielozawodowa to oferta dla absolwentów gimnazjów, którzy chcą nauczyć się wybranego zawodu poprzez przygotowanie zawodowe u pracodawców. Przez cały 3-letni cykl kształcenia będą realizować praktyczną naukę zawodu w wybranych zakładach pracy i poznawać tajniki swojego zawodu jako młodociani pracownicy. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących będą zorganizowane w naszej szkole a teoretyczne przygotowanie zawodowe w innych ośrodkach.

Każdy uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia podpisze z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego by nauczyć się wybranego zawodu i zostać wykwalifikowanym pracownikiem. Szkoła będzie pomagać w znalezieniu odpowiednich zakładów pracy. W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do Branżowej Szkoły I Stopnia młody człowiek uzyskuje status prawny: ucznia i pracownika młodocianego. Z tego tytułu okres nauki wlicza się do stażu, a za czas praktyki uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie osiągnęła jeszcze pełnoletniości tj. nie przekroczyła 18 roku życia. Przepisy prawa w stosunku do pracownika młodocianego przewidują odmienną regulację czasu pracy, prawa do urlopów, zasad rozwiązywania umów o pracę, zasad wynagradzania oraz zasad świadczenia pracy.

Po ukończeniu szkoły absolwent może przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez izby rzemieślnicze.

Kryteria przyjęć do klas pierwszych

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu

na rok szkolny 2017/2018

I

 1. Kandydat do klasy pierwszej składa od 15 maja 2017 do 21 czerwca 2017 r. następujące dokumenty w sekretariacie szkoły:
  * podanie,
  * trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  * zaświadczenie o wynikach konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych (o ile takie posiada)

 2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 maja do 21 czerwca 2017 r.

do 12-14 lipca 2017 r..

2.

Przeprowadzenie: a) prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 uso, b) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 uso, c) sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. l uso, w tym w szkole ponadgimnazjalnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. lc uso.

od 15 do 31 maja 2017r.

do 21 lipca 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki: a) prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 uso, b) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 uso, c) sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. l uso, w tym w szkole ponadgimnazjalnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. lc uso.

do 8 czerwca 2017 r.

do 24 lipca 2017 r.

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 23 do 27czerwca 2017 r. (zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego OKE wyda 23.06.2017 r.)

 

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso.

27-29 czerwca 2017 r.

do 19 lipca 2017 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 3 lipca 2017 r.

27 lipca 2017 r.

7.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

do 5 lipca 2017 r.

27 lipca 2017 r.

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 11 lipca 2017 r.

do 31 lipca 2017 r.

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 lipca 2017 r.

1 sierpnia 2017 r.

10

Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej o liczbie wolnych miejsc w szkole.

12 lipca 2017 r.

1 sierpnia 2017 r.

 

II

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej na rok szkolny 2017/2018

 

 1. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać kandydat do klasy pierwszej wynosi 200.

 2. Liczba punktów do uzyskania za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki gimnazjum wynosi maksymalnie 100 -wyniki egzaminu gimnazjalnego przeliczane są na punkty według zasady iż każdego zakresu tj.

 • język polski -wynik procentowy mnożony przez 0.2

 • historia i wiedza o społeczeństwie - wynik procentowy mnożony przez 0.2

 • matematyka - wynik procentowy mnożony przez 0.2

 • przedmioty przyrodnicze -wynik procentowy mnożony przez 0.2

 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym -wynik procentowy mnożony przez 0.2

 1. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie wynosi maksymalnie 80 pkt.

  do technikum po gimnazjum - punkty są przyznawane za oceny z zajęć edukacyjnych: język polski i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych –

 • Technik budowy dróg – język obcy nowożytny,,matematyka,technika;

 • Technik informatyk – język obcy nowożytny,matematyka,informatyka;

 • Technik budownictwa – język obcy nowożytny,matematyka,technika

 • Technik pojazdów samochodowych – język obcy nowożytny, matematyka, technika;

 • Technik renowacji elementów architektury– język obcy nowożytny, matematyka, plastyka

 • Technik geodeta – NOWOŚĆ- język obcy nowożytny, ,matematyka, technik

 • Technik mechatronik – NOWOŚĆ- język obcy nowożytny, matematyka ,fizyka

 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie – NOWOŚĆ- język obcy nowożytny, matematyka, technika;

 • Technik teleinformatyk – NOWOŚĆ-język obcy nowożytny, matematyka, informatyka;

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – NOWOŚĆ- język obcy nowożytny, matematyka, biologia

 • Technik usług fryzjerskich (kształcenie dualne)- język obcy nowożytny, matematyka,

Branżowa szkoła I stopnia

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • Kierowca mechanik – NOWOŚĆ (kształcenie dualne)

 • Klasa wielo-zawodowa (pracownik młodociany):

 • Monter sieci i instalacji sanitarnych

 • Murarz – tynkarz

 • Betoniarz – zbrojarz – NOWOŚĆ

 • Blacharz samochodowy – NOWOŚĆ

 • Dekarz - NOWOŚĆ

 • Lakiernik – NOWOŚĆ

 • Mechanik motocyklowy – NOWOŚĆ

 • Monter izolacji budowlanych – NOWOŚĆ

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Ustala się limit punktowy w oddziałach Technikum-60 pkt-w przypadku wolnych miejsc próg może zostać obniżony lecz nie mniej niż 50 pkt

Branżowa szkoła I stopnia

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • Kierowca mechanik – NOWOŚĆ (kształcenie dualne)

Klasa wielo-zawodowa (pracownik młodociany)

 • Monter sieci i instalacji sanitarnych

 • Murarz – tynkarz

 • Betoniarz – zbrojarz – NOWOŚĆ

 • Blacharz samochodowy – NOWOŚĆ

 • Dekarz - NOWOŚĆ

 • Lakiernik – NOWOŚĆ

 • Mechanik motocyklowy – NOWOŚĆ

 • Monter izolacji budowlanych – NOWOŚĆ

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

punkty są przyznawane za oceny z następujących zajęć: język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz technika.

Nie ustala się limitu punktów w oddziałach Szkoły Branżowej I stopnia

 

4. Punkty za oceny na świadectwie gimnazjalnym są obliczane wg następujących zasad:

 • ocena celująca 18 pkt;

 • ocena bardzo dobra 17 pkt;

 • ocena dobra 14 pkt;

 • ocena dostateczna 8 pkt;

 • ocena dopuszczająca 2 pkt;

5. Szczególne osiągnięcia uczniów, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 20 pkt;

6. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

7. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

a)  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c)  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

8. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

9. Za  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d)  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e)  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f)  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

10.)   Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wcześniej artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)  międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b)  krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c)  wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d)  powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

11. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

12. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,przyznaje się 3 punkty.

13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeń- stwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

 języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)  celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b)  bardzo dobrym – przyznaje się po 18punktów,

c)  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d)  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e)  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a)  celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b)  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c)  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d)  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e)  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a)  celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b)  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c)  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d)  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e)  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a)  celującym – przyznaje się 20 punktów,

b)  bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c)  dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d)  dostatecznym – przyznaje się 8 punktów

e)  dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty .

14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

15. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 celującym – przyznaje się 20 punktów;

  bardzo dobrym – przyznaje się18 punktów;

dobrym – przyznaje się 13 punktów;

dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty

 

17. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów

 

III

O przyjęciu do wybranej szkoły i klasy decyduje suma punktów uzyskana przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym

IV

W sytuacji gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do wybranej klasy przekracza liczbę miejsc w tej klasie komisja rekrutacyjna w miarę możliwości będzie proponowała przyjęcie do innej klasy.

eps

Elektromechanik pojazdów samochodowych: 741203

Zawód poszukiwany na rynku pracy. Umożliwia pracę w różnorodnych gałęziach motoryzacji: w warsztacie samochodowym, w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów, w sklepie, hurtowni motoryzacyjnej oraz w stacji paliw.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) obsługiwania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

2) diagnozowania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

3) naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Kształcenie trwa 3 lata. Absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikację MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, a po potwierdzeniu kwalifikacji może kontynuować kształcenie i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych: MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskać wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają u pracodawców w renomowanych warsztatach i autoryzowanych stacjach obsługi samochodów jako pracownicy młodociani, na terenie Sandomierza i okolic. Uczeń po znalezieniu odpowiedniego dla siebie miejsca zajęć praktycznych, zgłasza się do szkoły. Oferujemy pomoc w znalezieniu odpowiedniego miejsca zajęć praktycznych dla uczniów. Zajęcia teoretyczne zawodowe będą organizowane poza szkołą.


 

blach

Blacharz samochodowy : 721306

Zawód umożliwia pracę w warsztacie blacharstwa samochodowego, w sklepie, hurtowni motoryzacyjnej, w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;

2) naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych;

3) zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

Kształcenie trwa 3 lata. Absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikację MG.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych.

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają u pracodawców w renomowanych warsztatach i autoryzowanych stacjach obsługi samochodów pracownicy młodociani, na terenie Sandomierza i okolic. Uczeń po znalezieniu odpowiedniego dla siebie miejsca zajęć praktycznych, zgłasza się do szkoły. Oferujemy pomoc w znalezieniu odpowiedniego miejsca zajęć praktycznych dla uczniów. Zajęcia teoretyczne zawodowe będą organizowane poza szkołą.

 

Kalendarz

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

Nowy kontakt telefoniczny na czas remontu szkoły:

tel: 15 832 07 37

Z tego powodu następujące nr telefonów są nieaktywne:

tel: 15 644 58 74, 15 644 58 75
fax: 15 832 51 25

Przepraszamy za utrudnienia .

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja